Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EF-handlingsprogram til fremme af medlemsstaternes samarbejde om bekæmpelse af social udstødelse (2002-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

EF-handlingsprogram til fremme af medlemsstaternes samarbejde om bekæmpelse af social udstødelse (2002-2006)

EU ønsker at give et afgørende bidrag til bekæmpelsen af social udstødelse og fattigdom. EU har forpligtet sig til frem til 2010 at begrænse antallet af personer, der trues af fattigdom. For at nå dette mål vedtog Det Europæiske Råd i Lissabon i marts 2000 en åben koordinationsmetode, som fastsætter passende mål på EU-plan, samtidig med at der udarbejdes handlingsplaner under hensyntagen til de nationale forhold. Inden for rammerne af denne metode har Europa-Parlamentet og Rådet vedtaget en EU-handlingsplan for perioden 2002-2006, som gør det muligt for EU og medlemsstaterne at styrke deres politikkers effektivitet på dette område. I programmet deltager EFTA- og EØS-landene (Den Europæiske Frihandelssammenslutning/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), de associerede lande i Central- og Østeuropa, Cypern, Malta og Tyrkiet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 50/2002/EF af 7. december 2001 om oprettelse af et EF-handlingsprogram til fremme af medlemsstaternes samarbejde om bekæmpelse af social udstødelse (2002-2006) [Se ændringsretsakt(er)].

RÉSUME

1. Med denne afgørelse oprettes et EF-handlingsprogram til fremme af medlemsstaternes samarbejde om bekæmpelse af social udstødelse i perioden 2002-2006.

Mål og midler

2. Inden for rammerne af den åbne koordinationsmetode fremmer dette program det samarbejde, som giver EU og medlemsstaterne mulighed for at effektivisere politikkerne til bekæmpelse af social udstødelse.

3. Dette samarbejde har til formål at tilvejebringe en bedre forståelse af social udstødelse og fattigdom, organisere udveksling af oplysninger om de førte politikker og give aktørerne bedre muligheder for at drøfte disse spørgsmål på en effektiv og nyskabende måde.

Fællesskabsforanstaltninger

4. Med henblik på at nå disse mål kan der iværksættes fællesskabsforanstaltninger tværnationalt. Analyse og udveksling af indikatorer vedrørende social udstødelse og fattigdom eller fremme af dialogen mellem alle involverede er eksempler på sådanne foranstaltninger.

5. Kommissionen forestår gennemførelsen af aktiviteter under programmet. Den udveksler regelmæssigt synspunkter og oplysninger med repræsentanter for ikke-statslige organisationer og arbejdsmarkedets parter og fremmer et aktivt partnerskab og en aktiv dialog mellem alle de parter, der er involveret i programmet. Det er ligeledes Kommissionen, der i samarbejde med medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at aktiviteterne giver udbytte, og at der sker en passende opfølgning af dem.

6. Programmet råder over et budget på 85,04 mio. EUR, som også skal dække tekniske og administrative udgifter.

7. Kommissionen bistås af et udvalg under gennemførelsen af denne afgørelse. Dette udvalg samarbejder i givet fald med andre berørte udvalg, herunder Udvalget for Social Beskyttelse.

Sammenhæng og komplementaritet

8. Kommissionen sørger i samarbejde med medlemsstaterne for dette programs sammenhæng og komplementaritet med andre aktiviteter på EU-plan og andre aktiviteter på nationalt, regionalt eller lokalt plan. De aktioner, der iværksættes for at bekæmpe social udstødelse, skal være et supplement til dem, der gennemføres på beskæftigelsesområdet, og til foranstaltninger under strukturfondene, herunder bl.a. initiativet Equal.

9. Efter udvidelsen kan EU's 25 medlemsstater, landene i EFTA og EØS (Den Europæiske Frihandelssammenslutning/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), de associerede lande i Central- og Østeuropa (Bulgarien og Rumænien) og Tyrkiet deltage i programmet til bekæmpelse af social udstødelse og fattigdom.

10. Kommissionen redegør i sin sammenfattende årsrapport til Det Europæiske Råd for politikkernes overordnede sammenhæng med den sociale samhørighed. Programmet evalueres ved udløbet af det tredje år og ved dets afslutning af Kommissionen med bistand fra uafhængige eksperter. Endelig forelægger Kommissionen senest den 31. december 2006 en endelig rapport om programmets gennemførelse for Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Kontekst

11. Rådet foreslog allerede i sine henstillinger 92/441/EØF og 92/442/EØF medlemsstaterne at anerkende og garantere borgernes grundlæggende ret til tilstrækkelige indtægter og ydelser fra socialbeskyttelsesordninger (es de en fr) til at leve en menneskeværdig tilværelse.

Kommissionen foreslog den 1. marts 2000 i sin meddelelse "Skabelse af et Europa med plads til alle (es de en fr)", at give EU-samarbejdet nye impulser til bekæmpelse af social udstødelse og fattigdom. Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 integrerede social inddragelse i EU's samlede strategi for det kommende tiår og enedes om, at politikkerne på dette område skulle baseres på en åben koordinationsmetode.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 50/2002/EF [vedtagelse: fælles beslutningsprocedure COD/2000/0157]

15.1.2002

-

EFT L 10 af 12.1.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 786/2004/EF [vedtagelse: fælles beslutningsprocedure COD/2003/0304]

30.4.2004

-

EUT L 138 af 30.4.2004

TILHØRENDE RETSAKTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) [Den Europæiske Unions Tidende L 165 af 3.7.2003].

Denne forordning tager sigte på at etablere en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår for at skaffe præcise og sammenlignelige data for alle medlemsstaterne. Et af denne forordnings vigtigste formål er således at skaffe de nødvendige data om indkomster, antallet af fattige og udstødte og denne befolkningsgruppes sammensætning på nationalt og europæisk plan. Disse data giver bl.a. EU mulighed for at bekæmpe social udstødelse og fattigdom mere effektivt.

See also

Yderligere oplysninger findes på Kommissionens internetadresse for Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold (DE) (EN) (FR).

Seneste ajourføring: 21.11.2004

Top