Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU's internationale aftaler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU's internationale aftaler

 

RESUMÉ AF:

Artikel 216 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

HVAD SIGER EU-TRAKTATERNE OM EU'S AFTALER?

  • Sammen med unilaterale retsakter (dvs. forordninger, direktiver, afgørelser, udtalelser og henstillinger) udgør internationale aftaler den afledte ret i EU.
  • De er traktater i henhold til international ret og skaber rettigheder og forpligtelser for de kontrahenter, som det er forhandlet mellem dem.
  • I modsætning til de unilaterale retsakter er aftaler ikke resultat af en lovgivningsprocedure eller en institutions ensidige initiativ.

HOVEDPUNKTER

Internationale aftaler (konventioner, traktater)

Internationale aftaler indgås mellem EU som den ene part og en anden enhed i henhold til international ret, dvs. en stat eller en international organisation som den anden part. Artikel 216 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) opregner de tilfælde, i hvilke EU er bemyndiget til at indgå disse aftaler. Efter forhandling og underskrift, og i henhold til aftalens genstand, kan de kræve ratifikation med en afledt retsakt.

I øvrigt indebærer internationale aftaler en obligatorisk forpligtelse for hele EU. De har forrang for unilaterale retsakter i den afledte ret, som derfor skal respektere dem.

Endvidere regulerer artikel 207 i TEUF EU's handelspolitik — en af EU's vigtige kompetencer udadtil og et centralt element i EU's forhold til resten af verden.

Eksempler på internationale aftaler omfatter:

Hvis aftalens genstand ikke falder ind under EU's enekompetence, skal EU-landene også underskrive aftalen. Dette kaldes »blandede aftaler«. Det betyder, at udover EU selv bliver EU-landene kontrahenter i forhold til ikke-EU-kontrahenterne. Blandede aftaler kan desuden kræve, at der vedtages en intern EU-retsakt med henblik på at fordele forpligtelserne mellem EU-landene og EU.

HOVEDDOKUMENTER

Artikel 216 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 144)

Artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 140–141)

seneste ajourføring 16.08.2016

Top