Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Borgerinitiativer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Borgerinitiativer

Borgere i Den Europæiske Union (EU) har initiativret, der betyder, at de kan opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå en retsakt på ethvert område inden for dens kompetence. Det er det første eksempel på grænseoverskridende deltagelsesdemokrati.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer.

RESUMÉ

Borgere i Den Europæiske Union (EU) har initiativret, der betyder, at de kan opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå en retsakt på ethvert område inden for dens kompetence. Det er det første eksempel på grænseoverskridende deltagelsesdemokrati.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Forordningen fastlægger reglerne og procedurerne vedrørende borgerinitiativet.

HOVEDPUNKTER

For at sikre, at støtten er tilstrækkeligt bred, skal borgerinitiativet støttes af en million unionsborgere fra mindst en fjerdedel af EU-landene, hvilket i øjeblikket vil sige syv lande. Der er også et krav om et minimumsantal af underskrivere fra hvert af disse lande, der er nogenlunde proportionelt med deres respektive befolkninger (degressiv proportionalitet).

Organisering af et borgerinitiativ

For at iværksætte et initiativ skal borgerne danne en borgerkomité bestående af mindst syv medlemmer, der er bosat i mindst syv forskellige EU-lande. Alle skal have nået den alder, hvor de får valgret til Europa-Parlamentet. Initiativet skal registreres på Europa-Kommissionens websted. Hvis registreringskriterierne, der er fastlagt i forordningen, er opfyldt, er registreringen bekræftet af Kommissionen, og initiativtagerne har ét år til at indsamle underskrifter (støttetilkendegivelser).

Underskrivelse af et borgerinitiativ

Der gælder samme alderskrav vedrørende valgret for dem, der underskriver støttetilkendegivelserne. Disse tilkendegivelser kan udfyldes enten i papirform eller online, hvis initiativtagerne har oprettet et onlineindsamlingssystem.

Én million underskrifter. Hvad er næste trin?

Kommissionen har tre måneder til at behandle initiativet. I denne periode mødes Kommissionen med initiativtagerne, der også har mulighed for at forelægge initiativet ved en offentlig høring i Europa-Parlamentet. Kommissionen fremlægger et formelt svar, der forklarer, hvad den agter at gøre samt begrundelserne for afgørelsen. Kommissionen er ikke forpligtet til at foreslå en lovgivning.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordningen gælder fra den 1. april 2012.

Der er yderligere oplysninger på Europa-Kommissionens websted for det europæiske borgerinitiativ.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 211/2011

31.3.2011

1.4.2012

EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1-22

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 268/2012 af 25. januar 2012 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (EUT L 89 af 27. marts 2012, s. 1-2).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 887/2013 om erstatning af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (EUT L 247 af 18. september 2013, s. 11-19).

Meddelelse fra Kommissionen om det europæiske borgerinitiativ: »Rent vand og sanitet er en menneskeret! Vand er et offentligt gode, ikke en råvare!« (COM(2014) 177 final af 19. marts 2014).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 531/2014 af 12. marts 2014 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (EUT L 148 af 20. maj 2014, s. 52-53).

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 887/2013 af 11. juli 2013 om erstatning af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (EUT L 235 af 8. august 2014, s. 19-19).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/1070 af 31. marts 2015 om ændring af bilag III, V og VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (EUT L 178 af 8. juli 2015, s. 1-11).

Meddelelse fra Kommissionen om det europæiske borgerinitiativ: »One of us« (COM(2014) 355 final af 28. maj 2014).

seneste ajourføring 08.07.2015

Top