Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Styrkelse af håndhævelsen af EU’s lovgivning om udstationering af arbejdstagere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Styrkelse af håndhævelsen af EU’s lovgivning om udstationering af arbejdstagere

Formålet med håndhævelsesdirektivet (direktiv 2014/67/EU) er at forbedre gennemførelsen og den praktiske anvendelse af direktivet om udstationering af arbejdstagere (direktiv 96/71/EF) for dermed at sikre en bedre beskyttelse af udstationerede medarbejdere og et mere gennemsigtigt og forudsigeligt lovgivningsmæssigt grundlag for tjenesteydere.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked (IMI-forordningen) (Den Europæiske Unions Tidende L 159 af 28.5.2014).

RESUMÉ

Direktiv 96/71/EF gælder for virksomheder, der i forbindelse med tjenesteydelser over grænserne udstationerer arbejdstagere til et EU-lands område, dersom der i udstationeringsperioden består et ansættelsesforhold mellem den udstationerende virksomhed og arbejdstageren. En udstationeret arbejdstager er en arbejdstager, der i en bestemt periode udfører arbejde på en anden medlemsstats område end den, hvor han/hun sædvanligvis udfører sit arbejde.

For at beskytte de udstationerede arbejdstageres sociale rettigheder, når virksomheder benytter adgangen til fri udveksling af tjenesteydelser, og for at lette udøvelsen af denne frihed, indeholder direktiv 96/71/EF en kerne af arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal gælde for udstationerede arbejdstagere i værtslandet, såsom:

  • maksimal arbejdstid og minimal hviletid
  • det mindste antal betalte feriedage pr. år
  • mindsteløn, herunder overtidsbetaling
  • sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen.

Bedre forebyggelse og sanktioner for misbrug af de gældende regler

Til bekæmpelse af misbrug og omgåelse af reglerne (f.eks. via såkaldte postboksvirksomheder) indeholder direktiv 2014/67/EU en liste over faktuelle elementer, der skal hjælpe med at vurdere, om en bestemt situation skal betragtes som en ægte udstationering (artikel 4).

For at fremme retssikkerheden fastlægger direktivet en liste over nationale kontrolforanstaltninger, der anses for berettigede og forholdsmæssige, og som kan anvendes for at overvåge, at direktiv 96/71/EF og håndhævelsesdirektivet selv (artikel 9) håndhæves.

For at øge beskyttelsen af arbejdstageres rettigheder i underkontrahentkæder skal EU-landene sørge for, at udstationerede arbejdstagere i byggebranchen kan holde kontrahenten i et direkte underkontrahentforhold ansvarlig for ethvert nettoløntilgodehavende svarende til mindstelønnen, sammen med eller i stedet for arbejdsgiveren (artikel 12). Medlemsstaterne kan træffe andre hensigtsmæssige fuldbyrdelsesforanstaltninger i stedet for sådanne regler om ansvaret.

Forbedret adgang til oplysninger

For at øge opmærksomheden og gennemsigtigheden skal EU-landene gøre oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår og kollektive aftaler, der gælder for de udstationerede arbejdstagere, tilgængelige uden betaling på et centralt officielt nationalt websted (artikel 5). Oplysningerne skal offentliggøres på værtslandets officielle sprog og på de mest relevante sprog under hensyntagen til efterspørgslen på dets arbejdsmarked.

Styrket administrativt samarbejde

Direktiv 2014/67/EU indeholder også regler til forbedring af det administrative samarbejde mellem de nationale myndigheder, der er ansvarlige for at overvåge, at direktivet overholdes, herunder tidsfrister for udlevering af oplysninger (artikel 6). Hvis der er vedvarende problemer i forbindelse med udvekslingen af oplysninger, eller hvis udlevering af oplysninger vedvarende nægtes, kan Kommissionen underrettes via informationssystemet for det indre marked (IMI). Her kommer IMI-forordningen ind i billedet. IMI er et flersproget elektronisk værktøj, der giver nationale, regionale og lokale myndigheder mulighed for at kommunikere hurtigt og nemt med deres kolleger i EU, Island, Liechtenstein og Norge om lovgivning vedrørende det indre marked. Direktivet sikrer desuden, at de administrative sanktioner og bøder, der pålægges tjenesteyderne for manglende overholdelse af gældende regler i ét EU-land, kan håndhæves og inddrives i et andet (kapitel VI).

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 96/71/EF

10.2.1997

16.12.1999

EUT L 18 af 21.1.1997

Direktiv 2014/67/EU

17.6.2014

18.6.2016

EUT L 159 af 28.5.2014

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF (IMI-forordningen) (Den Europæiske Unions Tidende L 316 af 14.11.2012).

Seneste ajourføring: 09.08.2014

Top