Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Søfarendes arbejdstid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Søfarendes arbejdstid

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 1999/63/EF — Aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det omsætter aftalen om søfarendes* arbejdstid indgået mellem European Community Shipowners’* Association og Federation of Transport Workers’ Unions den 30. september 1998 til lovgivning.
 • Det tager hensyn til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om søfarendes arbejdsforhold for så vidt angår søfarendes arbejdstid.

HOVEDPUNKTER

 • Alle offentligt ejede eller privatejede søgående skibe, som er registreret i et land i Den Europæiske Union (EU) og udfører erhvervsmæssig skibsfart, skal overholde lovgivningen.
 • Direktivet fastsætter et maksimalt antal arbejdstimer* eller et minimalt antal hviletimer* inden for et bestemt tidsrum.
 • For arbejdstiden gælder følgende:
  • En almindelig arbejdsdag er 8 timer med 1 hviledag og fri på offentlige feriedage.
  • Det maksimale antal arbejdstimer må ikke overskride 14 i en given 24-timers periode eller 72 i en given 7-dages periode.
 • Hvileperioder:
  • må ikke være under 10 i en given 24-timers periode eller 77 i en given 7-dages periode
  • kan højst opdeles i 2 perioder, hvoraf den ene skal være på mindst 6 timer
  • må maksimalt være adskilt af et tidsrum på 14 timer
  • skal forstyrres mindst muligt af sikkerhedsøvelser som f.eks. mønstring samt brand- og bådøvelser
  • skal omfatte tilstrækkelig kompensation for hvilende søfarende, der tilkaldes til arbejde.
 • Skibsførerne har ret til at kræve, at mandskabet arbejder for at sikre skibets, ombordværendes eller lastens umiddelbare sikkerhed eller for at bistå andre i havsnød.
 • Oplysninger om arbejdstilrettelæggelsen om bord og lovgivningens bestemmelser skal være tilgængelige og synlige.
 • Der skal føres journaler over søfarendes daglige arbejds- og hviletimer.
 • Bemandingens omfang skal undgå eller begrænse overarbejde for at sikre tilstrækkelig hvile og begrænse træthed.
 • Søfarende under 18 år må ikke arbejde om natten*. Der er dog visse undtagelser.
 • Ingen under 16 år må arbejde på et skib.
 • Alle søfarende:
  • skal have en helbredsattest, der fastslår den pågældendes egnethed til at arbejde til søs. Der er visse undtagelser
  • har ret til en årlig betalt ferie. Denne er baseret på mindst 2,5 dage pr. arbejdet måned og en forholdsmæssig beregning for ufuldstændige måneder.
 • EU-landene må:
  • tillade fritagelser for de angivne arbejdstimer og hvileperioder under visse omstændigheder
  • anvende mere, men ikke mindre gunstige bestemmelser for søfarende end dem, der er fastsat i direktivet.

Reglerne supplerer særskilt lovgivning om arbejdstid på skibe, der anløber EU-havne.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 22. juli 1999. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 30. juni 2002.

BAGGRUND

Arbejde til søs er af en særlig karakter og er derfor ikke omfattet af direktiv 2003/88/EF om tilrettelæggelse af arbejdstiden, så det kræver sine egne regler.

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Søfarende: en person, som er ansat eller beskæftiget om bord på et søgående skib.

Reder: ejeren af et skib eller enhver anden organisation eller person, som påtager sig dette ansvar.

Arbejdstimer/arbejdstid: den tid, hvor en søfarende arbejder på et skib.

Hviletimer/hviletid: tiden uden for arbejdstiden, dog ikke korte pauser.

Nat: mindst 9 timer, inklusive mellem midnat og 05:00.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 1999/63/EF af 21. juni 1999 om gennemførelse af den aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende, som er indgået mellem European Community Shipowners' Association (ECSA) og Federation of Transport Workers' Unions in the European Union (FST) — Bilag: Europæisk aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende (EFT L 167 af 2.7.1999, s. 33-37)

Efterfølgende ændringer til direktiv 1999/63/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 06.09.2016

Top