Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistikker over lønninger og lønomkostninger

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistikker over lønninger og lønomkostninger

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 530/1999 — sammenlignelige EU-tal for lønninger og lønomkostninger

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den sigter mod at hjælpe EU med at formulere sine politikker på baggrund af pålidelige og sammenlignelige statistikker fra hele EU, i alle regioner og på alle sociale og økonomiske områder.
 • For at opnå dette fastlægger forordning (EF) nr. 530/199, hvilken type af statistiske data som statistikmyndighederne i EU skal indsamle, og hvordan de skal gøre det.

HOVEDPUNKTER

 • De nationale myndigheder i EU-landene og Eurostat samarbejder om at udarbejde EU-statistikker med henblik på at sammenligne lønomkostninger og lønninger.
 • Hvert 4. år udgiver Eurostat data og analyser for hvert af disse områder, og emnet skifter hvert 2. år, dvs.:
  • i 2014 — lønninger
  • i 2016 — lønomkostninger
  • i 2018 — lønninger osv.
 • Disse anvendes til at udvikle EU-politikker for virksomheder og arbejdstagere samt til at analysere EU's vækst og den økonomiske og sociale samhørighed.

Typer af indsamlede oplysninger

Lønomkostninger

 • For så vidt angår niveau og sammensætning af lønomkostninger skal oplysningerne gøre det muligt at udarbejde statistikker over:
  • den virksomheds- eller produktionsenhed, som den ansatte arbejder for, især den region den er hjemmehørende i, dens størrelse og aktivitetssektor
  • samlede årlige lønomkostninger (lønninger og andet vederlag, bidrag til sociale sikringsordninger, udgifter til erhvervsuddannelse osv.)
  • det gennemsnitlige årlige antal ansatte, herunder deltidsansatte og ansatte under uddannelse
  • det årlige antal arbejdstimer og det årlige antal betalte timer.

Lønninger

 • For så vidt angår lønstruktur og lønspredning skal de indsamlede oplysninger indeholde data om:
  • den virksomhed eller den lokale enhed, som den ansatte arbejder for, især elementer som f.eks. formen for det økonomiske og finansielle tilsyn samt arten af den kollektive lønoverenskomst, der gælder for virksomheden osv.
  • ansatte (køn, alder, stilling, uddannelsesniveau, anciennitet, fuldtidsansat eller deltidsansat, ansættelseskontraktens art)
  • bruttoløn og antal betalte timer.

Dataindsamling og behandling af resultater

 • De ansvarlige nationale myndigheder definerer de relevante metoder til indsamling af oplysninger og sikring af, at arbejdsgiverne overholder forpligtelsen til at levere oplysningerne inden for de fastsatte frister. Det er dog ikke nødvendigt at gennemføre undersøgelser for virksomheder, som kan fremlægge nøjagtige skøn fra andre egnede kilder.
 • De nationale myndigheder skal behandle svarene på en ensartet måde, så resultaterne er sammenlignelige.
 • Resultaterne fremsendes til Eurostat senest 18 måneder fra slutningen af referenceåret.
 • Detaljer om, hvordan dataene skal indsamles, og i hvilket format de skal fremsendes til Eurostat, er fastlagt i 2 gennemførelsesretsakter (forordning (EF) nr. 1726/1999 og 1916/2000).

Kvalitet

 • De nationale myndigheder skal sikre, at deres resultater giver et nøjagtigt billede af situation i deres land.
 • Efter hver referenceperiode fremsender de en rapport til Eurostat om, hvordan forordningen gennemføres i deres land, så Eurostat kan vurdere kvaliteten af deres data.
 • Indholdet og vurderingskriterierne for rapporten er fastlagt i forordning (EF) nr. 698/2006.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. april 1999.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 9. marts 1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer (EFT L 63 af 12.3.1999, s. 6–10)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 530/1999 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

RELATEREDE RETSAKTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 1726/1999 af 27. juli 1999 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer for så vidt angår definition og fremsendelse af oplysninger om lønomkostninger (EFT L 203, 3.8.1999, s. 28–40)

Se den konsoliderede version.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1916/2000 af 8. september 2000 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer for så vidt angår definition og fremsendelse af oplysninger om lønstrukturer (EFT L 229, 9.9.2000, s. 3–13)

Se den konsoliderede version.

Kommissionens forordning (EF) nr. 698/2006 af 5. maj 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 for så vidt angår evaluering af kvaliteten af statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer (EUT L 121, 6.5.2006, s. 30–35)

Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 27.07.2016

Top