Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beskæftigelsesudvalget

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget rådgiver Europa-Kommissionen og Rådet i Den Europæiske Union om at fremme samarbejdet mellem landene i Den Europæiske Union (EU) vedrørende beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikker.

DOKUMENT

Rådets afgørelse (EU) 2015/772 af 11. maj 2015 om nedsættelse af et beskæftigelsesudvalg og om ophævelse af afgørelse 2000/98/EF

RESUMÉ

Beskæftigelsesudvalget rådgiver Europa-Kommissionen og Rådet i Den Europæiske Union om at fremme samarbejdet mellem landene i Den Europæiske Union (EU) vedrørende beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikker.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Den fastlægger Beskæftigelsesudvalgets opgaver, som er at bidrage til den procedure, der skal føre til vedtagelse af de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker med henblik på at sikre sammenhæng mellem retningslinjerne for disse og retningslinjerne for beskæftigelse.

Udvalget skal også bidrage til synergien mellem den europæiske beskæftigelsesstrategi, den makroøkonomiske politikkoordinering og den økonomiske reformproces på en gensidigt understøttende måde.

Afgørelsen fastlægger også regler for medlemskab af, arbejdsmetoder for og arbejdsgrupper i udvalget.

HOVEDPUNKTER

Udvalget har til opgave at:

  • overvåge beskæftigelsessituationen og beskæftigelsespolitikkerne i EU-landene
  • bidrage til forberedelsen af Rådets arbejde med at udarbejde de retningslinjer, som EU-landene skal følge i deres beskæftigelsespolitikker
  • afgive udtalelser på Rådets eller Kommissionens anmodning eller på eget initiativ.

Under udførelsen af arbejdet skal udvalget tage hensyn til målet om et højt beskæftigelsesniveau, når EU-politikker og -aktiviteter udformes. Det skal også tilstræbe at:

  • bidrage til alle aspekter af det europæiske semester inden for sit mandat og rapportere om disse til Rådet
  • sikre udveksling af oplysninger og erfaringer mellem EU-landene og Kommissionen.

Udvalget vedtager et arbejdsprogram hvert år og sender en kopi til Kommissionen.

Hvert EU-land og Kommissionen udpeger to medlemmer af udvalget. Disse medlemmer vælges blandt personer med meget stor viden om beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikker. Medlemmerne vælger en formand og fire næstformænd.

Kommissionen stiller analytisk og organisatorisk støtte til rådighed for udvalget. Den udpeger en medarbejder til sekretær.

Under udøvelsen af sit mandat hører udvalget arbejdsmarkedets parter. I denne forbindelse etablerer det kontakter med de arbejdsmarkedsparter, der er repræsenteret i det sociale trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse.

Udvalget arbejder tæt sammen med Udvalget for Social Beskyttelse, Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og Udvalget for Økonomisk Politik. Dette kan omfatte tilrettelæggelsen af fælles møder i forbindelse med det europæiske semester.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Fra den 15. maj 2015.

BAGGRUND

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (afsnit IX) fastlægger de procedurer, som EU-landene skal anvende med henblik på at udvikle en samordnet strategi for beskæftigelse og især for at fremme en veluddannet, velkvalificeret og smidig arbejdsstyrke, som reagerer på økonomiske forandringer. Nedsættelsen af et rådgivende beskæftigelsesudvalg er en del af dette.

Denne afgørelse erstatter den tidligere afgørelse 2000/98/EF om nedsættelse af et beskæftigelsesudvalg med henblik på at afspejle det europæiske semesters udvikling og udvalgets rolle i denne proces.

For yderligere oplysninger henvises til Beskæftigelsesudvalget på Europa-Kommissionens websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse (EU) 2015/772

15.5.2015

-

EUT L 121, 14.5.2015, s. 12-15

TILHØRENDE DOKUMENTER

Henstilling med henblik på Rådets henstilling om overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker (COM(2015) 99 final af 2.3.2015)

seneste ajourføring 12.08.2015

Top