Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbejdsprogram mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Samarbejdsprogram mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater

Det vigtigste formål med dette program er at etablere et samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om højere uddannelse og erhvervsuddannelse.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2001/196/EF af 26. februar 2001 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om forlængelse af samarbejdsprogrammet inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse.

RESUMÉ

I lyset af de gode resultater fra programmets første fase (1995-1999) har Rådet besluttet at forlænge samarbejdsprogrammet om højere uddannelse og erhvervsuddannelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater for perioden 2000-2005.

Målene for samarbejdsprogrammet er følgende:

 • at opnå større forståelse mellem befolkningerne i Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater
 • at forbedre udviklingen af de menneskelige ressourcer
 • at tilskynde til nyskabende, bæredygtige aktiviteter med varig virkning, koncentreret omkring studerende
 • at forbedre den transatlantiske mobilitet for studerende
 • at tilskynde til udveksling af ekspertise med hensyn til den seneste udvikling inden for højere uddannelse og almen og faglig uddannelse
 • at fremme partnerskaber mellem højere uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler, faglige sammenslutninger, offentlige myndigheder, erhvervslivet og andre sammenslutninger
 • at styrke den europæiske og amerikanske dimension i det transatlantiske samarbejde om almen og faglig uddannelse
 • at supplere bilaterale programmer mellem medlemsstaterne i Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater.

Følgende principper danner baggrund for aftalen:

 • respekt for medlemsstaternes og Amerikas Forenede Staters kompetenceområder samt for undervisningsinstitutioners og erhvervsskolers uafhængighed
 • gensidig fordel af de aktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af nærværende aftale
 • finansiering af alle nyskabende projekter, der har til formål at indføre nye strukturer og kontakter
 • bred deltagelse af de forskellige stater
 • gensidig anerkendelse af kulturelle, sociale og økonomiske forskelle
 • udvælgelse af projekter på konkurrencegrundlag.

I aftalens bilag beskrives nedenstående aktivitetskategorier:

 • fælles projekter, der gennemføres af EU-/amerikanske partnerskaber. Hvert partnerskab (bestående af tre aktive partnere fra hver side af Atlanterhavet) vil blive finansieret i højst tre år. Der kan være tale om følgende støtteberettigede aktiviteter: forberedelser til eller udarbejdelse af projekter; projekter om studerendes mobilitet, herunder praktikophold; strukturerede udvekslinger af studerende, undervisere og alle andre, som arbejder inden for almen og faglig uddannelse; forslag til nyskabende studieprogrammer; korte, intensive programmer; fælles undervisningsmoduler samt formidling af nye undervisningsmetoder
 • Fullbright/EU-programmet, som finansierer stipendier til studier, forskning og kurser vedrørende EU eller forbindelserne mellem EU og USA
 • supplerende aktiviteter, som skal intensivere erfaringsudvekslinger om videregående uddannelser og erhvervsuddannelser (konferencer, undersøgelser osv.).

Der nedsættes et paritetisk udvalg bestående af repræsentanter for hver af parterne, som mødes en gang hvert andet år, hvor det gør status over de planlagte samarbejdsaktiviteter og udarbejder en rapport om forløbet, situationen og effektiviteten af de iværksatte samarbejdsaktiviteter.

Finansieringen af samarbejdsaktiviteterne varetages af begge parter, som hver finansierer sine aktiviteter.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2001/196/EF [vedtagelse: høring CNS/2000/0263

1.3.2001

-

EFT L 71 af 13.3.2001

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse nr. 2006/910/EF af 4. december 2006 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og USA om fornyelse af samarbejdsprogrammet for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse [Den Europæiske Unions Tidende L 346 af 9.12.2006]

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og USA om fornyelse af samarbejdsprogrammet for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse

Meddelelse fra Kommissionen af 27. juni 2005 om evaluering af samarbejdsprogrammerne mellem EU og USA inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse og mellem EU og Canada inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse [KOM(2005) 274 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionen redegør for den hidtidige gennemførelse af samarbejdsprogrammet mellem EU og USA. På grundlag af positive eksterne evalueringer fastslår Kommissionen, at det i høj grad er lykkedes ved hjælp af programmet at etablere varige transatlantiske partnerskaber inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse. Det lykkedes for næsten alle projekterne at udveksle studerende på grundlag af fælles læseplaner eller læseplaner udviklet i fællesskab. Det fastslås i redegørelsen, at programmerne har bidraget til at forbedre kvaliteten af de almene og faglige uddannelsessystemer.

Kommissionen forelægger eksperternes forslag til forbedringer af visse aspekter af programmerne, men understreger, at der ikke er fundet alvorlige mangler. Den understreger ligeledes, at der findes et uudnyttet potentiale, som kan udnyttes, hvis der stilles flere budgetmidler til rådighed.

See also

For yderligere informationer, se Kommissionens hjemmeside for samarbejdet mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om højere uddannelse og erhvervsuddannelse (EN).

Seneste ajourføring: 30.09.2005

Top