Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den europæiske sociale dialog

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den europæiske sociale dialog

RESUMÉ AF:

Meddelelse fra Kommissionen — Den europæiske sociale dialog som drivkraft bag modernisering og omstilling.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Den fastlægger retningslinjer, der har til formål at styrke bidraget fra arbejdsgivernes og arbejdstagernes repræsentanter (»arbejdsmarkedets parter«) til de offentlige institutioners arbejde med henblik på at forbedre offentlig forvaltningspraksis og økonomiske og sociale reformer.

HOVEDPUNKTER

Hovedformålene med meddelelsen er at:

øge samrådet med arbejdsmarkedets parter i forbindelse med udarbejdelsen af EU-lovgivning med henblik på at medtage alle initiativer med konsekvenser for arbejdsmarkedet

forbedre procedurer og regler for samråd

opfordre til samarbejde mellem nationale organisationer og forbedring af den interne forvaltning

opfordre arbejdsmarkedets parter til at udvide og styrke den sociale dialog ved at indgå flere aftaler, der kan integreres i EU-lovgivning, samt ved at udvikle processen for dialog i og mellem forskellige sektorer

gøre resultaterne af den europæiske sociale dialog mere synlige

forbedre uddannelsen af arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for nationale myndigheder i Europa samt at fremme lokal social dialog og virksomhedernes sociale ansvar.

Former for dialog

Samråd med arbejdsmarkedets parter kan tage to overordnede former:

En tovejsdialog mellem arbejdsgiverne og faglige organisationer i Europa. Den foregår på tværfagligt plan og i komitéer i sektorerne.

En trevejsdialog, der omfatter de offentlige myndigheder.

Social dialog i sektorerne

I 2015 er der blevet oprettet 43 sektorudvalg for den sociale dialog. Sektorudvalgene for den sociale dialog er fora til diskussion og samråd om forslag til social- og arbejdsmarkedspolitik i bestemte sektorer. De består ofte af adskillige arbejdsgrupper og komitéer.

Tværfaglig social dialog

Der er oprettet et antal fora, som giver mulighed for social dialog på tværs af sektorerne, herunder:

Udvalget for den Sociale Dialog, EU's overordnede forum for social dialog mellem to parter på tværfagligt plan

det sociale trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse, som foreslås i denne meddelelse, og som mødes to gange om året; det samler repræsentanterne for Rådet og Europa-Kommissionen sammen med en delegation af arbejdsmarkedets parter

den makroøkonomiske dialog, et forum på højt plan (ministerplan) til udveksling af synspunkter mellem Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og arbejdsmarkedets parter, som finder sted to gange om året og har en tolags-struktur, politisk og teknisk

kontaktforummet for informationsudveksling mellem alle arbejdsmarkedets parter i EU og Kommissionen

rådgivende udvalg

seminarer, fælles projekter fra arbejdsmarkedets parter.

Samråd

Når Kommissionen tager stilling til lovgivning, konsulterer den arbejdsmarkedets parter om mulige retningslinjer for et initiativ i første omfang, og om indholdet af et initiativ i anden omgang.

I henhold til en rapport fra 2010 har social dialog i sektorerne:

bidraget til over 500 tekster med forskellig juridisk status, fra fælles udtalelser og svar til aftaler, der er gennemført som EU-lovgivning

skabt enighed om fem juridisk bindende tekster i udvalg for social dialog, som er blevet gennemført af direktiver.

Der er også skabt adskillige aftaler i forbindelse med tværfaglig social dialog:

fire aftaler underskrevet af arbejdsmarkedets parter i Europa, som er blevet til direktiver i henhold til procedurerne for social dialog i artikel 154 og 155 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde

fire tværfaglige aftaler, der er indgået mellem arbejdsmarkedets parter på baggrund af deres eget arbejdsprogram.

BAGGRUND

Social dialog.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen — Den europæiske sociale dialog som drivkraft bag modernisering og omstilling (KOM(2002) 341 endelig af 26.6.2002)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om den sociale dialog i de enkelte sektorers funktionsmåde og potentiale (SEC(2010) 964 final of 22.7.2010)

seneste ajourføring 06.10.2015

Top