Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbejdsprogram mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Samarbejdsprogram mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada

Det vigtigste formål med dette program er at etablere et samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om højere uddannelse og erhvervsuddannelse.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2001/197/EF af 26. februar 2001 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om forlængelse af samarbejdsprogrammet inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse.

RESUMÉ

I lyset af de gode resultater fra programmets første fase (1995-1999) har Rådet besluttet at forlænge samarbejdsprogrammet om højere uddannelse og erhvervsuddannelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering for en ny femårsperiode 2000-2005.

Målene for samarbejdsprogrammet er følgende:

 • at opnå større forståelse mellem befolkningerne i Det Europæiske Fællesskab og Canada
 • at forbedre udviklingen af de menneskelige ressourcer
 • at tilskynde til nyskabende, bæredygtige aktiviteter med varig virkning, koncentreret omkring studerende
 • at forbedre den transatlantiske mobilitet for studerende
 • at tilskynde til udveksling af ekspertise med hensyn til den seneste udvikling inden for højere uddannelse og faglig uddannelse (fjernundervisning, elektronik)
 • at stifte og styrke partnerskaber mellem højere uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler, faglige sammenslutninger, offentlige myndigheder, erhvervslivet og andre sammenslutninger
 • at styrke den europæiske og canadiske dimension i det transatlantiske samarbejde om almen og faglig uddannelse
 • at supplere bilaterale programmer mellem medlemsstaterne i Det Europæiske Fællesskab og Canada.

Følgende principper danner baggrund for aftalen:

 • respekt for medlemsstaternes og Canadas kompetenceområder samt for undervisningsinstitutioners og erhvervsskolers uafhængighed
 • gensidig fordel af de aktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af nærværende aftale
 • finansiering af alle nyskabende projekter, der har til formål at indføre nye strukturer og kontakter
 • bred deltagelse af de forskellige stater
 • gensidig anerkendelse af kulturelle, sociale og økonomiske forskelle
 • udvælgelse af projekter på konkurrencegrundlag.

I aftalens bilag beskrives nedenstående aktivitetskategorier:

 • fælles projekter, der gennemføres af EU-/amerikanske partnerskaber. Hvert partnerskab (bestående af mindst tre medlemsstater og to canadiske provinser og territorier) vil blive finansieret i højst tre år. Der kan være tale om følgende støtteberettigede aktiviteter: forberedelser til eller udarbejdelse af projekter; projekter om studerendes mobilitet, herunder praktikophold; strukturerede udvekslinger af studerende, undervisere og alle andre, som arbejder inden for almen og faglig uddannelse; forslag til nyskabende studieprogrammer; korte, intensive programmer; fælles undervisningsmoduler samt formidling af nye undervisningsmetoder
 • supplerende aktiviteter, som skal intensivere erfaringsudvekslinger og andre fælles aktioner om videregående uddannelser og erhvervsuddannelser.

Der nedsættes et paritetisk udvalg bestående af repræsentanter for hver af parterne, som mødes en gang hvert andet år, hvor det gør status over de planlagte samarbejdsaktiviteter og udarbejder en rapport om forløbet, situationen og effektiviteten af de iværksatte samarbejdsaktiviteter.

Finansieringen af samarbejdsaktiviteterne varetages af begge parter, som hver finansierer sine aktiviteter.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2001/197/EF [vedtagelse: høring CNS/2000/0263

1.3.2001

-

EFT L 71 af 13.3.2001

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2006/964/EF af 18. december 2006 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om oprettelse af et samarbejdsprogram for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge [Den Europæiske Unions Tidende L 397 af 30.12.2006].

Rådets afgørelse 95/523/EF af 27. november 1995 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada om et samarbejdsprogram inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 300 af 13.12.1995].

See also

For yderligere informationer, se Kommissionens hjemmeside for samarbejdet mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada om højere uddannelse og erhvervsuddannelse (EN).

Seneste ajourføring: 30.08.2007

Top