Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Media Mundus programmet for audiovisuelt samarbejde med branchefolk fra tredjelande 2011-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Media Mundus programmet for audiovisuelt samarbejde med branchefolk fra tredjelande 2011-2013

Media Mundus er et europæisk program, der har til formål at fremme det audiovisuelle samarbejde mellem europæiske branchefolk og deres kolleger i tredjelande. Det medvirker til gennemførelsen af Lisabon-aftalens målsætninger og spiller en afgørende rolle for fremme af kulturel mangfoldighed og pluralisme.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1041/2009/EF af 21. oktober 2009 om oprettelse af et program for audiovisuelt samarbejde med branchefolk fra tredjelande (Media Mundus).

RESUMÉ

Denne afgørelse sigter mod etablering af MEDIA Mundus-programmet med henblik på finansiering af internationale samarbejdsprojekter med branchefolk fra tredjelande inden for den audiovisuelle sektor i perioden 2011-2013

Anvendelsesområde

Programmet er udarbejdet med henblik på branchefolk over hele verden, skønt en projektkoordinator skal være bosiddende i:

 • en EU-medlemsstat
 • et EFTA-land, der er EØS-medlem
 • et land der udtrykker ønske om at deltage i programmet, og som betaler et bidrag, der beregnes på samme grundlag som dets bidrag til Media 2007-programmet.

Hvordan er betingelserne for at deltage i programmet?

De foreslåede projekter skal opfylde følgende betingelser:

 • skal gennemføres af europæiske branchefolk og branchefolk fra tredjelande i fællesskab
 • skal have mindst tre partnere med det formål at etablere et internationalt netværk
 • være koordineret af europæiske branchefolk og omfatte mindst en partner fra et tredjeland.

Hvad er programmets formål?

Programmet sigter mod at forbedre mangfoldigheden og konkurrencedygtigheden i den europæiske audiovisuelle branche, samt at fremme Europas rolle på det kulturelle område.

Informationsudveksling, uddannele og markedsinformation

Inden for programmets rammer mødes branchefolk fra Europa og tredjelande med henblik på at forbedre deres forståelse specielt hvad angår driftsbetingelser, lovgivningsmæssige rammer, finansieringsystemer og samarbejdsmuligheder på deres respektive audiovisuelle markeder.

Det drejer sig om etablere faglige kurser der fokuserer på:

 • produktionsbetingelser, koproduktion, distribution, forevisning og udbredelse af audiovisiuelle værker internationalt
 • integration af nye teknologier i den samlede værdikæde (produktion, efterproduktion, distribution, markedsføing og arkivering).

Konkurrencedygtighed og distribution

Gennemførelsen af programmet skal fremme søgningen efter partnere fra tredjelande til europæiske audiovisuelle produktioner samtidig med at dannelsen af koproduktionsmarkeder skal fremmes.

Endvidere skal programmet fremme internationalt salg og markedsføring af audiovisuelle produktioner.

Udbredelse

På dette plan skal programmet muliggøre:

 • forbedring af programmerings- og forevisningsbetingelserne for audiovisuelle produktioner i biografsale i Europa og i tredjelande
 • forbedring af udbredelses- og distributionsforholdene for audiovisuelle produktioner i tredjelande gennem europæiske distributionskanaler, og tilsvarende af europæiske produktioner gennem internationale distributionskanaler
 • tilrettelægge arrangementer og initiativer med særligt henblik et ungt publikum.

Hvad er programmets budget?

Finansieringsrammen for udførelse af programmet i løbet af perioden 2011-2013 er på 15 millioner EUR (hvoraf 13,5 millioner er øremærket projektstøtte).

Kontekst

Under indflydelse af den digitale revolutions virkning på produktions- og udbredelsesforholdene for værkerne, har den audiovisuelle sektor udviklet sig betydeligt i løbet af de seneste 20 år. I øvrigt synes dens rolle at tiltage på internationalt plan hvad angår beskyttelse af den kulturelle mangfoldighed. I denne sammenhæng har den offentlige høring om Media Mundus afsløret en beredvillighed blandt europæiske branchefolk og deres kolleger i tredjelande til at samarbejde med henblik på at fremme uddbredelsen af audiovisuelle produktioner såvel som en cinematografisk kultur.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1041/2009/EF

24.11.2009

-

EUT L 288 af 4.11.2009

TILKNYTTEDE AKTER

Rådets beslutning 2010/478/EF af 26. juli 2010 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammet Media 2007 og af en slutakt [EUT L 234 af 4.9.2010].

Seneste ajourføring: 29.11.2010

Top