Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Landbrugsindkomster og -operationer - EU-statistik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Landbrugsindkomster og -operationer - EU-statistik

Informationsnettet for landøkonomisk bogføring (INLB) giver Europa-Kommissionen mulighed for at indsamle data om indkomsterne og de økonomiske aktiviteter for landbrugsbedrifter i Den Europæiske Union (EU) med henblik på at træffe informerede beslutninger om udformningen af den fremtidige fælles landbrugspolitik.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 af 30. november 2009 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Fællesskab

RESUMÉ

For at sikre enkel og nem adgang for andre institutioner og offentligheden til de årlige analytiske rapporter baseret på INLB-rapporter, der dækker udvalgte sektorer, bliver de offentliggjort på et særligt websted.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger reglerne for indsamling af sammenlignelige data om landøkonomisk bogføring i hele EU. Disse data bruges til at fastlægge de årlige indkomster for landbrugsbedrifter og til at undersøge de driftsøkonomiske forhold i forbindelse med deres aktiviteter. Dataene indsamles hvert år på baggrund af en stikprøve, der består af mere end 80 000 landbrugsbedrifter.

Proceduren for indsamling af regnskabsmæssige data

EU-landene har ansvaret for undersøgelser på deres territorium og skal hver især udpege et forbindelsesorgan, der organiserer dataindsamlingen fra forskellige kilder (såsom landbrug, regnskabskontorer). De har også ansvaret for elektronisk at sende dataene til Kommissionen.

Et nationalt udvalg har ansvaret for udvælgelsen af regnskabsførende bedrifter (dvs. bedrifter, der deltager i undersøgelsen). Hvis et EU-land består af flere områder, kan det nationale udvalg benytte regionale udvalg.

Bedriftsskema

Hver bedrift, der undersøges, skal udfylde et skema, der er en slags spørgeskema. De data, der skal indsamles og afleveres til Kommissionen, er de samme for alle EU-lande, uanset deres bogføringspraksis, og hvordan de organiserer dataindsamlingsprocessen.

HOVEDPUNKTER

Forordning (EU) nr. 1318/2013 ændrer Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 (INLB-basisretsakten) og indfører visse ændringer af INLB-reglerne.

Den giver Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Disse delegerede beføjelser vedrører blandt andet:

  • oprettelsen af fortegnelsen over INLB-områder (nogle EU-lande repræsenterer ét enkelt område, og nogle, specielt større lande, er opdelt i mindre territoriale enheder, såsom regioner eller provinser)
  • reglerne for fastsættelse af den økonomiske størrelse af regnskabsførende bedrifter, der deltager i stikprøven, og planen for, hvordan regnskabsførende bedrifter udvælges
  • den primære klassifikation af landbrugsbedrifter i EU
  • de vigtigste grupper af regnskabsmæssige data, der skal indsamles, og generelle regler for dataindsamling.

Som følge af denne delegerede beføjelse fastlægger Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1198/2014 regler, der supplerer nogle elementer i forordning (EF) nr. 1217/2009 (f.eks. overensstemmelsen mellem driftsformer eller fortegnelsen over de vigtigste grupper af regnskabsmæssige data, der skal indsamles).

Hvad angår gennemførelsesbeføjelserne fastlægger Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/220 regler for, hvordan Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 anvendes. De omfatter den detaljerede beskrivelse af den gruppe regnskabsmæssige data, der skal indsamles for hvert bedriftsskema, og de økonomiske grænser, der skal anvendes i hvert land.

I henhold til forordning (EF) nr. 1217/2009 er dataene omfattet af strenge fortrolighedsregler og kan kun benyttes til at imødekomme behovene i den fælles landbrugspolitik. De kan for eksempel ikke benyttes af myndigheder til skattemæssige eller lovgivningsmæssige formål.

Endelig fastlægger forordningen, at Kommissionen bistås af Komitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring, der består af repræsentanter for alle EU-lande.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordning (EF) nr. 1217/2009 trådte i kraft i januar 2010, og ændringen, der blev indført ved forordning (EU) nr. 1318/2013, har været gældende siden 1. januar 2014.

Der er flere oplysninger på webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1217/2009

4.1.2010

-

EUT L 328 af 15.12.2009, s. 27-38

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1318/2013

20.12.2013

-

EUT L 340, 17.12.2013, s. 1-6

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1198/2014 af 1. august 2014 om supplerende regler til Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Den Europæiske Union (Den Europæiske Unions Tidende L 321 af 7.11.2014, s. 2-6)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/220 af 3. februar 2015 om fastsættelse af bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Den Europæiske Union (Den Europæiske Unions Tidende L 46 af 19.2.2015, s. 1-106)

seneste ajourføring 02.09.2015

Top