Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbejde mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Samarbejde mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen

Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen har undertegnet en rammeaftale med det formål at tilrettelægge og fremme deres samarbejde. Denne aftale fastlægger reglerne for deres politiske samarbejde.

DOKUMENT

Rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

RESUMÉ

Denne rammeaftale er indgået mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Den indeholder flere bestemmelser vedrørende tilrettelæggelsen af arbejdet og samarbejdet mellem de to institutioner.

Disse bestemmelser vedrører blandt andet:

  • Kommissionens politiske ansvar
  • etableringen af en løbende, effektiv politisk dialog
  • gennemførelsen af lovgivningsprocedurer.

Kommissionens politiske ansvar

Der er en stærk politisk forbindelse mellem sammensætningen af Kommissionen og Europa-Parlamentet. Formanden og de øvrige medlemmer af Kommissionen skal nemlig godkendes af medlemmerne af Europa-Parlamentet. Dernæst skal Parlamentet høres ved alle omdannelser af Kommissionen, for eksempel ved:

  • fratrædelse og afløsning af et medlem af Kommissionen
  • ændring af ansvarsområder inden for Kommissionen.

Parlamentet kan også anmode om, at formanden for Kommissionen afskediger en af kommissærerne. Formanden vurderer så dette krav og skal fremlægge begrundelser for en eventuel afvisning.

I øvrigt kan medlemmerne af Kommissionen stille op som kandidat ved valg til Europa-Parlamentet. I så fald bestemmer rammeaftalen, at de under deres valgkampagne skal tage valgorlov uden løn.

Politisk dialog

Rammeaftalen har til formål at etablere et effektivt samarbejde mellem Kommissionen og Parlamentet. Den bestemmer derfor at der afholdes regelmæssige møder mellem repræsentanter for de to institutioner, Disse møder kan for eksempel afholdes mellem kommissærkollegiet og formændene for parlamentsudvalgene.

Med denne rammeaftale forpligter Parlamentet og Kommissionen sig også til omhyggeligt at granske enhver forespørgsel fremsat af den ene eller den anden af institutionerne. Kommissionen forpligter sig ydermere til at sikre Parlamentet adgang til dens møder og til dens dokumenter vedrørende lovgivningsprocedurer og budgetter.

Rammeaftalen fastsætter ydermere særlige bestemmelser for indgåelse af internationale aftaler, hvor EU er part. Rammeaftalen sikrer også, at Parlamentet høres under forhandlingerne og ved indgåelsen af aftalerne.

I øvrigt er Kommissionen den EU-institution, der har til opgave at repræsentere EU ved internationale konferencer. I denne egenskab forpligter den sig til at fremme deltagelse af delegationer bestående af parlamentsmedlemmer, der ledsager Unionens delegationer til bestemte konferencer. Delegationerne bestående af parlamentsmedlemmer har dog kun observatørstatus og kan altså ikke deltage i eventuelle forhandlinger.

Endelig fastlægger rammeaftalen samarbejdet mellem Kommissionen og Parlamentet på særlige områder:

Samarbejde om lovgivningsprocedurer

Rammeaftalen fastsætter tilrettelæggelsen af arbejdet med at iværksætte lovgivningsprocedurerne mellem Parlamentet og Kommissionen.

Kommissionen skal for det første fremlægge sit årlige arbejdsprogram for Parlamentet. Dernæst sikrer rammeaftalen en række forpligtelser for de to institutioner i forbindelse med proceduren for vedtagelse af retsakter. Disse forpligtelser vedrører for eksempel Parlamentets frister for indgivelse af ændringsforslag og Kommissionens pligt til omhyggeligt at granske disse.

I øvrigt kan parlamentsmedlemmerne rette spørgsmål til Kommissionsmedlemmerne i forbindelse med den parlamentariske forhandling af lovforslagene. Spørgsmålene kan fremsættes under Parlamentets plenarforsamlinger eller i parlamentsudvalgene. Kommissionsmedlemmerne kan efter anmodning ligeledes blive hørt af Parlamentet.

Kontekst

Interinstitutionelle aftaler indgås mellem EU-institutionerne på grundlag af artikel 295 i traktaten om EU’s funktionsmåde. Disse aftaler har til formål at tilrettelægge og fremme samarbejdet mellem institutionerne, blandt andet mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet.

I øvrigt er de interinstitutionelle aftaler kun forpligtende for de institutioner, som har undertegnet dem. De kan i intet tilfælde stride mod eller ændre bestemmelserne i EU's stiftende traktater.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

20.10.2010

-

EUT L 304 af 20.11.2010

Seneste ajourføring: 28.01.2011

Top