Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Videregående uddannelser — samarbejde mellem EU- og ikke-EU-lande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Videregående uddannelser — samarbejde mellem EU- og ikke-EU-lande

RESUMÉ AF:

Styrkelse af samarbejdet med ikke-EU-lande om videregående uddannelser — KOM(2001) 385 endelig udg.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Den fastlægger en strategi og identificerer regler, der skal styrke samarbejdet mellem EU- og ikke-EU-lande inden for de videregående uddannelser.

Formålet med den er at:

 • fremme EU som læringscenter
 • støtte partnerlande uden for EU i deres moderniseringsbestræbelser
 • fremme fælles værdier og forståelse mellem kulturer
 • støtte EU-landene og deres højere uddannelsesinstitutioner i deres internationaliseringsbestræbelser
 • forbedre kvaliteten af tjenesteydelserne og de menneskelige ressourcer igennem gensidig læring og udveksling af god praksis.

HOVEDPUNKTER

 • Den strategi, der fastlægges i denne meddelelse, håber på at få det bedst mulige ud af erfaringerne fra programmer, der er oprettet i EU, såsom Erasmus+-programmet, der blandt andet sigter på at øge den internationale dimension af almene og faglige uddannelser ved hjælp af partnerskaber mellem højere uddannelsesinstitutioner i EU- og ikke-EU-lande.
 • Strategien opfordrer til multilaterale net og partnerskaber med deltagelse af lande med højere uddannelsesinstitutioner magen til dem i EU, så de pågældende universiteter kan nå til enighed på områder såsom
  • det akademiske indhold af kurserne for udvekslingsstuderende
  • aftaler om indkvartering af den studerende under opholdet
  • aftaler om meritgodkendelse for det arbejde, der udføres af hjem- eller værtsuniversitetet ved hjælp af modellen for det europæiske meritoverførselssystem (*).
 • Strategien fremhæver, at for at samarbejdet mellem EU- og ikke-EU-lande inden for videregående uddannelse for alvor skal blive effektivt, skal det omfatte mere end blot udveksling af studerende. Der er også behov for personaleudveksling og fælles programmer.
 • For at fremme EU som et ekspertisecenter for læring i resten af verden foreslår strategien, at kapaciteten for europastudier i andre lande øges ved at udvide netværket af europastudiecentre og Jean Monnet-lærestole (stillinger til professorer, der har specialiseret sig i europæisk integration i hele verden).
 • Marie Skłodowska-Curie-aktionerne, der er finansieret af Horisont 2020, supplerer denne strategi ved at fremme forskeres og PhD-studerendes grænseoverskridende mobilitet.

BAGGRUND

Europæiske universiteter har opnået gode resultater hvad angår internationalt samarbejde. De har muliggjort udviklingen af internationale læseplaner og fælles uddannelsesgrader, finansieret internationale forsknings- og innovationsprojekter og støttet udveksling af studerende, personale og viden. Dette samarbejde styrker ikke kun kvaliteten af almene og faglige uddannelser. Det fremmer innovation og jobskabelse igennem mobilitet, samtidig med at det åbner muligheder, for at personale og studerende kan udvide deres horisonter.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Det europæiske meritoverførselssystem: et akademisk meritoverførselssystem, der gør det nemmere for studerende at flytte mellem forskellige lande. Det er vedtaget af de fleste lande inden for det europæiske område for videregående uddannelse og af mange lande udenfor.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om styrkelse af samarbejdet med tredjelande inden for de videregående uddannelser (KOM(2001) 385 endelig udg. af 18.7.2001)

seneste ajourføring 26.10.2015

Top