Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EUROPASS-Uddannelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

EUROPASS-Uddannelse

1) MÅL

At gøre det muligt for en person, der følger en vekseluddannelse, herunder en lærlingeuddannelse, at tilbringe en uddannelsesperiode i en anden EU-medlemsstat. At indføre et EU-bevis, der benævnes EUROPASS - Uddannelse, der skal tjene som bevis for, at uddannelsesopholdet er gennemført.

2) DOKUMENT

Rådets beslutning 1999/51/EF om fremme af ophold i andre europæiske lande som led i vekseluddannelse, herunder lærlingeuddannelse [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 17 af 22.1.1999].

3) RESUMÉ

Definitioner

Ophold i et andet europæisk land: en erhvervsuddannelsesperiode, der gennemføres i en anden medlemsstat (værtsland) end den (oprindelsesland), hvor vedkommende er under vekseluddannelse, som indgår i den pågældende uddannelse, hvis der er enighed om anvendelse af EUROPASS - Uddannelse.

Person, der tager en vekseluddannelse: en person, der uanset vedkommendes alder tager en erhvervsuddannelse, uanset niveau, inkl. videregående uddannelse. Uddannelsen, som afsluttes med et afgangsbevis eller en kompetence anerkendt af myndighederne i oprindelseslandet, omfatter fastlagte uddannelsesperioder i virksomheder og evt. undervisningsinstitutioner, uanset om den pågældende person er omfattet af en arbejdskontrakt eller lærlingekontrakt eller har status som elev eller studerende.

Vejleder: en person på en privat eller offentlig virksomhed eller en undervisningsinstitution i værtslandet, der har til opgave at hjælpe, informere, vejlede og sikre et effektivt tilsyn med personer under uddannelse under deres ophold i et andet EU-land.

EUROPASS - Uddannelse: et bevis, som godtgør, at indehaveren har været gennem en eller flere uddannelsesperioder som led i en vekseluddannelse, herunder en lærlingeuddannelse, i en anden medlemsstat på de vilkår, der er fastsat i beslutningen.

Værtspartner: det organ, der har ansvaret for det pågældende ophold i et andet europæisk land i værtslandet (virksomhed, uddannelsesinstitution eller -center osv.), med hvilket det organ, der har ansvaret for tilrettelæggelse af uddannelsen i oprindelseslandet, har indgået et partnerskab vedrørende ophold i et andet europæisk land.

Under hensyntagen til deres erhvervsuddannelsessystem træffer medlemsstaterne de fornødne foranstaltninger, således at personer under vekseluddannelse kan drage fordel af ophold i et andet EU-land, som :

  • er fuldt integreret i den uddannelse, der tages i oprindelseslandet;
  • afvikles i et partnerskab mellem uddannelsesinstitutionen i oprindelseslandet og værtspartneren, som fastlægger indhold, mål, varighed og nærmere betingelser for opholdet;
  • gennemføres under tilsyn af en vejleder på uddannelsesinstitutionen;
  • det uddannelsesansvarlige organ i værtslandet udsteder bevis for.

Der udstedes et bevis, der benævnes EUROPASS - Uddannelse, til personer, der har gennemført et ophold i et andet EU-land. Der gælder følgende for dette EU-informationsdokument:

  • det anføres, hvilken uddannelse dette ophold i et andet EU-land indgår i, og hvilke kvalifikationer eller afgangsbevis den afsluttes med;
  • der gøres rede for hvilken institution, den pågældende kommer fra, og hvilken institution, der er vært, samt for indholdet i og varigheden af opholdet i et andet EU-land;
  • stillingsbetegnelse anføres for den vejleder, der tager sig af den pågældende under opholdet;
  • beviset udstedes af det organ, der har ansvaret for den oprindelige erhvervsuddannelse, den pågældende person følger i oprindelseslandet, og det underskrives af dette organ, af værtspartneren og af den pågældende person.

Bestemmelserne anvendes ligeledes, hvis opholdet i et andet EU-land omfatter en række uddannelsesperioder i flere medlemsstater. Eftersom EUROPASS - Uddannelse skal lette anerkendelsen af uddannelse i enhver henseende, skal det attestere på de forskellige EU-sprog, at uddannelsesopholdet eller -opholdene er gennemført.

Det påhviler Kommissionen, at sikre den overordnede sammenhæng mellem gennemførelsen af denne beslutning og EU-programmerne og -initiativerne vedrørende almen uddannelse og erhvervsuddannelse.

Kommissionen varetager produktion, udbredelse og tilsyn vedrørende EUROPASS - Uddannelse i nært samarbejde med medlemsstaterne. Hver medlemsstat udpeger et eller flere organer, der har til opgave at sikre koordinering og gennemførelse på nationalt plan i nært samarbejde med arbejdsmarkedets parter og evt. organisationer, der repræsenterer vekseluddannelserne. De enkelte medlemsstater træffer foranstaltninger for at lette adgangen til EUROPASS - Uddannelse, at muliggøre en evaluering af aktionerne, at fremme lige muligheder. I samarbejde med medlemsstaterne etablerer Kommissionen et system med gensidig information og koordinering. Kommissionen og medlemsstaterne tager hensyn til små eller mellemstore virksomheders og håndværksvirksomheders betydning og særlige behov.

Budgetrammen til gennemførelse af støtte- og ledsageforanstaltninger er på 7,3 mio. EUR for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2004.

Tre år efter beslutningens vedtagelse forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om beslutningens gennemførelse, den evaluerer, hvilken indvirkning beslutningen har med hensyn til at fremme mobiliteten i vekseluddannelsen, herunder lærlingeuddannelsen, foreslår eventuelle korrigerende foranstaltninger, med henblik på at øge effektiviteten, og fremsætter de forslag, den finder nødvendige, herunder på budgetområdet.

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 1999/51/EF

01.01.2000

-

EUT L 17 af 22.01.1999

4) gennemførelsesforanstaltninger

5) videreførelse af arbejdet

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - rapport om gennemførelsen af Rådets beslutning 1999/51/EF af 21. december 1998 om fremme af ophold i andre europæiske lande som led i vekseluddannelse, herunder lærlingeuddannelse [KOM(2002) 214 endelig udg. af 22.5.2002 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I rapporten understreges det, at en god del af opholdene hører ind under Leonardo da Vinci -programmet, mens de øvrige fællesskabsprogrammer (Socrates, Ungdom og Equal) spiller en marginal rolle. Medlemsstaterne har udpeget nationale kontaktpunkter (pdf), der har ansvaret for at gennemføre samt at informere om og fremme initiativet.

Siden 2000 er der udstedt ca. 19 300 EUROPASS - Udannelse-dokumenter, heraf 10 000 i Tyskland, 3 000 i Frankrig og 2 000 i Det Forenede Kongerige. De lande, hvor disse ophold har fundet sted, var Det Forende Kongerige, langt foran Spanien, Tyskland og Frankrig. Praktikantopholdenes varighed varierer fra tre til 15 uger. Et flertal af indehaverne af EUROPASS - Uddannelse var kvinder (ca. 55 %) og de fleste var mellem 17 og 23 år gamle. De mest populære erhverv findes i hotel- og restaurationsbranchen samt turistbranchen. Nogle lande har gennemført nationale evalueringsundersøgelser. På europæisk plan er der planlagt en foreløbig evalueringsundersøgelse i december 2002.

See also

Supplerende oplysninger kan findes på det ansvarlige generaldirektorats internetsted (DE) (EN) (FR), hvor der findes sider om initiativet EUROPASS - Uddannelse.

Seneste ajourføring: 07.10.2005

Top