Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det Europæiske Råd: forretningsorden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Det Europæiske Råd: forretningsorden

RESUMÉ AF:

Det Europæiske Råds afgørelse 2009/882/EU om vedtagelse af dets forretningsorden

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

 • Den fastlægger reglerne og procedurerne, der tilrettelægger Det Europæiske Råds arbejde.
 • Disse dækker:
  • formandens og Generalsekretariatets roller
  • forberedelse af møder
  • afstemning
  • offentliggørelse af afgørelser.

HOVEDPUNKTER

 • Det Europæiske Råd træder sammen i Bruxelles to gange hvert halvår i maksimalt to dage hver gang. Der kan indkaldes til ekstra møder, hvis det anses for nødvendigt.
 • Det Europæiske Råd består af:
 • EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik deltager også i Rådets arbejde.
 • Den maksimale størrelse af de nationale delegationer samt delegationer fra Europa-Kommissionen til et møde i Det Europæiske Råd er 20 personer.
 • Afgørelser træffes i princippet ved konsensus, selv om de i de tilfælde, der er nævnt i traktaterne, kan vedtages ved afstemning.
 • Det Europæiske Råd kan offentliggøre afstemningsresultaterne og enhver national erklæring, der ledsager dem.
 • Det Europæiske Råds møder er ikke offentlige.
 • Referatet af hvert møde angiver de dokumenter, der er blevet forelagt, de godkendte konklusioner, de afgørelser, der er truffet, og alle erklæringer, som en EU-leder har begæret optaget.
 • Det Europæiske Råds afgørelser offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre de angiver en bestemt adressat.
 • Formanden for Det Europæiske Råd har det overordnede ansvar for forberedelsen og kontinuiteten af dets arbejde.
 • Rådet for Almindelige Anliggender, primært udenrigsministre, forbereder punkterne på dagsordenen til mødet og sørger for de nødvendige efterfølgende opfølgninger.
 • Rådet for Almindelige Anliggender overvejer forslaget til kommenteret dagsorden mindst fire uger, før Det Europæiske Råd mødes. Det afslutter forberedelserne til alle møder senest fem dage, før EU’s ledere træder sammen.
 • Formanden for Europa-Parlamentet kan indbydes til at henvende sig til Det Europæiske Råd.
 • Formanden for Det Europæiske Råd fremlægger en rapport til Europa-Parlamentet efter hvert møde.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. december 2009.

BAGGRUND

Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december 2009, oprettede Det Europæiske Råd som en selvstændig EU-institution med sin egen formand. Det Europæiske Råds rolle er at udforme EU’s politik og definere dens prioriteter.

DOKUMENT

Det Europæiske Råds afgørelse 2009/882/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af dets forretningsorden (EUT L 315 af 2.12.2009, s. 51)

seneste ajourføring 15.02.2016

Top