Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitær fødevarebistand

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Humanitær fødevarebistand

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse fra Europa-Kommissionen (COM(2010) 126 final) — Humanitær fødevarebistand

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Denne meddelelse fra Europa-Kommissionen fastlægger den strategiske ramme, inden for hvilken EU yder fødevarebistand i tilfælde af en humanitær krise*.

Den fremlægges sammen med en anden meddelelse fra Kommissionen om fødevaresikkerhed og udvikling.

HOVEDPUNKTER

HOVEDFORMÅL

EU’s humanitære fødevarebistand* har til formål at sikre et tilstrækkeligt, sikkert og næringsrigt fødeindtag forud for, under og efter en humanitær krise for at afværge dødelighed, akut fejlernæring eller uønskede overlevelsesmekanismer (hvor udsatte f.eks. sælger deres goder eller akkumulerer gæld).

De specifikke mål er at:

 • 1.

  sikre udbud af, adgang til og indtag af hensigtsmæssige, sikre og næringsrige fødevarer for befolkninger, der er ramt af humanitære kriser

 • 2.

  beskytte og gendanne indtjeningsmuligheder og hjælpe med at forbedre udsatte gruppers modstandsdygtighed over for fremtidige påvirkninger

 • 3.

  styrke det internationale humanitære bistandssystems kapacitet i forbindelse med levering af fødevarebistand.

Dette omfatter:

 • levering af fødevarebistand i form af penge, værdibeviser, fødevarer og andre naturalier eller tjenesteydelser, færdigheder og viden
 • supplerende interventioner såsom adgang til brændsel, vand og hygiejne
 • gendannelse af grundlæggende indkomstgrundlag, såsom at sikre, at landbrugere har adgang til såsæd
 • hjælp til forebyggelse og behandling af fejlernæring
 • styrkelse af kapaciteten med forbedrede og innovative tilgange, værktøjer og uddannelse.

Valget af den mest hensigtsmæssige reaktion, herunder overførselsmetoder (f.eks. penge eller naturalier), baseres på den specifikke kontekst og revideres jævnligt.

PRINCIPPER

I overensstemmelse med den europæiske konsensus om humanitær bistand skal humanitære fødevarebistandsinterventioner:

 • respektere de grundlæggende humanitære principper om:
  • medmenneskelighed
  • upartiskhed
  • neutralitet
  • uafhængighed
 • være baseret på behov og resultater, være fleksible, effektive og uskadelige
 • koordineres med andre donorer og udviklingsforanstaltninger med henblik på fødevaresikkerhed for at:
  • sikre en optimal dækning af nødhjælps- og udviklingsbehov
  • give de bedste muligheder for bæredygtige virkninger samt bedre modstandsdygtighed for ofre for fødevarekriser.

Bistandsinterventioner

EU’s humanitære fødevarebistand anvendes normalt, når:

 • en alarmerende forekomst af dødelighed eller akut fejlernæring er nået eller antages at blive nået som følge af mangel på fødevarer
 • der er alvorlige trusler mod befolkningen eller risici for ekstrem lidelse på grund af manglende levegrundlag eller dårlige overlevelsesstrategier (f.eks. salg af produktive goder, migration eller farlige overlevelsespraksisser).

Ikke desto mindre kan fødevarebistand ydes, så snart en krise begynder, og ikke kun, når der forekommer ekstreme risici.

Normalt bør humanitær fødevarebistand ikke anvendes til at løse problemer med kronisk fødevareusikkerhed*, medmindre:

 • situationen udgør en overhængende og meget alvorlig humanitær risiko
 • andre aktører ikke kan handle
 • der kan forventes positive resultater af indsatsen inden for kort tid.

Sikre, tilstrækkelige og lokale fødevarer

Mennesker bør have adgang til sikre og velafbalancerede fødevarer i tilstrækkelige mængder og af tilstrækkelig kvalitet. Fødevarebistanden bør om muligt stemme overens med lokale kostpræferencer.

BAGGRUND

Cirka 795 millioner mennesker over hele verden — eller omkring en ud af ni personer — sulter i henhold til den seneste FN-rapport om sult (The State of Food Insecurity in the World 2015). Antallet af lande i Afrika, som står over for fødevarekriser, er fordoblet fra 12 i 1990 til 24 i 2015. I 2014 ydede Kommissionen alene 349 mio. EUR i støtte til humanitær fødevarebistand.

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Humanitær krise: en hændelse, som udgør en alvorlig trussel mod menneskers helbred, sikkerhed eller velbefindende. En humanitær krise kan opstå som følge af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, den kan udvikles over kort eller lang tid, og den kan vare i kortere eller længere perioder.

Humanitær fødevarebistand: fødevarebistand, som ydes til ofre for en humanitær krise.

Kronisk fødevareusikkerhed: vedvarende manglende mulighed for at få adgang til et tilstrækkeligt fødeindtag, enten konstant eller periodisk og sæsonbaseret.

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Humanitær fødevarebistand (KOM(2010) 126 endelig af 31.3.2010)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — Tillæg til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Humanitær fødevarebistand (SEC(2010) 374 final af 31.3.2010)

seneste ajourføring 18.07.2016

Top