Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Køretid i vejtransportsektoren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Køretid i vejtransportsektoren

Forordning (EF) nr. 561/2006 fastlægger regler for køretid, pauser og hvileperioder for lastbil- og buschauffører med henblik på at forbedre arbejdsvilkårene og færdselssikkerheden.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85.

RESUMÉ

Forordningen gælder for godstransport med et køretøj med tilladt totalvægt på over 3,5 ton og for personbefordring med et køretøj, der er indrettet til at befordre mere end ni personer (inklusive føreren).

Den gælder, uanset køretøjets registreringsland, for vejtransport i EU og mellem EU-lande, Schweiz samt lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Minimumsalder

Førere og føreres hjælpere skal være mindst 18, bortset fra i særlige tilfælde for så vidt angår hjælperne, for hvem minimusalderen er 16 (se de nærmere detaljer i artikel 5).

Regler for køretid, pauser og hviletid

De udførlige regler for disse fremgår af artikel 6, 7, 8 og 9 og omfatter:

  • en maksimal daglig køretid på ni timer, der dog kan sættes op til ti timer højest to gange om ugen
  • en ugentlige køretid, der ikke må overstige 56 timer
  • summen af køretiderne i to på hinanden følgende uger må ikke overstige 90 timer
  • efter en kørselsperiode på fire og en halv time skal føreren holde en sammenhængende pause på mindst 45 minutter, medmindre han påbegynder en hviletid
  • en daglig hviletid på mindst 11 timer, der kan reduceres til ni timer højest tre gange om ugen
  • en ugentlig hvileperiode på mindst 45 timer og en reduceret ugentlig hvileperiode på mindst 24 timer.

Fartskriver

Forordning (EF) nr. 561/2006 er ændret ved en ny lovgivning, forordning (EU) nr. 165/2014. Den fastsætter krav til konstruktion, installering og brug af kontrolapparat (fartskive), der skal monteres i de køretøjer, der er omfattet af forordningen.

Fartskiven er en anordning, der registrerer køretid, pauser og hvileperioder samt rådighedstid og andet arbejde, der udføres af en fører. Formålet med fartskiven er at:

  • kontrollere, at førerne overholder gældende regler
  • overvåge erhvervsføreres køretid med henblik på at forebygge udmattelse
  • sikre fair konkurrence og færdselssikkerhed.

Den nye lovgivning indfører den intelligente fartskive, der, når den kommer i drift, leverer automatiske registreringer via satellitlokalisering. Formålet er at forbedre overholdelsen af reglerne og give mulighed for tidligt at afsløre mulige tilfælde af svig eller misbrug.

Det er obligatorisk at installere en digital fartskive i nye køretøjer med en totalvægt på mere end 3,5 ton (til godstransport) og i køretøjer til befordring af mere end ni personer inklusive føreren (til personbefordring).

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelse

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 561/2006

11.4.2007, med undtagelse af artikel 10, stk. 5, artikel 26, stk. 3 og 4, og artikel 27, som træder i kraft den 1.5.2006

-

EUT L 102 af 11.4.2006

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1073/2009

4.12.2009, med undtagelse af en delvis anvendelse se artikel 31

-

EUT L 300 af 14.11.2009

Forordning (EU) nr. 165/2014

1.3.2014, med de undtagelser, der fremgår af artikel 48

-

EUT L 60 af 28.2.2014.

Seneste ajourføring: 10.06.2014

Top