Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bevisbyrden i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Bevisbyrden i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn

De Europæiske Fællesskaber sikrer, at de foranstaltninger som medlemsstaterne har truffet til gennemførelse af ligebehandlingsprincippet, gøres mere effektive, og at en person, som føler sig krænket, fordi ligestillingsprincippet ikke er anvendt for hans eller hendes vedkommende, har mulighed for at gøre sin ret gældende via domstolene efter eventuelt at have forelagt sagen for andre kompetente instanser.

DOKUMENT

Rådets direktiv 97/80/EF af 15. december 1997 om bevisbyrde i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn [Se Modificerende Retsakter].

RESUMÉ

Ved ligebehandling forstås, at der ikke finder forskelsbehandling sted på grund af køn, hverken direkte eller indirekte.

Der er tale om indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, berører et betydeligt større antal personer af det ene køn end af det andet, medmindre formålet med anvendelsen af den pågældende bestemmelse, kriterium eller praksis er objektivt begrundet, og medmindre de midler, der anvendes for at nå dette mål, er rimelige og nødvendige.

Direktivets anvendelsesområde:

  • situationer, som er omhandlet i EF-traktatens artikel 141 (tidligere artikel 119) samt i direktiv 75/117/EØF (princippet om lige løn (es de en fr) til mænd og kvinder), 76/207/EØF (adgang til beskæftigelse (es de en fr), erhvervsuddannelse og forfremmelse) og, for så vidt der er tale om forskelsbehandling på grundlag af køn, direktiv 92/85/EØF (beskyttelse af arbejdstagere som er gravide (es de en fr), som lige har født, eller som ammer) og 96/34/EF (forældreorlov (es de en fr));
  • enhver civilretlig eller administrativ procedure inden for den offentlige eller private sektor, med undtagelse af udenretlige ordninger..

Direktivet finder ikke anvendelse på straffesager, medmindre medlemsstaterne bestemmer andet.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres nationale retssystemer, således at når en person, der anser sig for at være krænket som følge af manglende overholdelse af ligebehandlingsprincippet, over for en domstol eller en anden kompetent instans kan fremføre de faktiske forhold, som giver anledning til at formode, at der er tale om forskelsbehandling, er det sagsøgte, der har bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Der er ikke noget til hinder for, at medlemsstaterne indfører en bevisførelse, der er mere favorabel over for sagsøgeren.

Alle berørte personer skal have oplysninger om de foranstaltninger, der træffes til gennemførelse af dette direktiv, samt om allerede gældende bestemmelser på området.

Gennemførelsen af bestemmelserne i dette direktiv er under ingen omstændigheder en tilstrækkelig begrundelse til at retfærdiggøre en nedsættelse af det generelle niveau for beskyttelse af arbejdstagere på dette område.

Rådets direktiv 98/52/EF udvider anvendelsesområdet for direktiv 97/80/EF til også at omfatte Det Forenede

Kongerige.

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i Medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 97/80/EF

9.2.1998

1.1.2001

EFT L 14 af 20.01.1998

Modificerende Retsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i Medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 98/52/EF

22.7.1998

22.7.2001

EFT L 205 af 22.7.1998

SAMMENHÆNGENDE DOKUMENTER

Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser [KOM (2003) 657 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Procedure 2003/0265/CNS

Seneste ajourføring: 25.03.2004

Top