Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Integrering af ligestilling i fællesskabspolitikkerne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Integrering af ligestilling i fællesskabspolitikkerne

Den Europæiske Union arbejder ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner og politikker udtrykkelig mobiliseres med henblik på fremme af lige muligheder for kvinder og mænd, og at der allerede under udformningen tages aktivt og synligt hensyn til deres mulige virkninger på henholdsvis mænds og kvinders situation.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 21. februar 1996: "Integrering af lige muligheder for kvinder og mænd i alle fællesskabspolitikker og -aktioner"[KOM(96) 67 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

"Gender Mainstreaming"-princippet består i systematisk hensyntagen til forskellene i kvinders og mænds vilkår, situation og behov i alle fællesskabspolitikker og -aktioner. En sådan global og tværgående strategi kræver en indsats for at mobilisere alle politikkerne.

I meddelelsen redegøres først og fremmest for EU-retten omkring ligebehandling og perspektiverne for aktiviteter, bl.a. på følgende områder:

  • Beskæftigelse og arbejdsmarked: Kommissionen agter at fortsætte arbejdet med etablering af en retlig ramme for fremme af ligestilling, rationalisering og øget integrering af støtteforanstaltningerne til undersøgelser vedrørende selvstændige kvindelige erhvervsdrivende og mulighederne for at forene arbejde og familieliv.
  • Kvindelige virksomhedsledere og medhjælpende ægtefæller i SMV'er, bl.a. inden for landbrug og fiskeri: Kommissionen har til hensigt at styrke foranstaltningerne til fordel for kvinder i SMV'er, bl.a. via forbedring af fleksibiliteten i arbejdet og af erhvervskvalifikationerne samt lettelse af adgangen til kredit.
  • Almen uddannelse og erhvervsuddannelse: ligestilling integreres i samtlige fællesskabsforanstaltninger på uddannelses- og ungdomsområdet, enten som en specifik målsætning eller som en yderligere prioriteret opgave.
  • Personlige rettigheder: Kommissionen har indledt aktioner til bekæmpelse af vold mod kvinder, bekæmpelse af menneskehandel samt rehabilitering af ofre for denne menneskehandel; aktiviteter til beskyttelse af kvindelige flygtninges sikkerhed og integritet er planlagt.
  • Samarbejdspolitikken for udvikling af udviklingslandene: Kommissionen agter at fortsætte integreringen af ligestillingsaspektet i Fællesskabets udviklingssamarbejde og i aftalerne om udviklingssamarbejde mellem EU og udviklingslandene. Dette skal ske gennem anvendelse af de strategier, der er indeholdt i Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om integrering af kønsaspektet i udviklingssamarbejdet [KOM(1995) 423 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
  • Information: Kommissionen finder det påkrævet at indføre en kommunikationspolitik, der er sammenhængende, systematisk, synlig og tilpasset de forskellige målgrupper.
  • Personalepolitik: Kommissionen har i mange år ført en politik til fremme af lige muligheder for sit eget personale via programmer for positive særforanstaltninger.

I den anden halvdel af meddelelsen redegøres for den rolle, som strukturfondene spiller som EU's vigtigste finansinstrument i forbindelse med ligestillingen, og hvis aktionsområde berører adskillige af disse områder.

En gradvis virkeliggørelse af disse retningslinjer kræver, at samarbejdet mellem Kommissionens tjenestegrene indbyrdes forbedres væsentligt, og at partnerskabet med medlemsstaterne og de berørte aktører og organisationer styrkes.

Kontekst

Kommissionens meddelelse skal ses i forlængelse af EU's rolle i forbindelse med FN's fjerde verdenskonference om kvinder, der fandt sted i Peking i september 1995.

TILHØRENDE RETSAKTER

Meddelelse fra Kommissionen af 7. juni 2000: "På vej mod en EF-rammestrategi for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005)" [KOM(2000) 335 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

EU har vedtaget en rammestrategi for ligestilling mellem kvinder og mænd. Denne aktionsramme gør det muligt at integrere ligebehandlingsspørgsmålet i samtlige EU-aktiviteter, således at disse bidrager til at nå frem til målet om fjernelse af forskelsbehandling og fremme af lige rettigheder for kvinder og mænd. Til rammestrategien knyttes et EU-handlingsprogram for lige muligheder, der også omfatter en finansiel støtte.

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, af 7. december 2000 [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 364 af 18.12.2000]

Artikel 23, stk. 1: "Der skal sikres ligestilling mellem mænd og kvinder på alle områder, herunder i forbindelse med beskæftigelse, arbejde og løn.".

Kommissionens situationsrapport om opfølgningen af meddelelsen "Integrering af lige muligheder for kvinder og mænd i alle fællesskabspolitikker og -aktioner" [KOM(98) 122 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I rapporten understreges det, at der er gjort betydelige fremskridt siden 1996 i retning af at inddrage princippet om lige muligheder for kvinder og mænd i Fællesskabets politikker og aktioner. Der er under gruppen af kommissærer for lige muligheder oprettet en ny struktur bestående af en tjenestemand for hvert generaldirektorat, som specifikt har mandat til at fremme lige muligheder for kvinder og mænd, og hvis formål det er systematisk at indarbejde ligestillingsdimensionen i alle Fællesskabets aktiviteter.

Navnlig på tre politiske områder er der opnået gode resultater, nemlig de eksterne forbindelser, beskæftigelse og socialpolitik samt uddannelse og ungdomsanliggender. Rapporten indeholder en tilbundsgående analyse af de fremskridt, der er gjort på disse områder.

I rapporten nævnes også resultaterne på andre områder, som f.eks. samarbejdet mellem medlemsstaterne om bekæmpelse af menneskehandel, forebyggelse af vold mod kvinder, den stadig mere centrale rolle, kvindelige ofre for væbnede konflikter spiller, samt den betydning, lige muligheder tillægges i Kommissionens moderniseringsprogram.

Endvidere fremhæves i rapporten en række væsentlige mangler og hindringer, og det oplyses, at mange initiativer gennemføres isoleret og derfor ikke har den store indvirkning på den generelle situation på ligestillingsområdet. Af disse hindringer omtales især den manglende bevidsthed om kønsrelaterede problemer blandt beslutningstagerne, utilstrækkelige menneskelige og budgetmæssige ressourcer til løsning af disse opgaver samt en mangel på kompetence i ligestillingsspørgsmål.

Rapportens forfattere slår bl.a. til lyd for en mere effektiv indsats for bevidstgørelse om ligestillingsspørgsmål, først og fremmest på de højeste niveauer, udvikling af kompetencen på ligestillingsområdet, regelmæssig evaluering af de førte politikkers indvirkning på ligestillingssituationen samt systematisk kontrol med, at der tages hensyn til ligestillingsproblematikken i alle forslag til retsakter og alle andre politiske dokumenter.

En mere omfattende global indsats for at integrere ligestillingsdimensionen er en forudsætning for, at der kan gøres yderligere fremskridt på området.

Rapporter

På Det Europæiske Råds forårsmøde den 20. og 21. marts 2003 opfordrede Rådet "Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at udarbejde en årsrapport til Det Europæiske Råds forårsmøde om udviklingen hen imod ligestilling mellem mænd og kvinder, herunder retningslinjer for kønsaspektet inden for politikområderne".

Seneste ajourføring: 10.09.2004

Top