Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
System til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

System til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Direktivet indfører et system til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Den Europæiske Union (EU), som også på visse betingelser omfatter de andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz. Det har til formål at gøre arbejdsmarkederne mere fleksible, liberalisere tjenesteydelser yderligere, tilskynde til anerkendelse af kvalifikationer og forenkle administrative procedurer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

RESUMÉ

Direktivet indfører et system til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Den Europæiske Union (EU), som også på visse betingelser omfatter de andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz. Det har til formål at gøre arbejdsmarkederne mere fleksible, liberalisere tjenesteydelser yderligere, tilskynde til anerkendelse af kvalifikationer og forenkle administrative procedurer.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastlægger regler om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer mellem EU, EØS-lande uden for EU og Schweiz.
 • Det indførte en gensidig vurdering af nationale erhvervsmæssige forordninger og en transparenskontrol (dvs. en screening af adgangsbegrænsninger for erhverv og en analyse af, hvorvidt de er nødvendige).
 • Det finder anvendelse på alle statsborgere i EU, EØS-lande uden for EU og Schweiz, som ønsker at udøve et reguleret erhverv, enten som selvstændig eller som arbejdstager, i et andet land end det, hvor de erhvervsmæssige kvalifikationer blev opnået.
 • Europa-Kommissionen har udgivet et interaktivt kort over de regulerede erhverv i Europa. Adgangen til eller retten til at udøve disse erhverv er betinget af særlige kvalifikationer. Det omfatter også erhverv, for hvilke brug af en bestemt benævnelse er beskyttet, som f.eks. civilingeniør i Danmark.
 • Det finder ikke anvendelse på discipliner, der er omfattet af specifikke direktiver som f.eks. direktiv 2006/43/EF om revisorer. Et andet eksempel omhandler advokater. Deres kvalifikationer er omfattet af direktiv 2005/36/EF, men de er også dækket af to specifikke direktiver (77/249/EØF og 98/5/EF), som indfører flere måder, hvorpå de kan yde tjenester på tværs af grænserne, enten midlertidigt eller ved at etablere sig permanent i andre EU-lande.

HOVEDPUNKTER

Midlertidig mobilitet

Hvis en erhvervsudøver vil udføre sine tjenesteydelser i et andet EU-land midlertidigt, kan denne i princippet gøre dette på grundlag af sin etablering (dvs. ret til at udøve sit erhverv) i hjemlandet. Destinationslandet kan kræve en forudgående erklæring, men erhvervsudøveren skal ikke gennemgå anerkendelsesprocedurerne. Dette gælder ikke for erhverv, som har konsekvenser for den offentlige sundhed og sikkerhed, for hvilke EU-landene kan kræve forudgående anerkendelse af kvalifikationerne.

Fast driftssted

Direktivet fastsætter tre systemer til anerkendelse af kvalifikationer:

 • 1.

  Automatisk anerkendelse for erhverv, for hvilke mindstekravene til uddannelse er harmoniseret på europæisk niveau: læger, sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og arkitekter.

 • 2.

  Automatisk anerkendelse for bestemte erhverv: Erhvervsudøvere af håndværk, handel og industri kan anmode om automatisk anerkendelse af deres kvalifikationer baseret på deres erhvervserfaring.

 • 3.

  Det generelle system for de ovennævnte erhverv, som ikke lever op til kravene til automatisk anerkendelse, er baseret på princippet om gensidig anerkendelse af kvalifikationer. Det samme gælder for andre regulerede erhverv, for hvilke der gives adgang til enhver person, som kan påvise at være fuldt kvalificeret i sit hjemland. Hvis myndighederne i værtslandet finder markante forskelle mellem den uddannelse, der kræves i oprindelseslandet, og den, der kræves for den samme aktivitet i værtslandet, kan de dog kræve, at personen gennemgår en prøvetid eller en egnethedsprøve, i princippet efter personens eget valg.

Europæisk erhvervspas

Direktivet blev ændret af direktiv 2013/55/EU (som finder anvendelse i EU-lande fra 18. januar 2016), der fastlægger oprettelse af et europæisk erhvervspas. Dette vil gøre det muligt for interesserede statsborgere at opnå anerkendelse af deres kvalifikationer på en enklere og hurtigere måde via en standardiseret elektronisk procedure. Passet vil være baseret på brugen af informationssystemet for det indre marked (IMI) og vil blive udstedt i form af et elektronisk certifikat. Det europæiske erhvervspas gennemføres i første omgang for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, fysioterapeuter, farmaceuter, bjergførere og ejendomsmæglere.

Direktivet fra 2013 giver også alle borgere, der søger om anerkendelse af deres erhvervsmæssige kvalifikationer, mulighed for at anvende kvikskranker.

HVORNÅR TRÅDTE DIREKTIVET I KRAFT, OG HVAD ER GENNEMFØRELSESPERIODEN?

Direktiv 2005/36/EF trådte i kraft 20. oktober 2005 og skulle være gennemført senest 20. oktober 2007. De seneste ændringer, der blev indført med direktiv 2013/55/EU, trådte i kraft 17. januar 2014, og gennemførelsesfristen for disse er 18. januar 2016.

BAGGRUND

Idet antallet af personer i den erhvervsdygtige alder falder i mange EU-lande, vil efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft sandsynligvis stige, og den forventes at stige til mere end 16 millioner jobs i 2020. Dette kræver, at deres kvalifikationer anerkendes i hele EU på en hurtig, enkel og pålidelig måde.

For yderligere oplysninger henvises til Automatisk anerkendelse på Europa-Kommissionens websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2005/36/EF

20.10.2005

20.10.2007

EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22-142

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/100/EF

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363 af 20.12.2006, s. 141-237

Forordning (EF) nr. 1430/2007

26.12.2007

-

EUT L 320 af 6.12.2007, s. 3-11

Forordning (EF) nr. 755/2008

21.8.2008

-

EUT L 205 af 1.8.2008, s. 10-12

Forordning (EF) nr. 279/2009

27.4.2009

-

EUT L 93 af 7.4.2009, s. 11-12

Forordning (EU) nr. 213/2011

24.3.2011

-

EUT L 59 af 4.3.2011, s. 4-7

Forordning (EU) nr. 623/2012

1.8.2012

-

EUT L 180 af 12.7.2012, s. 9-11

Direktiv 2013/25/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158 af 10.6.2013, s. 368-375

Direktiv 2013/55/EU

17.1.2014

18.1.2016

EUT L 354, 28.12.2013, s. 132-170

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2005/36/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 77/249/EØF af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser (EFT L 78, 26.3.1977, s. 17-18)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået (EFT L 77, 14.3.1998, s. 36-43)

Kommissionens afgørelse 2007/172/EF af 19. marts 2007 om oprettelse af koordinatorgruppen for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 79 af 20.3.2007, s. 38-39)

seneste ajourføring 17.08.2015

Top