Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden (2006-2010)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden (2006-2010)

Europa-Kommissionen foreslår en ny social- og arbejdsmarkedspolitisk dagsorden, der gælder for perioden 2005-2010. Det overordnede mål med den nye dagsorden er at opnå "et socialt Europa i verdensøkonomien - arbejdspladser og nye muligheder for alle".

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen. Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden [KOM(2005) 33 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Denne meddelelse fastsætter de prioriteter, som skal være retningsgivende for Den Europæiske Unions indsats for at udvikle den europæiske sociale model. Formålet med meddelelsen er ligeledes at fremme den sociale samhørighed som led i Lissabon-strategien og strategien for bæredygtig udvikling (es de en fr). Den nye evaluering af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden spiller en afgørende rolle for fremme af den økonomiske væksts sociale dimension og for gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden (2000-2005) (es de en fr).

Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsordens merværdi er ubestridelig. Den giver mulighed for at modernisere de nationale ordninger på baggrund af dybtgående økonomiske og sociale ændringer, og den sikrer, at det indre marked fungerer harmonisk samtidig med at de grundlæggende rettigheder og de fælles værdier respekteres.

Dagsordenen er udtryk for en tosporet strategi. For det første understreges det, at den har til formål at styrke borgernes tillid. For det andet fastsætter den nøgleaktioner, som kan inddeles i to hovedgrupper, beskæftigelse samt lige muligheder og social integration.

OPBYGNING AF BORGERNES TILLID

Dagsordenen foreslår en række tiltag, der har til hensigt at gøre det muligt for borgerne at få tillid til deres egen evne til at forvalte disse ændringer, dvs. øget konkurrence som følge af globaliseringen, den teknologiske udvikling og befolkningens aldring.

I denne kontekst præsenteres følgende retningslinjer i dagsordenen:

  • en tilgang på tværs af generationerne
  • et partnerskab for forandring
  • inddragelse af den eksterne dimension.

En tilgang på tværs af generationerne

De store udfordringer er de ændringer, der følger af den demografiske udvikling, især de europæiske befolkningers aldring, tilpasningen af de sociale sikringsordninger og pensionsordningerne til disse ændringer, samt nødvendigheden af at sikre en bedre integration af unge og tage migrationsproblematikken op til behandling.

Kommissionen foreslår således en analyse af de fremtidige udfordringer samt en række tiltag, der skal analysere de demografiske ændringer i befolkningen.

Et partnerskab for forandring

Partnerskabet mellem offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet er grundlæggende for de europæiske politikkers succes. Derfor foreslår Kommissionen, at der afholdes et årligt forum for alle de berørte aktører. Formålet med dette forum skal være at foretage en periodisk evaluering af dagsordenens gennemførelse.

Inddragelse af den eksterne dimension

Kommissionen foreslår ligeledes, at den europæiske sociale model integreres i eksterne dialoger og i aktioner på bilateralt, regionalt og multilateralt plan.

DE TO PRIORITEREDE OMRÅDER

De to prioriterede områder, der omfattes af de strategiske mål for den nye dagsorden, er:

  • beskæftigelse, under målet velstand
  • lige muligheder og social integration, under målet solidaritet.

Fuld beskæftigelse

I forbindelse med midtvejsevalueringen af Lissabon-strategien foreslår Kommissionen, at man for at nå Lissabon-målene inden for økonomisk vækst og beskæftigelse indleder en ny fase af den europæiske beskæftigelsesstrategi (EBS). Den nye fase skal gøre det muligt at opretholde den økonomiske vækst på lang sigt, bekæmpe arbejdsløsheden og de regionale forskelle og fremme den sociale samhørighed.

For at Den Europæiske Socialfond (ESF) skal fremme konvergens, beskæftigelse og konkurrenceevne, har Kommissionen til hensigt i 2006 at foreslå en plan for sensibilisering af aktørerne i ESF. I 2006-2007 indledes en oplysningskampagne, som vil være henvendt til parlamenterne og til berørte instanser på alle niveauer.

Kommissionen foreslår ligeledes en strategi, der skal gøre det muligt at forudse, udløse og beherske økonomiske forandringer mere effektivt. Strategien er opbygget omkring fire grundelementer:

  • bedre sammenkobling af de europæiske politikker,
  • større inddragelse af arbejdsmarkedets parter,
  • bedre overensstemmelse mellem de politiske mål og de til rådighed stående midler, især i ESF
  • en tættere forbindelse mellem EBS og udviklingen af lovgivningen og arbejdsmarkedets parters aftaler.

Endvidere indfører Kommissionen med denne dagsorden en ny dynamik i forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og foreslår forskellige tiltag til udvikling af arbejdsretten, forbedring af arbejdsmiljøet og fremme af virksomhedernes sociale ansvar.

Kommissionen finder, at det er nødvendigt, at der skabes et virkeligt europæisk arbejdsmarked. For at realisere dette mål er det nødvendigt både at fjerne direkte og indirekte hindringer og at udvikle politikker, der skaber betingelserne for, at de berørte aktører kan få den størst mulige nytte af det europæiske rum.

Kommissionen vil vedtage et forslag, som skal give arbejdsmarkedets parter større mulighed for at handle på internationalt plan og gøre det muligt for dem at føre formelle tværnationale kollektive overenskomstforhandlinger og udnytte resultaterne heraf. Dette redskab bliver ikke obligatorisk.

Lige muligheder og integration

EU har altid været den drivende kraft bag gennemførelsen af princippet om ligestilling. Da den nuværende rammestrategi 2000-2005 snart udløber, vil Kommissionen fremsætte forslag om foranstaltninger til løsning af problemer som kønsbestemte lønforskelle, kvinders adgang til arbejdsmarkedet og erhvervsaktivitet, forening af familie- og arbejdslivet samt lige muligheder for handicappede etc.

Kommissionen vil organisere et Europæisk År for Lige Muligheder i 2007, som skal understrege dette emnes betydning, sætte fokus på de opnåede resultater og endelig demonstrere fordelene ved mangfoldighed for Europas økonomi og samfund.

See also

For yderligere informationer, se Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling (DE) (EN) (FR).

Seneste ajourføring: 25.04.2005

Top