Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse (Cedefop)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse (Cedefop)

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 — europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse (Cedefop)

RESUMÉ

I Den Europæiske Union (EU) har ca. 75 millioner mennesker et lavt kvalifikationsniveau eller ingen kvalifikationer overhovedet. Det betyder, at det er tre gange så sandsynligt, at disse mennesker bliver arbejdsløse i forhold til dem, der har høje kvalifikationer.

For at hjælpe dem med at udvikle deres færdigheder og finde et arbejde oprettede EU et specifikt agentur for at støtte EU’s politikker om erhvervsuddannelse og hjælpe EU-landene med at omsætte dem til praksis.

HVAD ER FORMÅLET MED CEDEFOP?

Formålet med Cedefop, det europæiske center for udvikling af erhvervsuddannelse, er at bistå Europa-Kommissionen i at fremme erhvervsuddannelse (VET) og i at udvikle og gennemføre en fælles VET-politik gennem sin videnskabelige og tekniske virksomhed.

Cedefop arbejder tæt sammen med Kommissionen, EU-landene, arbejdsgivere, fagforeninger samt VET-forskere og fagfolk. Det leverer ajourførte oplysninger til dem om udviklinger inden for VET samt muligheder for at drøfte politik.

HOVEDPUNKTER

Centerets primære opgaver er at

 • tilvejebringe dokumentation om VET og bidrage til udviklingen af VET-forskning, levere statistiske data og politisk analyse til at støtte den politiske beslutningstagning om VET og øge kendskabet til VET’s værdi
 • udbrede oplysninger gennem webstedet, publikationer, undersøgelser, konferencer og seminarer
 • støtte en fælles tilgang til at styrke EU-samarbejdet om udformningen af politikker vedrørende VET
 • stimulere debatten om udviklingen af arbejdsmarkedet og nye behov for færdigheder og kvalifikationer.

Arbejde

Fire hovedoverskrifter:

 • 1.

  politiske analyser : Centeret skal rapportere om EU-landenes fremskridt mod at nå de fælles vedtagne politiske mål for VET og finansiering af VET

 • 2.

  udvikling af livslang læring: Det skal overvåge og revidere tendenser og politiske udviklinger vedrørende livslang læring (dvs. læring på et hvilket som helst tidspunkt i livet). Det leverer data og analyser til beslutningstagere og giver mulighed for vidensdeling og udveksling af bedste praksis inden for uddannelse

 • 3.

  identifikation af de færdigheder, der er brug for: Det analyserer mulige ubalancer på EU’s arbejdsmarked. Det undersøger også behovene for færdigheder og kompetencer i udvalgte sektorer og søger en fælles EU-tilgang til at overvåge de skiftende behov for færdigheder

 • 4.

  forståelse af kvalifikationer: Det bidrager til at udvikle fælles EU-instrumenter og -principper inden for uddannelse for at hjælpe mennesker med at udvikle sig og skifte karriere i enhver alder. Det udbreder for eksempel oplysninger om EU-instrumenter som EU’s referenceramme for kvalifikationer (EQF), det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) og Europasset.

Netværk

Cedefop arbejder med to primære netværk:

 • ReferNet er et netværk, der tilvejebringer informationer om nationale uddannelsessystemer og -politikker i EU-landene samt Island og Norge.
 • Skillsnet samler højt kvalificerede forskere og eksperter fra hele verden for at fremlægge og drøfte forskningsmetoder og analyser af nye og skiftende behov for færdigheder.

BAGGRUND

Cedefop er et af EU’s decentraliserede agenturer. Det blev grundlagt i 1975 og flyttede fra Berlin til Thessaloniki i 1995.

I 2015 fejrede det 40 års bidrag til VET i Europa og 20 år med base i Grækenland.

For yderligere oplysninger henvises til:

DOKUMENT

Forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 337/75

16.2.1975

-

EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1-4

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 1946/93

26.7.1993

-

EFT L 181 af 23.7.1993, s. 11-12

Forordning (EF) nr. 1131/94

1.9.1994

-

EFT L 127 af 19.5.1994, s. 1-1

Forordning (EF) nr. 251/95

1.3.1995

-

EFT L 30 af 9.2.1995, s. 1-2

Forordning (EF) nr. 354/95

1.1.1995

-

EFT L 41 af 23.2.1995, s. 1-1

Forordning (EF) nr. 1655/2003

1.10.2003

-

EUT L 245 af 29.9.2003, s. 41-43

Forordning (EF) nr. 2051/2004

21.12.2004

-

EUT L 355 af 1.12.2004, s. 1-3

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den eksterne evaluering af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (KOM(2008) 356endelig udg. af 13.6.2008)

seneste ajourføring 30.09.2015

Top