Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vejtransport: EU-regler for køretid, pauser og hviletid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vejtransport: EU-regler for køretid, pauser og hviletid

Tilrettelæggelse af arbejdstiden for chauffører, der udfører vejtransportaktiviteter i EU, kan være med til at forbedre færdselssikkerheden og chaufførernes sundhed og sikkerhed samt at sikre fair konkurrence.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter.

RESUMÉ

Tilrettelæggelse af arbejdstiden for chauffører, der udfører vejtransportaktiviteter i EU, kan være med til at forbedre færdselssikkerheden og chaufførernes sundhed og sikkerhed samt at sikre fair konkurrence.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det faslægger minimumsregler for tilrettelæggelse af arbejdstid for chauffører og supplerer bestemmelserne i forordning (EF) nr. 561/2006, som fastlægger fælles regler for chaufførers køretid og hviletid.

HOVEDPUNKTER

Bestemmelserne i direktivet gælder for alle »mobile arbejdstagere«, der er ansat i en virksomhed, som er etableret i et EU-land med henblik på at udføre vejtransportaktiviteter. Det gælder også for selvstændige chauffører.

»Arbejdstid« omfatter:

  • kørsel
  • på- og aflæsning
  • hjælp i forbindelse med passagerers ind- og udstigning af køretøjet
  • rengøring og teknisk vedligeholdelse
  • ethvert andet arbejde i forbindelse med at sikre køretøjets, lastens og passagerernes sikkerhed eller at opfylde lov- eller forskriftsmæssige forpligtelser, der specifikt knytter sig til den pågældende transport (f.eks. toldformaliteter)
  • alle andre perioder, hvor chaufføren anses for at være på arbejde.

Den maksimale ugentlige arbejdstid fastsættes til 48 timer. Dette kan dog udvides til 60 timer under forudsætning af, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke udgør mere end 48 timer i en firemåneders periode.

Chauffører må ikke arbejde i mere end seks timer uden en pause. Sådanne pauser skal vare mindst 30 minutter, hvis chaufføren arbejder mellem seks og ni timer på en dag. Dette er ud over bestemmelserne i forordning (EF) nr. 561/2006, som fastlægger en maksimal grænse for kørsel på 4,5 timer uden pause eller hvile.

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 561/2006 om hvile ændres ikke af dette direktiv. Chaufførerne skal holde daglige og ugentlige hvileperioder.

I tilfælde af natarbejde må der arbejdes i maksimalt 10 timer i løbet af en periode på 24 timer.

En rapport fra Kommissionen fra 2014 analyserede gennemførelsen af direktivet og forordningen i 2011-2012. Den fandt visse forbedringer i gennemførelsen af lovgivningen. EU-landenes indberetninger var dog ufuldstændige og inkonsekvente, hvilket forhindrede en dybdegående analyse af virkningen på færdselssikkerhed eller chaufførernes sundhed og sikkerhed. Kommissionen bemærkede, at den ville iværksætte en omfattende evaluering af, hvordan de sociale bestemmelser på vejtransportområdet fungerer.

BAGGRUND

Et forslag fra Kommissionen fra 2008 om ændring af direktivet med henblik på at udelukke selvstændige chauffører og styrke håndhævelsen blev forkastet af Europa-Parlamentet. Direktivet omfattede oprindeligt kun mobile arbejdstagere ansat i transportvirksomheder. Siden marts 2009 har det omfattet alle chauffører, som falder ind under forordningens anvendelsesområde, hvad angår køretid, pauser og hviletid.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2002/15/EF

23.3.2002

23.3.2005

EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35-39

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 - erklæring (Den Europæiske Unions Tidende L 102 af 11.4.2006, s. 1-14)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen i 2011-2012 af forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og af direktiv 2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (27. rapport fra Kommissionen om gennemførelse af sociale bestemmelser inden for vejtransport) (COM(2014) 709 final af 21.11.2014)

seneste ajourføring 30.09.2015

Top