Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Virksomhedernes sociale ansvar i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Virksomhedernes sociale ansvar i EU

RESUMÉ AF:

At gøre Europa til et ekspertisecenter for virksomhedernes sociale ansvar — KOM(2006) 136 endelig

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Den indeholder prioriteter og foranstaltninger i forbindelse med virksomhedernes sociale ansvar (*) (VSA) for en bedre udnyttelse af virksomhedernes potentiale i at kunne bidrage til bæredygtig udvikling og opnåelse af målene i vækst- og udviklingsstrategien.

Der er fordele forbundet med dette for både virksomheder, EU-økonomien og samfundet som helhed.

HOVEDPUNKTER

Udviklingen af VSA-praksis involverer en lang række forskellige aktører (f.eks. fagforeninger, investorer, forbrugere og ikkestatslige organisationer).

For at fremme VSA lægger Europa-Kommissionen særlig vægt på følgende aspekter:

støtte til multilaterale interessentinitiativer

samarbejde med EU-lande gennem gruppen af nationale repræsentanter for VSA på højt plan med henblik på at mobilisere instrumenter på nationalt og regionalt niveau

oplysning til forbrugerne om virkningerne af deres valg

fremme af VSA blandt små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Derudover gør Kommissionen brug af anerkendte internationale benchmarks, herunder

FN’s principper for virksomheder og menneskerettigheder (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)

ILO’s trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik (the ILO Tripartite Declaration of Principles concerning MNEs and Social Policy) (ILO’s erklæring vedrørende multinationale virksomheder)

Takket være Europa-Kommissionens politik på området er der sket fremskridt inden for VSA. En meddelelse fra 2011 beskriver det moderne VSA-koncept som defineret af Kommissionen og de foranstaltninger, der skulle træffes på området i perioden 2011-2014.

EU’s VSA-strategi omfatter følgende:

et mere synligt VSA og udbredelsen af gode VSA-praksisser

styrkelse og overvågning af tillidsniveauer i virksomheder

styrkelse af markedets belønning for VSA

øget gennemsigtighed i forhold til virksomhedernes sociale og miljømæssige information

inddragelse af VSA på uddannelses-, undervisnings- og forskningsområdet

fremhævelse af VSA’s betydning for offentlige politikker

bedre tilpasning af tiltag på europæisk og globalt plan til VSA.

Kommissionen har lanceret en offentlig høring om VSA 2011–2014 med henblik på at evaluere VSA-strategien. Målet er at identificere resultater, problemer og fremtidige udfordringer.

BAGGRUND

Kommissionen har siden offentliggørelsen af sin grønbog om virksomhedernes sociale ansvar fungeret som pioner inden for udviklingen af en VSA-venlig offentlig politik.

VIGTIGT BEGREB

(*) Virksomhedernes sociale ansvar (VSA): et koncept, i henhold til hvilket virksomheder på frivillig basis integrerer sociale og miljømæssige aspekter i deres virksomhedsaktiviteter og i deres interaktion med deres interessenter. VSA bør være virksomhedsstyret, men regeringerne kan via politiske foranstaltninger og bestemmelser indtage en støttefunktion.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Gennemførelse af partnerskabet for vækst og beskæftigelse: at gøre Europa til et ekspertisecenter for virksomhedernes sociale ansvar (KOM(2006) 136 endelig af 22.3.2006).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens arbejdsdokument om gennemførelse af FN’s Guiding Principles on Business and Human Rights — status (SWD(2015) 144 final af 14.7.2015).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget En ny EU-strategi 2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar (KOM(2011) 681 endelig af 25.10.2011).

Offentlig høring om virksomhedernes sociale ansvar, 2014.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23-34).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014 om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 15.11.2014, s. 1-9).

seneste ajourføring 09.11.2015

Top