Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eures - den europæiske portal for jobmobilitet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eures — den europæiske portal for jobmobilitet

Eures — Den Europæiske Beskæftigelsestjeneste — er et samarbejdsnetværk, som har til formål at finde jobmuligheder og lette arbejdstagernes frie bevægelighed i EØS-landene (EU-landene, Island, Liechtenstein og Norge) samt Schweiz.

DOKUMENT

2003/8/EF: Kommissionens beslutning af 23. december 2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 med hensyn til formidling og udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse

RESUMÉ

Eures — Den Europæiske Beskæftigelsestjeneste — er et samarbejdsnetværk, som har til formål at finde jobmuligheder og lette arbejdstagernes frie bevægelighed i EØS-landene (EU-landene, Island, Liechtenstein og Norge) samt Schweiz.

Partnerne i netværket omfatter offentlige arbejdsmarkedsmyndigheder, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Netværket koordineres af Europa-Kommissionen.

HVAD ER FORMÅLET MED EURES?

De vigtigste målsætninger for Eures er at:

informere, instruere og rådgive potentielt mobile arbejdstagere om jobmuligheder samt om arbejds- og levevilkår i EØS

bistå arbejdsgivere, der ønsker at rekruttere arbejdstagere fra andre lande

rådgive og vejlede arbejdstagere og arbejdsgivere i grænseregioner.

HOVEDPUNKTER

Forbedring af arbejdsmarkedet i EU

Til gavn for arbejdssøgende, arbejdstagere og arbejdsgivere søger Eures at fremme:

udviklingen af et arbejdsmarked i Den Europæiske Union (EU), som er åbent og tilgængeligt for alle

beskæftigelse på tværnationalt, tværregionalt og grænseoverskridende plan gennem udveksling af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse

informationsudveksling om beskæftigelsestilbud, uddannelsesmuligheder, praktikophold, lærepladser og, hvor det er relevant, formidling af aftaler om praktikophold og lærepladser

oplysninger om unge arbejdstageres mobilitet.

Eures’ medlemmer og partnere

I fællesskab danner Eures’ medlemmers og partnerorganisationers ressourcer et solidt grundlag for at tilbyde tjenesteydelser af høj kvalitet for både arbejdstagere og arbejdsgivere.

Eures’ medlemmer og partnere er:

nationale og lokale arbejdsmarkedsmyndigheder

arbejdsmarkedsmyndigheder med ansvar for grænseområderne

andre særlige arbejdsmarkedsmyndigheder meddelt Kommissionen

arbejdsmarkedsorganisationer, der er udpeget af medlemmerne

andre arbejdsmarkedsrelaterede organisationer og lignende.

Aktiviteter

oprettelse af arbejdsformidlinger for arbejdssøgende, rekrutteringsbureauer for arbejdstagere og arbejdsgivere samt støttetjenester til arbejdsgivere, der ønsker at rekruttere personale i et andet EU-land med hjælp fra Eures Internet-Tjenester

udbredelse af opdaterede oplysninger om leve- og arbejdsvilkår og tendenser på arbejdsmarkedet

samarbejdsforanstaltninger mellem medlemmer og partnere

overvågning og evaluering af hindringer for mobilitet, herunder forskelle i lovgivning og administrative procedurer.

Som en hjælp til at finde jobmuligheder i andre EU-lande opdateres Eures’ database over ledige stillinger dagligt. Den findes på Eures-portalen på de 26 sprog i EU/EØS.

Se Den Europæiske Beskæftigelsestjeneste - Eures for yderligere oplysninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2003/8/EF

1.3.2003

-

EFT L 5, 10.1.2003, s. 16-19

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (EUT L 141, 27.5.2011, s. 1-12)

2012/733/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 med hensyn til formidling og udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse og genetablering af Eures (EUT L 328, 28.11.2012, s. 21-26)

seneste ajourføring 31.08.2015

Top