Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europa-Kommissionen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europa-Kommissionen

RESUMÉ

INDLEDNING

Lissabontraktaten har bekræftet Kommissionens hovedfunktioner vedrørende initiativretten og de udøvende, kontrollerende og repræsentative funktioner. Et antal ændringer er tilført, især vedrørende sammensætningen af Kommissionen. I forlængelse af ændringstraktaterne er formanden for Kommissionens rolle og beføjelser blevet styrket. Oprettelsen af posten som Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik er en af de vigtigste nyskabelser. I øvrigt har Lissabontraktaten forsøgt at reducere antallet af kommissionærer, men Det Europæiske Råd har ikke udtrykt ønske om at omsætte bestemmelsen til praksis.

SAMMENSÆTNING

Det princip, der blev fastlagt i Lissabontraktaten, præciserer, at antallet af kommissionærer i Kommissionen skal udgøre to tredjedele af antallet af medlemsstater, og at medlemmerne skal vælges efter en ligelig rotationsordning.

På grundlag af en dispensation i traktaten besluttede Det Europæiske Råd imidlertid i maj 2013, at antallet af kommissionærer fortsat skal være det samme som antallet af medlemsstater (inklusiv formanden og Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik). Rådet vil genoverveje sin beslutning set i lyset af, hvordan beslutningen påvirker Kommissionens virkemåde, før udnævnelsen af den Kommission, der følger den, der indtræder senest den 1. november 2014.

Lissabontraktaten opretter tillige en ny funktion inden for Kommissionen: Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Hans/hendes rolle er at lede Unionens udenrigspolitik. Han/hun er formand for Rådet for udenrigsanliggender, varetager EU-udenrigstjenesten og er tillige en af Kommissionens næstformænd. Han/hun udnævnes af Det Europæiske Råd ved en kvalificeret flertalsbeslutning og i enighed med formanden for Kommissionen. Han/hun, skal som også formanden og de andre medlemmer af Kommissionen, godkendes ved en afstemning i Europa-Parlamentet.

FORMANDENS ROLLE

Amsterdam- og Nicetraktaterne udvidede formandens og Kommissionens beføjelser kraftigt. Formanden skal nemlig udforme den samlede Kommissions politiske retning og tillige træffe bestemmelse om Kommissionens interne organisation. Formanden tildeler således opgaverne til de forskellige kommissærer, og han kan ændre ansvarsområderne i løbet af sin valgperiode. Han udnævner næstformændene blandt Kommissionens medlemmer med undtagelse af den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Efter ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten kan han også tvinge en kommissær til at afgive sine funktioner uden, at det skal godkendes af kollegiet.

UDNÆVNELSESPROCEDURE

Formanden for Kommissionen foreslås af Det Europæiske Råd, som træffer beslutning ved kvalificeret flertal, og derefter af Europa-Parlamentet. Der er dog en nyskabelse i Lissabontraktaten, idet denne indfører en direkte forbindelse mellem resultatet af valgene til Europa-Parlamentet og valg af kandidat til formandskab for Kommissionen. For fremtiden skal Det Europæiske Råd tage hensyn til parlamentsresultatet, når det udser den person, som det påtænker at nominere til formand for Kommissionen. Denne ændring styrker Parlamentets betydning ved udpegningen af formand. Kommissionen har således, og desuden på baggrund af europavalgene i 2014, anbefalet, at de politiske partier i Europa foreslår deres kandidat til formandsskabet for Kommissionen, hvilket styrker den politiske betydning af valgene.

Efter fælles overenskomst med den kårede formand vedtager Rådet dernæst en liste af personer, som det foreslår udnævnt til medlemmer af Kommissionen med undtagelse af den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Medlemmerne af Kommissionen vælges ud fra deres generelle kompetence og deres uafhængighed. Lissabontraktaten tilføjer et nyt kriterium, hvad angår deres europæiske forpligtelse. Hele kollegiet skal godkendes ved en afstemning i Europa-Parlamentet.

OVERSIGTSSKEMA

Traktaten

Artikler

Emne

Traktaten om Den Europæiske Union

17

Kommissionens rolle og sammensætning; udpegning af formanden for Kommissionen og dennes beføjelser.

Traktaten om Den Europæiske Union

18

Udpegning af Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og dennes beføjelser

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

244 til 250

Kommissionens funktionsmåde

TILHØRENDE DOKUMENTER

Det Europæiske Råds afgørelse af 22. maj 2013 om antallet af medlemmer af Europa-Kommissionen [ 2013/272/EU - EUT L 165 af 18.10.2013].

Seneste ajourføring: 09.04.2014

Top