Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arbejdstid på skibe, der anløber EU-havne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Arbejdstid på skibe, der anløber EU-havne

RESUMÉ

Dette direktiv sigter mod at bekæmpe konkurrenceforvridning fra redere fra ikke-EU-lande og beskytte sundhed og sikkerhed for søfarende om bord på skibe, der anløber havne i Den Europæiske Union (EU).

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det sigter mod at tilvejebringe procedurer til at kontrollere og håndhæve overholdelsen på skibe, der anløber havne i EU-lande, af direktiv 1999/63/EF (efterfølgende ændret af direktiv 2009/13/EF), som fastlægger regler for arbejdstid for søfarende, herunder antal timer, hvile, orlov med løn og arbejdsduelighed.

HOVEDPUNKTER

EU-landene har særlige havnestatskontrolinspektører, som udfører inspektioner om bord på søgående fartøjer, der anløber deres havne, uanset hvilket land fartøjerne er registreret i. Fiskerfartøjer er ikke omfattet af direktivet.

Inspektioner udføres især, hvis der er modtaget en klage fra skibsføreren, et besætningsmedlem eller en hvilken som helst person eller organisation, som har en berettiget interesse i, at skibets drift og leve- og arbejdsforhold om bord er sikre, samt i forebyggelse af forurening.

Inspektionerne fastlægger:

om der er opsat en oversigt over arbejdsforholdene om bord på et lettilgængeligt sted

om registreringer over arbejdstid og hviletid opbevares om bord og er blevet påtegnet af den kompetente myndighed i det land, hvor skibet er registreret.

Hvis der er grund til at antage, at de søfarende er urimeligt trætte, udføres der en udvidet inspektion for at afgøre, om den registrerede arbejdstid eller hviletid opfylder standarderne, og om disse er behørigt overholdt.

For at udbedre ethvert forhold, som udgør en klar fare for de søfarendes sikkerhed eller sundhed, kan EU-landet forbyde skibet at forlade havnen, indtil de konstaterede mangler er blevet udbedret, eller de søfarende er tilstrækkeligt udhvilede.

Hvis et skib får forbud mod at forlade havnen, vil skibsføreren, rederen eller administrationen i flagstaten eller den stat, hvor skibet er registreret, eller en diplomatisk repræsentant blive informeret om beslutningen og om eventuelle påkrævede udbedringer.

Hvis et skib forsinkes unødigt, har rederen ret til kompensation for eventuelt tab eller skade. Bevisbyrden hviler hos rederen, som også har klageret med hensyn til en tilbageholdelsesbeslutning.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 20. januar 2000.

For yderligere oplysninger henvises til den maritime arbejdskonvention fra 2006 på webstedet for den internationale arbejderorganisation ILO.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/95/EF af 13. december 1999 om håndhævelse af bestemmelserne om søfarendes arbejdstid på skibe, der anløber Fællesskabets havne

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 1999/95/EF

20.01.2000

30.06.2002

EUT L 14 af 20.1.2000, s. 29-35

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF (EUT L 124 af 20.5.2009, s. 30-50)

seneste ajourføring 06.10.2015

Top