Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan for sprogindlæring og sproglig mangfoldighed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Handlingsplan for sprogindlæring og sproglig mangfoldighed

Målet med handlingsplanen er at fremme sprogindlæring og sproglig mangfoldighed. Den fastlægger særlige mål samt en række konkrete foranstaltninger, der skal realiseres mellem 2004 og 2006.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 24. juli 2003 – "Fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed: Handlingsplan 2004 - 2006 [KOM(2003) 449 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

I Den Europæiske Union (EU) med over 500 mio. europæere med forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund vil er det mere vigtigt end nogensinde, at borgerne har de færdigheder, der er nødvendige for at forstå deres naboer og kommunikere med dem. Alle borgere i EU bør kunne kommunikere på mindst to sprog ud over deres modersmål.

EU's og medlemsstaternes rolle

I EU bærer hver af medlemsstaterne i medfør af "nærhedsprincippet" det fulde ansvar for opbygningen af dets uddannelsessystem og af læseplaners indhold.

Det er ikke EU's rolle at træffe foranstaltninger på området for medlemsstaterne, men at støtte og supplere medlemsstaternes foranstaltninger. EU har imidlertid iværksat en lang række foranstaltninger, som sigter mod at fremme sprogundervisning og –indlæring gennem fællesskabsprogrammer, navnlig på områderne uddannelse, kultur samt audiovisuelle og andre medier.

Mål og foranstaltninger

Handlingsplanen fastlægger tre brede aktionsområder og fastlægger specifikke målsætninger for hvert område.

Det første aktionsområde er livslang læring inden for sprog. For området fastlægger handlingsplanen følgende særlige mål:

 • indlæring af modersmål plus to fremmedsprog så tidligt som muligt
 • fortsat indlæring af fremmedsprog inden for ungdomsuddannelserne (de gymnasiale uddannelser/erhvervsuddannelserne)
 • fortsat indlæring af fremmedsprog på de videregående uddannelser
 • fremme af voksenundervisning i sprog
 • udvikling af sprogindlæring blandt elever med særlige behov
 • udvikling af en bredere vifte af sprog, der undervises i.

Det andet interventionsområde sigter mod forbedret sprogundervisning, navnlig via en mere tilpasset skolestruktur. I den forbindelse blev der i handlingsplanen fastlagt følgende særlige mål:

 • implementering af en overordnet sprogundervisningspolitik i skolerne
 • en bredere formidling af de værktøjer, der udvikles til brug for sprogundervisning og -indlæring
 • en bedre uddannelse af sprogundervisere
 • et øget udbud af sprogundervisere
 • uddannelse af andre faglærere, så de kan gennemføre undervisning i deres fag på mindst et fremmedsprog
 • evaluering af borgernes fremmedsprogsfærdigheder ved hjælp af en europæisk indikator for sprogkundskaber og fremme sammenligning af kompetencer.

Handlingsplanenens tredje aktionsområde er at etablere et sprogvenligt miljø. Handlingsplanen fastlægger følgende særlige mål:

 • fremme af en integrerende tilgang til sproglig mangfoldighed
 • opbygning af fremmedsprogsvenlige samfund, eksempelvis gennem undertekstning af biograffilm samt udnyttelse af tosprogede borgeres færdigheder
 • forbedring af udbuddet af og deltagelsen i sprogundervisning.

Med henblik på at indfri målsætningerne foreslår handlingsplanen en række foranstaltninger til gennemførelse på europæisk plan som supplement til medlemsstaternes initiativer. Foranstaltningerne gennemføres i perioden 2004 - 2006.

Handlingsplanen foreslår endvidere udarbejdelse af en ramme for gennemførelsen af målsætningerne gennem en struktur, der sikrer en underbygget beslutningstagning (højtstående udvalg, gennemførelse af undersøgelser, etc.), mere effektiv informationsudveksling mellem fagpersoner og klare procedurer for opfølgning på handlingsplanen.

Finansieringsramme og opfølgning på handlingsplanen

Bevillingsrammen for 2004-2006 er på 8,2 mia. EUR, der fordeles mellem programmerne: Socrates, Leonardo da Vinci og Media Plus.

Medlemsstaterne skal i 2007 forelægge Kommissionen en rapporter om gennemførelsen af handlingsplanen.

Kontekst

Det Europæiske Sprogår (2001) har tydeliggjort de mange måder, hvorpå der kan sættes fokus på fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed. Handlingsplanen følger efter opfordring fra Rådet og er resultatet af en bred offentlig høring af de andre europæiske institutioner, de relevante ministerier, en lang række civilsamfundsorganisationer og den brede offentlighed.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 18. september 2008 – Flersprogethed – et aktiv og en forpligtelse [KOM(2008) 566 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapport fra Kommissionen af 25. september 2007 om gennemførelsen af handlingsplanen "Fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed" [KOM(2007) 554 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Medlemsstaterne og Kommissionen har gjort store fremskridt i gennemførelsen af handlingsplanen for sprogindlæring og sproglig mangfoldighed. Ud af de 47 foranstaltninger, som er anført i handlingsplanen, vil 41 være realiseret i slutningen af 2007. På grundlag af de nationale rapporter i forbindelse med overvågningen af handlingsplanen vurderer Kommissionen, at den har haft indflydelse på reformen af de nationale sprogpolitikker, idet sprogindlæring, sproglig mangfoldighed og flersprogethed generelt har fået større politisk betydning. 17 aktioner med henblik på at fremme sprogindlæring er blevet integreret i en række EU-programmer, især Socrates- og Leonardo-programmet. Det er en støtte på lang sigt, idet den nye generation af programmer for 2007-2013 sætter fokus på fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed. Rapporten nævner dog en yderligere indsats, der skal gøres med hensyn til gennemførelsen af de nationale reformer for at forbedre sprogundervisningens kvalitet og kvaliteten af læreruddannelsen på området. Der bør ligeledes sættes fokus på udbuddet af de underviste sprog.

See also

Seneste ajourføring: 13.09.2011

Top