Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Områder, hvor EU kan støtte udarbejdelsen af politikker i EU-landene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Områder, hvor EU kan støtte udarbejdelsen af politikker i EU-landene

 

RESUMÉ

Indledning

Lissabontraktaten indførte fire nye politikområder, inden for hvilke Den Europæiske Union kan intervenere.

  • civilbeskyttelse
  • administrativt samarbejde
  • turisme og
  • sport.

Inden for disse områder har EU understøttende kompetencer. EU opnår ikke supplerende lovgivningsmæssige beføjelser, da EU kun har kompetence til at gennemføre tiltag for at understøtte EU-landenes tiltag uden at have beføjelse til at harmonisere den nationale lovgivning.

EU har også tidligere interveneret på de nævnte områder via de tværgående politikker. Lissabontraktaten fastlægger EU’s fremtidige målsætninger og indsats ved at skabe et specifikt lovgivningsmæssigt grundlag for de fire områder.

CIVILBESKYTTELSE

Lissabontraktaten har til hensigt at styrke EU’s kapacitet med hensyn til at håndtere naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer. Artikel 196 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver fremover EU beføjelse til at vedtage tiltag vedrørende:

Derudover skal vilkårene vedrørende civilbeskyttelse ses i sammenhæng med solidaritetsbestemmelsen beskrevet i artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Denne bestemmelse giver EU beføjelse til at støtte en medlemsstat, der har været udsat for terrorangreb eller offer for en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe.

ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne kommer til at høre under EU’s kompetencer (artikel 197 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Målet er at sikre en effektiv gennemførelse af EU-retten primært via en mere effektiv administration i medlemsstaterne (f.eks. inden for punktafgifter). EU kan således vedtage nye tiltag med henblik på at lette udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne og støtte til uddannelsesprogrammer.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastlægger dog begrænsninger for udøvelsen af den nye kompetence:

  • intet EU-land er forpligtet til at drage nytte af en sådan EU-støtte
  • EU kan ikke vedtage tiltag til harmonisering af EU-landenes love og administrative bestemmelser.

TURISME

Turisme var allerede tidligere omhandlet i flere EU-politikker såsom regionalpolitikken og beskæftigelsespolitikken. Fremover skaber traktaten specifikt lovgivningsmæssigt grundlag for, at EU kan supplere medlemsstaternes indsats på området (artikel 195 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde).

Målene for EU's indsats er:

  • at tilvejebringe et gunstigt klima for udvikling af aktiviteter inden for turismesektoren
  • at fremme samarbejdet mellem EU-landene, navnlig ved udveksling af god praksis.

SPORT

Lissabontraktaten fastlægger EU’s kompetence på sportsområdet. Traktaten indeholder dog ikke en specifik artikel, men retsgrundlaget for sportsområdet omhandles i traktatens afsnit om uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom.

Ifølge artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er EU’s målsætning at udvikle sportens europæiske dimension. Helt konkret kan EU for eksempel understøtte EU-landenes aktioner, der har til hensigt at beskytte sportsudøvernes fysiske og moralske integritet og indføre tiltag til bekæmpelse af doping.

Derudover kan EU etablere samarbejde med internationale sportsorganisationer.

seneste ajourføring 15.02.2016

Top