Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rådgivende udvalg for ligestilling mellem mænd og kvinder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rådgivende udvalg for ligestilling mellem mænd og kvinder

RESUMÉ AF:

Oprettelse af EU's rådgivende udvalg for ligestilling mellem mænd og kvinder — afgørelse 2008/590/EF

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Den opretter et udvalg, der skal sikre, at der er regelmæssige konsultationer og udveksling mellem organer og institutioner, som fremmer lige muligheder for kvinder og mænd i EU-landene.

HOVEDPUNKTER

Det rådgivende udvalg for ligestilling mellem mænd og kvinder har til formål at hjælpe Europa-Kommissionen med at udforme og gennemføre foranstaltninger til fremme af lige muligheder for kvinder og mænd. Det gør dette ved at opfordre til udveksling af relevante erfaringer, politik og praksis mellem EU-landene og mellem de forskellige berørte deltagende parter.

Udvalget har 70 medlemmer, der udpeges for 3 år ad gangen, og som kan genudnævnes. Udvalget består af:

1 repræsentant fra hvert EU-land, som udnævnes af regeringen i det pågældende land, fra et ministerium eller en regeringsinstans, der har til opgave at fremme lige muligheder

1 repræsentant fra hvert EU-land, der udnævnes af Kommissionen blandt medlemmerne af et nationalt udvalg eller nævn, der har til opgave at fremme lige muligheder. Udnævnelsen sker efter forslag fra den pågældendes organisation

7 medlemmer som repræsentanter for arbejdsgiverorganisationerne på EU-plan

7 medlemmer som repræsentanter for arbejdstagerorganisationerne på EU-plan.

De europæiske kvindeorganisationer repræsenteres af 2 medlemmer som observatører i udvalgets møder. Repræsentanter for internationale organisationer, erhvervsorganisationer og foreninger kan også få adgang til at deltage som observatører efter behørigt begrundet anmodning til Kommissionen.

Udvalget udpeger 1 formand og 2 næstformænd blandt medlemmerne for en periode på 1 år.

Formanden kan anmode enhver person, der har særlig kompetence inden for et emne, der er opført på dagsordenen, om at deltage i udvalgets arbejde som ekspert.

Udvalget samles af Kommissionen og mødes mindst to gange årligt hos Kommissionen i Bruxelles. Udvalgets drøftelser tager udgangspunkt i anmodninger om udtalelser fremsat af Kommissionen og udtalelser, som det fremsætter på eget initiativ. Drøftelserne efterfølges ikke af en afstemning.

BAGGRUND

Kommissionens afgørelse 2008/590/EF kodificerer og ophæver afgørelse 82/43/EØF, der oprindeligt oprettede et rådgivende udvalg for ligestilling mellem mænd og kvinder og blev ændret flere gange.

Se Ligestilling mellem kønnene på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

DOKUMENT

Kommissionens afgørelse 2008/590/EF af 16. juni 2008 om oprettelse af et rådgivende udvalg for ligestilling mellem mænd og kvinder (kodificeret udgave) (EUT L 190 af 18.7.2008, s. 17-21)

Efterfølgende ændringer til afgørelse 2008/590/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 18.01.2016

Top