Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En ny ramme for den åbne koordinationsmetode for politikkerne vedrørende social sikring og social integration

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

En ny ramme for den åbne koordinationsmetode for politikkerne vedrørende social sikring og social integration

Formålet med denne meddelelse er at etablere en styrket åben koordinationsmetode for politikkerne vedrørende social sikring og bekæmpelse af fattigdom. Den tager sigte på at gøre den åbne koordinationsmetode til en mere kraftfuld og synlig proces, der er bedre integreret i den reviderede Lissabon-strategi. Den vil forenkle rapporteringsmekanismerne og forbedre mulighederne for udveksling af synspunkter mellem medlemsstaterne om den politik, der skal føres.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 22. december 2005 "En ny ramme for den åbne koordinationsmetode for politikkerne vedrørende social sikring og social integration i EU" [KOM(2005)706 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

EVALUERING AF DET ARBEJDE, DER ER UDFØRT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN ÅBNE KOORDINATIONSMETODE

Kommissionen anmodede forud for fremsættelsen af sine forslag medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter, de ikke-statslige organisationer og socialsikringsinstitutionerne om at udfylde et spørgeskema om den åbne koordinationsmetode og dens arbejdsmetoder.

De berørte parter tillægger den åbne koordinationsmetode betydning og er af den opfattelse, at den har en positiv indvirkning på udarbejdelsen af politikkerne. De går ind for en mere målrettet proces, der ledsages af enklere rapporteringer.

En strømlining bør:

 • forene de tre arbejdsområder, men give mulighed for, at der i hvert delområde fortsat kan arbejdes med særlige aspekter, der er vigtige for det enkelte delområde. Nye integrerede fælles mål bør ikke mindske muligheden for en dybtgående fokusering inden for de enkelte politikområder
 • bidrage til en styrkelse af muligheden for i højere grad at lære af hinanden, og dette bør integreres bedre i arbejdet med rapportering og evaluering
 • understrege betydningen af en effektiv interaktion mellem den reviderede Lissabon-strategi og den relancerede strategi for en bæredygtig udvikling
 • sigte mod at fremme den praksis at inddrage de aktører, der er nået længst på det pågældende delområde.

NYE FÆLLES MÅL FOR DEN STYRKEDE ÅBNE KOORDINATIONSMETODE

Disse nye mål er baseret på tidligere eksisterende mål, der blev fastsat i Nice for integrationens vedkommende og i Laeken for pensionernes vedkommende.

Generelle mål

 • Fremme social samhørighed og lige muligheder for alle gennem passende, tilgængelige, finansielt bæredygtige, fleksible og effektive sociale sikringsordninger og politikker vedrørende social integration
 • fungere i et tæt samspil med målene fra Lissabon om højere økonomisk vækst og flere og bedre job og med EU-strategien for bæredygtig udvikling
 • styrke god forvaltningsskik, åbenhed og inddragelse af interesserede parter i udformningen, gennemførelsen og overvågningen af politikker.

Følgende mål vedrører de forskellige delområder:

 • Tiltag af afgørende betydning for udryddelse af fattigdom og social udstødelse:- man skal sikre, at alle aktivt integreres socialt ved at fremme deltagelse på arbejdsmarkedet og ved at bekæmpe fattigdom og udstødelse blandt de mest marginaliserede mennesker og grupper- man skal bekæmpe alle former for forskelsbehandling, der fører til udstødelse- man skal integrere bekæmpelse af fattigdom og udstødelse i alle relevante offentlige politikker, herunder politikkerne vedrørende økonomi og budget og strukturfondprogrammerne (bl.a. ESF).
 • Sikring af tilstrækkelige og bæredygtige pensioner:- en garanti for tilstrækkelige pensionsindtægter for alle og adgang til en pension, som giver folk mulighed for i en rimelig udstrækning at fastholde deres levestandard, efter at de har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet- sikre den finansielle bæredygtighed i offentlige og private pensionsordninger, bl.a. ved at fremme et længere arbejdsliv og en aktiv aldring, ved at sikre en passende og rimelig balance mellem bidrag og ydelser og ved at sørge for sikkerheden i kapitaldækkede og private ordninger- man skal sikre, at pensionssystemer er gennemskuelige og sikre, at folk får den nødvendige information, så de kan planlægge deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
 • Sikring af tilgængelig sundhedspleje og langtidspleje af høj kvalitet, som er bæredygtig:- en garanti for, at alle har adgang til passende sundhedspleje og langtidspleje og en sikring af, at behovet for pleje ikke medfører fattigdom og finansiel afhængighed- man skal sikre, at en passende sundheds- og langtidspleje af høj kvalitet fortsat kan betales, og sikre en rationel udnyttelse af ressourcer.

PROCEDURER OG ARBEJDSMETODER TIL STYRKELSE AF DEN ÅBNE KOORDINATIONSMETODE

Rapportering og evaluering

På grundlag af de fælles mål udarbejdes der nationale strategier for social sikring og social integration. Disse strategier vil omfatte:

 • Et generelt afsnit med en evaluering af den sociale situation og en redegørelse for den overordnede strategi for en modernisering af politikkerne vedrørende social sikring og social integration
 • tre tematiske planer dækker områderne social integration, pensioner samt sundhedspleje. Planerne bør være fremadskuende og fastsætte prioriterede nationale mål, der omsætter de fælles mål til nationale planer for disse politikker.

Kommissionen vil udarbejde en fælles rapport om social sikring og social integration til vedtagelse i Rådet og Kommissionen, i hvilken der gives en oversigt over de vigtigste tendenser og de fremskridt, medlemsstaterne har gjort for at nå de fælles mål.

Tidsplan for rapportering og evaluering

De nationale strategier for social sikring og social integration dækker normalt en periode på tre år frem i tiden. For at stemme overens med den nye tidsplan for Lissabon-strategien bør de første rapporter fremlægges i september 2006. Medlemsstaterne vil ikke blive anmodet om at fremsende nationale strategier i mellemliggende ("ikke-obligatoriske") år. Hvis de ønsker, kan de aflægge rapport om ethvert nyt initiativ eller om fremskridt i gennemførelsen.

Arbejdsmetoder: støtte til mere gensidig læring

Udveksling af erfaringer om praksis og gensidig læring bør få en mere fremtrædende plads og integreres bedre i rapporteringen og evalueringen. Den planlagte budgetpost PROGRESS vil fremover give støtte til lignende udvekslingstiltag inden for hele spektret af den åbne koordinationsmetode.

Arbejdsmetoder: inddragelse af aktører samt god forvaltningsskik

Med den strømlinede åbne koordinationsmetode bør der lægges øget vægt på fremme af god forvaltningspraksis, åbenhed og inddragelse af aktører:

 • Med hensyn til integration vil der blive lagt vægt på at fremme aktiv deltagelse i beslutningstagningen, politisk koordinering mellem regeringsafdelinger og forskellige niveauer i den offentlige administration.
 • Med hensyn til pensioner ligger der en særlig udfordring i at gøre pensionsordningerne forståelige og at give borgerne den nødvendige information, så de kan planlægge deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
 • Med hensyn til sundhed vil det være mest nærliggende at prioritere en effektiv politisk koordinering mellem forskellige dele af systemet, ligesom borgerne skal informeres grundigt.

En styrkelse af den åbne koordinationsmetodes synlighed

Hvis den åbne koordinationsmetode bliver mere synlig, vil dette kunne bidrage positivt til de politiske drøftelser i alle medlemsstater. Den planlagte "ikke-obligatoriske" periode for rapportering og evaluering kunne udnyttes til at skabe større opmærksomhed omkring den åbne koordinationsmetode med afholdelse af nationale seminarer, der står åben for alle aktører.

Kontekst

Da politikkerne vedrørende social sikring og integration ikke er integreret i fællesskabsretten, har den metode, der har været brugt i EU siden Det Europæiske Råds møde i marts 2000, været den åbne koordinationsmetode. Denne giver mulighed for at fastlægge fælles mål og sammenligne god praksis medlemsstaterne imellem på tre områder: social integration (fra 2000), pensioner og tilbagetrækningsordninger (fra 2001) og sundheds- og plejesektorens fremtid på lang sigt (fra 2004). Konkret består den åbne koordinationsmetode i at meddele fælles, generelle mål, udarbejde nationale handlingsplaner og rapporter, som fastsætter de politikker, som medlemsstaterne planlægger at føre for at nå de fælles mål, og i at evaluere disse planer og strategier i andre rapporter udarbejdet af Kommissionen og Rådet i fællesskab.

For bedre at koordinere de sociale processer indbyrdes og tilpasse dem til Lissabon-strategien (især med de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker og den europæiske strategi for beskæftigelsen) blev det allerede i 2003 besluttet at gennemføre rationaliseringen af den åbne koordinationsmetode (se Kommissionens meddelelse fra maj 2003 om strømlining af den åbne koordination inden for social beskyttelse (es de en fr)).

Som led i rationaliseringsbestræbelserne foreslås i denne meddelelse en række nye fælles mål for den åbne koordinationsmetodes tre områder og anvendelse af nye procedurer fra 2006. Denne styrkede åbne koordinationsmetode skal fungere side om side og i nøje samspil med den reviderede Lissabon-strategi, idet den sigter mod vækst og beskæftigelse, mens programmerne under Lissabon-strategien har til formål at bidrage til at nå de mål, der er opstillet for social samhørighed.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens meddelelse af 20. april 2004 "Modernisering af socialsikringen med henblik på at udvikle en tilgængelig og varig sundhedspleje og langvarig pleje af høj kvalitet - understøttelse af de nationale strategier via den åbne koordinationsmetode" [KOM(2004) 304 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionens meddelelse af 27. maj 2003 om "Styrkelse af Lissabon-strategiens sociale dimension: Strømlining af den åbne koordination inden for social beskyttelse" [KOM(2003) 261 endelig - Den Europæiske Unions Tidende L 314 af 13.10.2004].

Kommissionens meddelelse "Anvendelse af en integreret tilgang til at understøtte nationale strategier for sikre og bæredygtige pensioner" [KOM(2001) 362 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 19.01.2006

Top