Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Grønbog om landbrugsprodukters kvalitet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Grønbog om landbrugsprodukters kvalitet

Denne høring har til formål at iværksætte en refleksionsrunde om, hvilken politik og hvilke regler der er mest velegnede til at beskytte og fremme landbrugsprodukters kvalitet. På det grundlag har Kommissionen besluttet at iværksætte en bred høring om, hvorvidt de eksisterende instrumenter er fyldestgørende, eller hvordan de kan forbedres, og hvilke nye initiativer der kan tages. Høringen dækker tre områder, nemlig minimumskrav til produktion og EU-støttede handelsnormer, gældende kvalitetsordninger og certificeringsordninger.

RETSAKT

Grønbog af 15. oktober 2008 om landbrugsprodukters kvalitet [KOM(2008) 641 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kvalitet er EU-landmændenes stærkeste våben over for konkurrencen fra de nye vækstlande. I Europa sikres landbrugsprodukternes kvalitet i kraft af det høje sikkerhedsniveau, som EU-lovgivningen garanterer gennem hele fødevarekæden samt andre aspekter (produktionsmetoder, produktionssted osv.).

Denne grønbog omhandler ikke kvalitetsspørgsmål i forbindelse med fødevaresikkerhed, der allerede er omfattet af andre kommissionsforanstaltninger, som fx mærkning med angivelse af næringsværdi, dyrevelfærd m.v.

Produktionskrav og handelsnormer

Alle fødevarer, der er produceret i EU, er blevet produceret i overensstemmelse med en række produktionskrav. Reglerne skal ikke blot sikre, at de færdige fødevarer, der bringes i omsætning, overholder hygiejne- og sikkerhedsstandarderne, men også at samfundsmæssige (miljømæssige, etiske, sociale osv.) interesser tilgodeses. Mange af disse produktionskrav, som ikke vedrører produkthygiejne og sikkerhed, gælder ikke for importerede fødevarer. De europæiske forbrugere har ikke kendskab til, hvorvidt et fødevareprodukt er fremstillet ifølge de nævnte normer. For at sikre bedre oplysninger til forbrugerne er det væsentligt at spørge de deltagende parter om muligheden for at indføre et mærke, som angiver, at et produkt er produceret ifølge givne produktionskrav, eller om der skal indføres en obligatorisk angivelse af primærprodukters produktionssted (i EU/uden for EU).

EU-handelsnormerne skal afløse forskellige nationale normer. Formålet med dem er at hjælpe landmændene med at levere de produktkvaliteter, som forbrugerne forventer, og at gøre det lettere at sammenligne priser for forskellige produktkvaliteter. For hovedparten af landbrugsprodukter er der tale om regler, der indeholder produktdefinitioner, mindstekrav, produktklasser og mærkningsbestemmelser. I grønbogen spørges de relevante parter om, hvordan de obligatoriske dele af EU-handelsnormerne skal udarbejdes (produktionskrav, kvalitetsklasser osv.), om anvendelsen af fakultative forbeholdte udtryk (eksempelvis ”gård...”, ”bjerg...” eller ”frilands…”) og om behovet for at forenkle de aktuelle handelsnormer.

Særlige EU-kvalitetsordninger

Geografiske betegnelser sikrer beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret. Til geografiske betegnelser hører både beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) og beskyttede geografiske betegnelser (BGB), som beskriver produkter, hvor produktegenskaber (BOB) eller betegnelse (BGB) er knyttet til det geografiske oprindelsessted. De geografiske betegnelser kan sikre forbrugerne, at produkterne er autentiske produkter af den oprindelse, som forbrugeren forventer. For at et navn kan blive anerkendt som en BOB, skal alle produktionsfaser principielt gennemføres i det pågældende geografiske område. For at et navn kan blive anerkendt som en BGB, skal mindst en produktionsfase være gennemført i området (gælder særligt for spiritus). Grønbogen skal afdække mulige metoder til at forbedre og videreudvikle EU’s geografiske betegnelser samt beskytte systemet i tredjelande.

Garanterede traditionelle specialiteter (GTS’er) er omfattet af en ordning indført i 1992. GTS’er er landbrugsprodukter eller fødevarer, der er produceret efter traditionelle opskrifter, ved hjælp af traditionelle råvarer eller efter traditionelle produktionsmetoder. Siden ordningen blev indført i 1992 er der registreret 20 GTS’er. Med det relativt lave antal er det relevant at spørge, om der findes en bedre måde at identificere og fremme traditionelle specialiteter på.

Siden vedtagelsen af forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter er den væsentligste udfordring at skabe et indre marked for økologiske fødevarer. Markedet for økologiske fødevarer i EU er stadig opdelt i nationale markeder. Man ønsker derfor at sætte fokus på mulighederne for at skabe et fælles EU-marked for økologiske produkter.

Der er indført et grafisk symbol, der skal sørge for større kendskab til og øge forbruget af kvalitetslandbrugsprodukter fra fjernområderne. De landbrugsprodukter, som symbolet kan anvendes på, skal opfylde krav, der er fastsat under henvisning til EU-reglerne eller internationale standarder, hvis der ikke findes sådanne regler. Om nødvendigt kan der efter forslag fra de repræsentative handelsorganisationer vedtages yderligere særkrav til produkter fra fjerneområderne, hvilket foreløbig er blevet udnyttet af producenterne i de spanske og franske fjernområder, for dermed at forbedre de regionale produkters kvalitet og motivere landmændene til i større omfang at fremstille kvalitetslandbrugsprodukter med oprindelse i EU’s fjernområder.

Skal der oprettes yderligere EU-ordninger, bl.a. for produkter fra ”områder med høj landskabsværdi” eller ”bjergområder”?

Certificeringsordninger

Ordningerne for certificering af fødevarekvalitet giver forbrugerne en ekstra sikkerhed for, at de kan stole på mærkningen. Certificeringsordningerne i EU kan både vedrøre krav om overholdelse af obligatoriske produktionsstandarder og yderligere krav vedrørende miljøbeskyttelse, dyrevelfærd, fair trade, etiske, religiøse og kulturelle forhold, produktionsmetoder, oprindelse osv. De forskellige krav har ført til, at der er dukket mange nye ordninger og mærker op, hvilket har givet anledning til, at der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, om ordningernes krav er gennemsigtige, om de fremsatte påstande er troværdige, og hvilke eventuelle virkninger de har på fair handelsforbindelser. Grønbogen inviterer til en debat om, hvordan forbrugerne bedst beskyttes, og hvordan man undgår, at landmænd og fødevareproducenter pålægges yderligere omkostninger og begrænsninger.

Baggrund

Kommissionen opfordrer alle organisationer og borgere, der interesserer sig for landbrugsprodukters kvalitet, til at indsende kommentarer og tilkendegivelser senest 31. december 2008. Bidragene vil blive anvendt som grundlag for udarbejdelse af en meddelelse (dokument med Kommissionens strategiske anbefalinger), som offentliggøres i maj 2009.

Seneste ajourføring: 20.03.2009

Top