Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fællesskabets Lissabonprogram

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fællesskabets Lissabonprogram

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet af 20. juli 2005 - "En fælles indsats for vækst og beskæftigelse: Fællesskabets Lissabon-program" [KOM(2005) 330 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Europa står i dag over for at skulle løse en række aktuelle problemer - befolkningens aldring, en stigende konkurrence på verdensmarkedet, teknologiske ændringer, miljøproblemer - og finde en fornuftig vej fremad.

Det er nødvendigt at modernisere den europæiske økonomi og foreslå bæredygtige løsninger på grundlag af sunde makroøkonomiske politikker, som gør det muligt at sikre den europæiske sociale model.

Det Europæiske Råd opfordrede Kommissionen til som modstykke til de nationale programmer at forelægge "Fællesskabets Lissabonprogram", der dækker alle de tiltag, der skal iværksættes på fællesskabsplan. Inden for rammerne af programmet vil der blive foreslået politiske tiltag på følgende tre hovedområder:

 • støtte viden og innovation
 • gøre Europa til et mere attraktivt sted at investere og arbejde
 • skabe flere og bedre arbejdspladser.

Kommissionen foreslår, at disse mål inddrages i programmerne for strukturfondene og samhørighedsfonden. Den nye fond for udvikling af landdistrikter er et godt eksempel på dette, eftersom den især støtter investering i personer, i innovation og viden, i anvendelse af informationsteknologier og diversificering i landdistrikterne.

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Investeringsfond bidrager ligeledes til finansiering af initiativer inden for rammerne af Fællesskabets Lissabonprogram.

Støtte viden og innovation

Det er nødvendigt at investere mere (der sigtes mod at nå op på 3 % af BNP) og mere effektivt (ved at lade de nationale ressourcer indgå i en fælles pulje) for at stimulere en konkurrencedygtig europæisk forskning. Ansvaret herfor påhviler hovedsageligt medlemsstaterne.

Kommissionen støtter viden og innovation i EU gennem finansielle instrumenter og en effektiv lovgivning. For perioden 2007-2013 findes der to store finansieringsinstrumenter på EU-plan:

 • støtte til initiativer, der er nyskabende for den europæiske økonomi. Programmet indeholder bl.a. forslag om at etablere strategiske offentlig-private partnerskaber på de områder, der har størst betydning for konkurrenceevnen. Det tilstræbes ligeledes at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at drage nytte af forskningen
 • rammeprogrammet for innovation og konkurrenceevne skal især tilskynde virksomhederne til at anvende informations- og økoteknologier.

Der findes også andre finansieringsinstrumenter:

 • de transeuropæiske transportnets budgetposter støtter den praktiske anvendelse af den viden, der er erhvervet gennem forskning. denne viden kan anvendes i industriprojekter, der tager sigte på at mindske overbelastning i transportsektoren
 • EU-handlingsplanen for miljøteknologier tager sigte på at fremme disses udvikling og anvendelse. Disse teknologier indeholder et økonomisk og miljømæssigt potentiale. Strukturfondene og EIB støtter handlingsplanen.

Aftalen om EF-patentet er fortsat et væsentligt element i understøttelsen af en nyskabende økonomi baseret på viden. EU vil støtte de bestræbelser, der tager sigte på at bevare en stærk industrikapacitet, når medlemsstaterne alene ikke er i stand til at overvinde de problemer, der knytter sig til europæisk forskning, lovgivning og finansiering.

Kommissionen foreslår at forenkle de administrative rammer for statsstøtte og at målrette statsstøtten til at støtte viden og innovation, uddannelse, mobilitet og spin-off. Den nye retsramme vil lette tildelingen af støtte til små og mellemstore virksomheder, unge og nyskabende virksomheder, ikke blot gennem direkte støtte, men også gennem finansiering med risikovillig kapital. Bestemmelserne skal sikre, at støtten kun tildeles, når virkningerne for selskabet er betydelige, og de skal desuden anvendes på en sådan måde, at konkurrencefordrejninger undgås.

Tiltrække flere investeringer og lette arbejdet

For at lette adgangen til markedet er det vigtigt at forbedre lovgivningsrammerne og gennemføre det indre marked.

Forbedringen af lovgivningen kan være en tilskyndelse for virksomhederne ved at nedsætte omkostningerne og fjerne hindringer for tilpasning og nyskabelse. Under hensyntagen til de synspunkter, som små og mellemstore virksomheder giver udtryk for, vil Kommissionen fortsætte sit arbejde med:

 • evalueringen af virkningen af alle de nye politiske initiativer
 • en streng sortering af de forslag, der ligger ubehandlet i Rådet og Europa-Parlamentet
 • forenklingen af den eksisterende lovgivning gennem handlingsplaner for de enkelte sektorer.

Det indre marked for tjenesteydelser skal gøres operationelt, samtidig med at den europæiske sociale model bevares. I betragtning af, hvor stor betydning tjenesteydelsessektoren har for skabelsen af arbejdspladser og merværdi i EU, kan “Tjenesteydelsesdirektivet” muligvis medføre en stigning i beskæftigelsen og i EU's bruttonationalprodukt.

Kommissionen har desuden til hensigt at:

 • offentliggøre retningslinjer for at fremme effektive tjenesteydelser af almen interesse af høj kvalitet (til opfølgning af dens hvidbog herom)
 • koncentrere den disponible støtte om projekter inden for rammerne af udviklingen af det transeuropæiske transportnet
 • koordinere gennemførelsen af 45 grænseoverskridende "quick start"-projekter vedrørende transport-, energi- og bredbåndsnet, forskning, udvikling og innovation, på betingelse af at medlemsstaterne igangsætter programmerings- og finansieringsprocessen
 • arbejde på at opnå en aftale om fælles skattesatser for selskaber, der opererer i flere medlemsstater med forskellige beskatningsregler.

En komplet integration af kapitalmarkederne kan bevirke en mere effektiv fordeling af kapital. Lovgivningen er på plads, men der skal nu fjernes hindringer for adgangen til markedet.

For at sikre konkurrencedygtige markeder, både i og uden for Europa har Kommissionen for nylig forelagt sin dagsorden for ekstern konkurrenceevne (EN). Denne dagsorden omfatter initiativer vedrørende adgang til markedet, den europæiske politik over for Kina, offentlige kontrakter, handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, bedre kendskab til intellektuelle ejendomsrettigheder og en ny generation af bilaterale handelsforbindelser. Dagsordenen er et tydeligt tegn på EU's engagement til fordel for Verdenshandelsorganisationen.

Skabe flere og bedre arbejdspladser

Kommissionen støtter medlemsstaternes aktioner på områderne menneskelig kapital, almen uddannelse og erhvervsuddannelse, bl.a. gennem:

 • den europæiske ungdomspagt (es de en fr)
 • programmet almen uddannelse og erhvervsuddannelse 2010
 • programmet for livslang læring
 • etablering af Det Europæiske Teknologiske Institut (es de en fr)
 • udarbejdelse af strategier for aktiv aldring i samarbejde med medlemsstaterne.

Kommissionen vil ligeledes supplere medlemsstaternes aktioner for at nå målene i den sociale dagsorden. Med dette formål opfordrer den bl.a. arbejdsmarkedets parter på det europæiske plan til at spille en vigtig rolle.

For at nå frem til et virkeligt indre marked for arbejdskraft er det nødvendigt at fjerne hindringer for mobilitet. Kommissionen vil foreslå en ramme for europæiske kvalifikationer ved at skabe transparens og gensidig tillid.

Kommissionen vil arbejde for en fælles ramme for forvaltning af økonomisk migration, som skal omfatte hurtige procedurer for tredjelandsforskeres langtidsophold og lettelse af tildeling af visa til kortvarige ophold.

Omstruktureringer er en uundgåelig følge af økonomiske fremskridt og markedets integration. De kan imidlertid have destabiliserende virkninger for de berørte borgere. Kommissionen vil oprette en ny fond for at hjælpe de personer og regioner, der er hårdest ramt af disse omstruktureringer, med at blive herre over disse ændringer. Den vil ligeledes foretage en opfølgning af sin meddelelse om omstrukturering og beskæftigelse (es de en fr).

Kontekst

Fællesskabets Lissabonprogram er Fællesskabets bidrag til det partnerskab for vækst og beskæftigelse, som blev indgået med den fornyede Lissabonstrategi.

Ideen med et partnerskab er at skabe synergier mellem EU's og de nationale beslutningstagninger med henblik på en stabil og øget vækst og flere arbejdspladser af bedre kvalitet.

Fællesskabets program følger således ligesom medlemsstaternes reformprogrammer de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse, der blev fastlagt af Rådet i juni 2005. Det tager dog især sigte på aktioner, der har en tydelig merværdi og supplerer den nationale indsats.

En rapport (EN) [PDF] om de fremskridt, der er gjort i gennemførelsen af Fællesskabets Lissabonprogram blev forelagt den 23. oktober 2006.

Kommissionen gør hvert år status over Lissabonstrategien i en årsrapport (DE) (EN) (FR), som dækker gennemførelsen af partnerskabet for vækst og beskæftigelse både i EU og i medlemsstaterne.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed [Den Europæiske Unions Tidende L 291 af 21.10.2006].

Udkastet til Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed, vækst og beskæftigelse blev vedtaget af Rådet den 6. oktober 2006. Disse strategiske retningslinjer er en vejledende ramme for gennemførelsen af samhørighedspolitikken og fondenes intervention i perioden 2007-2013.

Rådets afgørelse 2006/144/EF af 20. februar 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (programmeringsperioden 2007-2013) [Den Europæiske Unions Tidende L 55 af 25.2.2006].

Rapporter

Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd af 11. december 2007 – "Strategisk rapport om den fornyede Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse: Igangsætning af den nye cyklus (2008-2010) del I" [KOM(2007) 803 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

På grundlag af status over den første cyklus med reformer af den fornyede Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse præsenterer Kommissionen en række aktioner, som skal gøre det muligt at igangsætte næste cyklus (2008-2010) og nå strategiens målsætninger. Med henblik herpå er der af Fællesskabet og medlemsstaterne i fællesskab planlagt foranstaltninger inden for fire prioriterede områder: investering i viden og innovation, frigørelse af forretningsmuligheder navnlig hos små og mellemstore virksomheder, investering i mennesker og modernisering af arbejdsmarkederne og skabelse af en overgang til en kulstoffattig og energieffektiv økonomi.

Kommissionens meddelelse af 12. december 2006 til Det Europæiske Råds forårsmøde – "Et gennemførelsesår" – Del 1: Gennemførelsen af den fornyede Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse [KOM(2006) 816 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Umiddelbart før indledningen af den anden etape af strategien for vækst og beskæftigelse i 2008 gør Kommissionen status over den hidtidige gennemførelse af strategien for vækst og beskæftigelse. Den gør status over de fremskridt, der er gjort på EU-plan og i de enkelte medlemsstater. I denne meddelelse vurderer den resultaterne af makro- og mikroøkonomiske politikker og beskæftigelsespolitikken. Kommissionen tager stilling til de nationale reformprogrammer og opfordrer alle medlemsstaterne til at intensivere deres indsats på de fire prioriterede områder – investering i viden og innovation, virksomheders og de små og mellemstore virksomheders potentiale, modernisering af arbejdsmarkedet og energisektoren i tilknytning til de udfordringer, klimaændringen giver anledning til. Som helhed betragtet er medlemsstaternes indledende foranstaltninger lovende. Det er dog Kommissionens opfattelse, at flere af dem kunne træffe mere energiske foranstaltninger på områder som de offentlige finansers bæredygtighed på lang sigt, reformen af arbejdsmarkedet, forskning og udvikling, klima- energi-, innovations- og konkurrencerelevante politikker.

Kommissionens meddelelse af 25. januar 2006 (es de en fr) til Det Europæiske Råds forårsmøde - Fuld fart fremad – Del 1: Det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse [KOM(2006) 30 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 28.05.2008

Top