Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kollektive afskedigelser: information til og høring af ansatte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kollektive afskedigelser: information til og høring af ansatte

 

RESUMÉ AF:

Rådets direktiv 98/59/EF om tilnærmelse af EU-landenes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det kræver, at arbejdsgivere informerer og hører de ansattes repræsentanter i tilfælde af kollektive afskedigelser*.
 • Det specificerer de punkter, som disse høringer skal dække, og den information, som arbejdsgiveren skal give.
 • Det fastsætter også proceduremæssige regler for kollektive afskedigelser.

HOVEDPUNKTER

Direktivet finder ikke anvendelse på:

 • kollektive afskedigelser foretaget inden for rammerne af arbejdskontrakter, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave, medmindre afskedigelserne foretages, før de pågældende kontrakter er udløbet eller opfyldt
 • arbejdstagere i den offentlige administration eller i virksomheder under offentlig ret.

Derudover er de ansattes rettigheder, når ejerskabet af en virksomhed ændres, eller virksomheden bliver insolvent, dækket af andre EU-regler.

Konsultationer

Enhver arbejdsgiver, der overvejer kollektive afskedigelser, skal afholde konsultationer med arbejdstagernes repræsentanter i god tid med henblik på at nå frem til en aftale. Konsultationer skal mindst dække mulighederne for at:

 • undgå eller begrænse de kollektive afskedigelser og
 • afbøde følgerne af disse ved hjælp af sociale ledsageforanstaltninger, der navnlig tager sigte på støtte til omplacering eller omskoling af de afskedigede arbejdstagere.

Det europæiske samarbejdsudvalg forbedrer arbejdstageres rettigheder til information og grænseoverskridende høring inden for virksomheder, der driver forretning på tværs af EU.

Information, som arbejdsgiveren skal give

EU-landene kan indføre foranstaltninger, der giver arbejdstagernes repræsentanter mulighed for at anmode om ekspertbistand i henhold til de nationale regler. Arbejdsgiveren skal give arbejdstagernes repræsentanter alle relevante oplysninger under konsultationerne og skal give dem skriftlig meddelelse om følgende:

 • årsagerne til de påtænkte afskedigelser
 • i hvilket tidsrum afskedigelserne skal finde sted
 • hvor mange arbejdstagere, der normalt beskæftiges, og hvilke kategorier de tilhører
 • hvor mange arbejdstagere, der skal afskediges, og hvilke kategorier de tilhører
 • hvilke kriterier, der bruges til at udvælge de arbejdstagere, der skal afskediges
 • den metode, der bruges til at beregne kompensation (hvor det er relevant).

Fremgangsmåde for kollektiv afskedigelse

Arbejdsgiveren skal følge denne fremgangsmåde:

 • Give den kompetente offentlige myndighed skriftlig meddelelse om enhver plan om kollektiv afskedigelse. Denne meddelelse skal indeholde alle relevante oplysninger om den planlagte kollektive afskedigelse og de afholdte konsultationer, undtagen metoden, der bruges til beregning af kompensation.
 • Når de ansatte er besætningsmedlemmer på et søgående skib, skal arbejdsgiveren meddele myndighederne i det land, hvor skibet er registreret.
 • Sende en kopi af meddelelsen til arbejdstagernes repræsentanter, som kan fremsende bemærkninger til den kompetente offentlige myndighed.
 • Kollektive afskedigelser får virkning — tidligst — 30 dage efter meddelelsen. Den kompetente offentlige myndighed benytter denne periode til at søge løsninger.
 • EU-lande kan give den offentlige myndighed mulighed for at reducere denne periode eller forlænge den til 60 dage efter meddelelsen i tilfælde, hvor problemerne ikke kan løses i den første periode. Der kan gives mulighed for yderligere forlængelser.
 • Arbejdsgiveren skal underrettes om enhver forlængelse og om begrundelsen herfor inden udløbet af den oprindelige frist.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det har været gældende siden den 1. september 1998.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Kollektive afskedigelser: En situation, hvor en arbejdsgiver træffer en beslutning om at afskedige en gruppe af medarbejdere.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16-21)

Efterfølgende ændringer af direktiv 98/59/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 04.12.2016

Top