Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kvaliteten af videregående uddannelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kvaliteten af videregående uddannelse

Europa er førende på verdensplan inden for uddannelse. For at fastholde denne førerposition henstillede de europæiske uddannelsesministre, at der indføres mekanismer til kvalitetsevaluering og kvalitetssikring inden for de videregående uddannelsessystemer.

DOKUMENT

Rådets henstilling 98/561/EF af 24. september 1998 om det europæiske samarbejde vedrørende kvalitetssikring inden for videregående uddannelser.

RESUMÉ

I 1998 blev landene i Den Europæiske Union enige om at oprette gennemsigtige systemer til kvalitetsevaluering og kvalitetssikring af videregående uddannelser. For at bevare og forbedre kvaliteten af videregående uddannelser under hensyn til nationale betingelser, den europæiske dimension og internationale krav, skulle systemerne have følgende elementer:

 • autonomi og uafhængighed for de organer, der har ansvaret for kvalitetsevalueringen og kvalitetssikringen
 • tilpasning af evalueringsprocedurer til, hvordan institutionerne opfatter sig selv
 • intern og ekstern evaluering
 • inddragelse af alle aktører (lærere, administrativt personale, studerende, tidligere studerende, faglige sammenslutninger, udenlandske eksperter)
 • offentliggørelse af evalueringer.

I 2006 opfordrede Europa-Parlamentet og Rådet i en fælles henstilling om indførelsen af interne kvalitetssikringssystemer i tråd med de normer og retningslinjer, der blev vedtaget i Bergen i forbindelse med Bolognaprocessen, samt oprettelsen af det europæiske register over kvalitetssikringsorganer (EQAR). Henstillingen opfordrede medlemsstaterne til at give de videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at vælge et kvalitetssikringsorgan eller et autorisationsudstedende organ fra EQAR-listen, der imødekommer institutionernes behov og matcher deres profil under forudsætning af, at dette er foreneligt med deres nationale lovgivning eller tillades af de nationale myndigheder.

Rapport hvert tredje år

Der udarbejdes rapporter for at overvåge udviklingen af kvalitetsevalueringen på de videregående uddannelser. Udviklingen har været god, men der er dog identificeret nogle mangler. I rapporten fra 2014 konstateres der mangler med hensyn til, hvordan kvalitetsevalueringen understøtter reformer af de videregående uddannelser, bl.a. i forbindelse med større optag, beskæftigelsesegnethed og internationalisering eller i forbindelse med forbedring af ph.d.-programmer og HR-strategier. For at afhjælpe disse mangler skal kvalitetssikring udvikles til et støtteredskab for skabelsen af en intern kvalitetskultur på de videregående institutioner og ikke blot være en afkrydsningsøvelse.

Der er behov for en sektorbaseret tilgang til kvalitetssikring og for at finde ud af, hvorvidt det er muligt at udpege nogle grundlæggende principper og retningslinjer, som er gyldige på tværs af sektorer, og som gælder for alle kvalifikationer.

Planlagte tiltag

De tiltag, der skal forbedre det europæiske samarbejde inden for kvalitetssikring af livslang læring, omfatter:

 • høring om behovet og muligheden for at forbedre overensstemmelsen mellem kvalitetssikring inden for forskellige delsektorer på uddannelsesområdet
 • reform af de europæiske standarder og retningslinjer, der lægger vægt på forbedring af kvalitetsstandarderne frem for proceduremæssige aspekter, samt udvidelse af deres anvendelsesområde
 • synergier mellem eksisterende instrumenter: fortsat forbedring af gennemsigtighedsinstrumenter, der understøtter kvalitetssikring, som for eksempel den europæiske referenceramme for kvalifikationer, ECTS, den europæiske referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelser og Europass
 • samarbejde med medlemsstaterne for at få dem til at tilskynde flere kvalitetssikringsagenturer til at ansøge om EQAR-registrering og give udenlandske EQAR-registrerede agenturer mulighed for at arbejde inden for deres videregående uddannelsessystemer
 • fremme af samarbejde om kvalitetssikring på internationalt plan gennem politisk dialog med partnere og som grundlag for partnerskaber mellem videregående uddannelsesinstitutioner i hele verden (via Erasmus+).

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Henstilling 98/561/EF

-

-

EUT L 270 af 7.10.1998

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/143/EF af 15. februar 2006 om yderligere europæisk samarbejde vedrørende kvalitetssikring inden for videregående uddannelser - (Den Europæiske Unions Tidende L 64 af 4.3.2006).

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Rapport om kvalitetssikringens udvikling inden for videregående uddannelse (KOM(2009) 487 endelig af 21.9.2009).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om udvikling af kvalitetssikring af videregående uddannelser (COM(2014) 29 final af 28.1.2014 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

Rådets konklusioner af 20. maj 2014 om kvalitetssikring til støtte for uddannelse (Den Europæiske Unions Tidende C 183 af 14. 6.2014).

Seneste ajourføring: 06.07.2014

Top