Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mobilitet for studerende, personer under erhvervsuddannelse, unge volontører, undervisere og erhvervslærere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mobilitet for studerende, personer under erhvervsuddannelse, unge volontører, undervisere og erhvervslærere

 

RESUMÉ AF:

Henstilling 2001/613/EF om mobilitet i EU for studerende, personer under erhvervsuddannelse, volontører, undervisere og erhvervslærere

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HENSTILLING?

Som opfølgning på Det Europæiske Råd i Lissabon i 2000 har denne henstilling til formål at støtte den fri bevægelighed på området for uddannelse. Den opfordrer landene i Den Europæiske Union (EU) til at tage de nødvendige skridt til at fremme mobiliteten for studerende og undervisere i EU.

HOVEDPUNKTER

Henstillingen opfordrer EU-landene til at fjerne juridiske, administrative, sproglige og kulturelle hindringer for personer, der:

 • studerer eller er under erhvervsuddannelse
 • deltager i volontørarbejde eller
 • underviser

i et andet EU-land.

Blandt de spørgsmål, formål og forslag, der er fremsat, er:

 • målet om at lære mindst to EU-sprog, med sproglig og kulturel forberedelse forud for rejsen
 • tilskyndelse til at bevidstgøre de unge om EU-borgerskabet samt respekten for forskelle
 • nem adgang til oplysninger om mulighederne i andre EU-lande
 • lettelse og forenkling af økonomiske støtteordninger (støtte, stipendier, tilskud, lån osv.)
 • støtte til transportomkostninger, bolig, mad og adgang til kulturelle ressourcer på samme vilkår som værtslandets borgere
 • bedre kendskab til finansielle rettigheder og gensidig social- og sygesikring.

Foranstaltninger, der navnlig er rettet mod studerende eller personer under erhvervsuddannelse

 • at tilskynde studerende til at gennemføre en del af deres studier i et andet EU-land og lette den akademiske anerkendelse af de studieperioder, der er gennemført mellem landene
 • at tilskynde til tydeligere certifikatmodeller, for eksempel ved at angive oversættelser og centraliserede informationssteder
 • at give de studerende mulighed for lettere at godtgøre, at de er dækket af en helbredsforsikring eller har finansieringsmidler med henblik på at få opholdstilladelse
 • at gøre det lettere for de studerende at falde til og modtage støtte inden for værtslandets uddannelsessystem og at vende tilbage til deres hjemland.

Foranstaltninger, der er rettet mod unge volontører

 • at sørge for, at der i lovgivninger og administrative bestemmelser tages hensyn til volontøraktivitetens særlige karakter
 • at fremme indførelsen af et deltagerbevis med henblik på et fælles EU-format til jobansøgninger
 • at undgå diskrimination af volontører i forbindelse med deres rettigheder til social beskyttelse.

Foranstaltninger, der navnlig er rettet mod undervisere og erhvervslærere

 • at tage hensyn til problemer, der opstår i nogle nationale lovgivninger i forbindelse med mobilitet, og at tilskynde til samarbejde
 • at tilvejebringe afløsningsmekanismer for undervisere og erhvervslærere under mobilitet
 • at lette deres integration i værtsinstitutionen
 • at indføre uddannelsesperioder på europæisk plan, som gør det lettere at udnytte muligheden for mobilitet
 • at fremme indførelsen af en europæisk dimension i erhvervet gennem indholdet af uddannelsesprogrammerne og kontakter og udvekslinger mellem uddannelsesinstitutioner
 • at fremme gennemført europæisk mobilitet som et karriereelement.

EU-landene opfordres til at udarbejde en rapport hvert andet år om de foranstaltninger, de har truffet på grundlag af disse henstillinger.

BAGGRUND

Henstillingerne fandt oprindeligt anvendelse på EU-programmer som Socrates (uddannelse), Leonardo da Vinci (erhvervsuddannelse) og Ungdom, der alle nu er en del af programmet Erasmus+, og supplerende foranstaltninger, der nu hører under ET 2020, som omfatter samarbejde inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2001/613/EF af 10. juli 2001 om mobilitet i Det Europæiske Fællesskab for studerende, personer under erhvervsuddannelse, volontører, undervisere og erhvervslærere (EFT L 215 af 9.8.2001, s. 30-37)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets henstilling af 28. juni 2011— Unge på vej — flere unge i læringsmobilitet (EUT C 199 af 7.7.2011, s. 1-5)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Unge på vej — Et initiativ om udnyttelse af unges mulighed for at fremme en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Den Europæiske Union (KOM(2010) 477 endelig af 15.9.2010)

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 18. juni 2009 om etablering af det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) (EUT C 155 af 8.7.2009, s. 11-18)

Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 15. november 2007, om forbedring af læreruddannelsens kvalitet (EUT C 300 af 12.12.2007, s. 6-9)

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af 15. december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass) (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 6-20)

seneste ajourføring 19.12.2016

Top