Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beslutningsprocedurerne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Beslutningsprocedurerne

Indledning

Traktaten om Den Europæiske Union

Menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

Politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager

Afsluttende bestemmelser

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

Tættere indbyrdes samarbejde

Forskelsbehandling på grundlag af nationalitet

Forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

Oprettelse af det indre marked

Unionsborgerskab

Frie varebevægelser

Landbrug

Arbejdskraftens frie bevægelighed

Etableringsret

Tjenesteydelser

Kapital og betalinger

Visum, asyl, indvandring og andre politikker i forbindelse med den fri bevægelighed for personer

Transport

Konkurrencereglerne

Fiskale bestemmelser

Tilnærmelse af lovgivningerne

Den økonomiske politik

Den monetære politik

Institutionelle bestemmelser vedrørende den økonomiske og monetære politik

Overgangsbestemmelser vedrørende den økonomiske og monetære politik

Beskæftigelse

Den fælles handelspolitik

Toldsamarbejde

Sociale bestemmelser

Den Europæiske Socialfond

Uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom

Kultur

Folkesundhed

Forbrugerbeskyttelse

Transeuropæiske net

Industri

Økonomisk og social samhørighed

Forskning og teknologisk udvikling

Miljø

Udviklingssamarbejde

De oversøiske landes og territoriers associering

Bestemmelser vedrørende institutionerne (ikke-udtømmende liste)

Finansielle bestemmelser (ikke-udtømmende liste)

Almindelige og afsluttende bestemmelser (ikke-udtømmende liste)

INDLEDNING

Beslutningstagningen i EU er karakteriseret ved, at der findes flere forskellige beslutningsprocedurer. De institutionelle aktørers rolle kan således variere, alt efter hvilket område det drejer sig om. Som hovedregel spiller de tre store institutioner, dvs. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, hovedrollen i beslutningsprocessen, men andre institutioner og organer, nemlig Revisionsretten, Den Europæiske Centralbank, Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, spiller også en rolle på en række specifikke områder. De forskellige aktører handler inden for grænserne af de beføjelser, som traktaterne giver dem.

Den følgende beskrivelse omfatter traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Den er opbygget efter emner i overensstemmelse med de forskellige afsnit og kapitler i traktaterne. Tekst med fed skrift og kursiv angiver en ændring, som indføres med Amsterdam-traktaten (en ny bestemmelse eller ændring af en beslutningsprocedure).

TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION

Menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

Fastslåelse af, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder de principper, Den Europæiske Union bygger på ( artikel 7, stk. 1 ):

 • forslag fra en tredjedel af medlemsstaterne eller Kommissionen - samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet, der er tiltrådt af et flertal af dets medlemmer og et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer - Rådet i dets sammensætning af stats- og regeringscheferne med enstemmighed (den pågældende medlemsstats stemme tages ikke i betragtning).

Beslutning om at suspendere visse af de rettigheder, der følger af anvendelsen af traktaten på den pågældende medlemsstat ( artikel 7, stk. 2 ):

 • Rådet med kvalificeret flertal (den pågældende medlemsstats stemme tages ikke i betragtning).

Tilbagekaldelse eller ændring af betingelserne for suspension af en medlemsstat ( artikel 7, stk. 3 ):

 • Rådet med kvalificeret flertal (den pågældende medlemsstats stemme tages ikke i betragtning).

Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

Vedtagelse af en fælles strategi med angivelse af dens mål og varighed og de midler, der skal stilles til rådighed af Unionen og medlemsstaterne med henblik på iværksættelsen ( artikel 13 ):

 • Det Europæiske Råd træffer afgørelse.

Afgørelser, der henhører under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik ( artikel 23, stk. 1 ):

 • Rådet med enstemmighed (det forhold, at en medlemsstat afholder sig fra at stemme, hindrer ikke enstemmighed).

Vedtagelse af fælles aktioner eller fælles holdninger på grundlag af en fælles strategi ( artikel 23, stk. 2, første afsnit, første led ):

 • Rådet med kvalificeret flertal (der skal være mindst 10 medlemmer, der stemmer for).

Afgørelser om iværksættelse af en fælles aktion eller en fælles holdning ( artikel 23, stk. 2, første afsnit, andet led ):

 • Rådet med kvalificeret flertal (der skal være mindst 10 medlemmer, der stemmer for).

En afgørelse forelægges for Det Europæiske Råd, når et medlem af Rådet erklærer, at det af vigtige årsager, der vedrører den nationale politik, er imod vedtagelsen af den pågældende afgørelse med kvalificeret flertal ( artikel 23, stk. 2, andet afsnit ):

 • Rådet med kvalificeret flertal (der skal være mindst 10 medlemmer, der stemmer for).

Procedure for indgåelse af en aftale med en eller flere stater eller internationale organisationer ( artikel 24 ):

 • Rådet bemyndiger med enstemmighed formandskabet, der bistås af Kommissionen, til at indlede forhandlinger - henstilling fra formandskabet - aftalen indgås af Rådet med enstemmighed.

Afgørelse om ikke at afholde visse udgifter over De Europæiske Fællesskabers budget ( artikel 28 ):

 • Rådet med enstemmighed.

Politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager

Vedtagelse af fælles holdninger , rammeafgørelser og afgørelser ( artikel 34, stk. 2, litra a) b) og c) ):

 • initiativ fra Kommissionen eller en medlemsstat - Rådet med enstemmighed.

Vedtagelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre en afgørelse ( artikel 34, stk. 2, litra c) ):

 • Rådet med kvalificeret flertal (der skal være mindst 10 medlemmer, der stemmer for).

Vedtagelse af en konvention (artikel 34, stk. 2, litra d), første afsnit, tidl. K.3):

 • initiativ fra Kommissionen eller en medlemsstat - Rådet med enstemmighed - ratificeres af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser - ikrafttræden i de medlemsstater, der har ratificeret konventionen, når mindst halvdelen af medlemsstaterne har afsluttet denne procedure .

Vedtagelse af gennemførelsesforanstaltningerne til en konvention (artikel 34, stk. 2, litra d), andet afsnit, tidl. K.3):

 • i Rådet med et flertal på to tredjedele af de kontraherende parter.

Indførelse af et tættere indbyrdes samarbejde under afsnit VI ( artikel 40, stk. 2, første afsnit ):

 • anmodning fra de berørte medlemsstater - høring af Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal (der skal være mindst 10 medlemmer, der stemmer for).

Henvisning til Det Europæiske Råd, når en medlemsstat på grund af vigtige årsager, der vedrører national politik, er imod indførelsen af et tættere indbyrdes samarbejde ( artikel 40, stk. 2, andet afsnit ):

 • Rådet med kvalificeret flertal (der skal være mindst 10 medlemmer, der stemmer for).

Afgørelse om ikke at afholde visse udgifter over De Europæiske Fællesskabers budget ( artikel 41 ):

 • Rådet med enstemmighed.

Overførsel af visse områder, der hører ind under afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union, til Fællesskabet (til afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (artikel 42, tidl. K.9):

 • initiativ fra Kommissionen eller en medlemsstat - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed - ratificeres af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

Afsluttende bestemmelser

Ændring af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på (artikel 48, tidl. N):

 • forslag fra en af medlemsstaterne eller Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet og i givet fald af Kommissionen (Rådet for Den Europæiske Centralbank skal også høres, hvis det drejer sig om ændringer på det monetære område) - positiv udtalelse fra Rådet - formanden for Rådet indkalder til en konference mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer for i fællesskab at fastlægge de ændringer, der skal foretages i traktaterne - ratificeres af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

Optagelse af en europæisk stat i Den Europæiske Union (artikel 49, tidl. O):

 • ansøgning fra en stat - høring af Kommissionen - samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed - ratificeres af alle de kontraherende stater i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Tættere indbyrdes samarbejde

Bemyndigelse til iværksættelse ( artikel 11, stk. 2, første afsnit ):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med kvalificeret flertal.

Henvisning til Rådet i dets sammensætning af stats- eller regeringscheferne, når en medlemsstat af vigtige årsager, der vedrører national politik, er imod iværksættelsen af et tættere indbyrdes samarbejde (artikel 11, stk. 2, andet afsnit) :

 • Rådet med kvalificeret flertal (der skal være mindst 10 medlemmer, der stemmer for).

Tilladelse til iværksættelse fra Rådet i dets sammensætning af stats- eller regeringschefer ( artikel 11, stk. 2, andet afsnit ):

 • Rådet med enstemmighed.

Forskelsbehandling på grundlag af nationalitet

Forskrifter med henblik på at forbyde sådan forskelsbehandling (artikel 12, tidl. 6):

 • proceduren med fælles beslutningstagning.

Forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

Hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling ( artikel 13 ):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed.

Oprettelse af det indre marked (se også punkt 6, 8, 9, 10, 11 og 16)

Fastlæggelse af de retningslinjer og betingelser, der er nødvendige for at sikre afbalancerede fremskridt i de sektorer, der er berørt af de fire friheder (artikel 14, stk. 3 , tidl. 7 A):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.

Unionsborgerskab

Bestemmelser, der skal gøre det lettere at udøve de rettigheder, der er forbundet med unionsborgerskabet (artikel 18, tidl. 8 A):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med enstemmighed i Rådet.

De nærmere bestemmelser for udøvelse af rettighederne i forbindelse med valgret og valgbarhed ved kommunale valg (artikel 19, stk. 1, tidl. 8 B):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed.

De nærmere bestemmelser for udøvelse af rettighederne i forbindelse med valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet (artikel 19, stk. 2, tidl. 8 B):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed.

Bestemmelser med henblik på at styrke eller udbygge de rettigheder, er er forbundet med unionsborgerskabet (artikel 22, tidl. 8 E):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed.

Frie varebevægelser

Fastsættelse af toldsatserne i den fælles toldtarif (artikel 26, tidl. 28):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.

Landbrug

Vedtagelse af forordninger, direktiver og beslutninger og den fælles ordning af markederne (artikel 37, stk. 2 og 3, tidl. 43):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med kvalificeret flertal.

Arbejdskraftens frie bevægelighed

Vedtagelse at de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed (artikel 40, tidl. 49):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

Vedtagelse af de foranstaltninger vedrørende social tryghed, der er nødvendige for at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed (artikel 42, tidl. 51):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med enstemmighed i Rådet.

Etableringsret

Gennemførelse af etableringsretten gennem direktiver (artikel 44, tidl. 54):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

Undtagelse af visse erhverv fra bestemmelserne i kapitlet om etableringsret (artikel 45, tidl. 55):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.

Direktiver om samordning af love eller administrativt fastsatte bestemmelser, der indeholder særlige regler for fremmede statsborgere, og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed (artikel 46, tidl. 56):

 • proceduren med fælles beslutningstagning.

Direktiver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser (artikel 47, stk. 1, tidl. 57):

 • proceduren med fælles beslutningstagning.

Direktiver om samordning af medlemsstaternes love og administrativt fastsatte bestemmelser om adgangen til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed (artikel 47, stk. 2, tidl. 57):

 • proceduren med fælles beslutningstagning (med enstemmighed i Rådet, hvis gennemførelsen i en medlemsstat medfører en ændring af bestående lovgivningsprincipper for erhvervsregulering, der vedrører uddannelse og adgangsbetingelser for fysiske personer).

Tjenesteydelser

Udstrækkelse af anvendelsen af bestemmelserne i kapitlet om tjenesteydelser til tjenesteydere, der er statsborgere i et tredjeland og bosat inden for Fællesskabet (artikel 49, tidl. 59):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.

Direktiver om gennemførelse af liberaliseringen af en bestemt tjenesteydelse (artikel 52, tidl. 63):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg - Rådet med kvalificeret flertal.

Kapital og betalinger

Bestemmelser vedrørende kapitalbevægelser til eller fra tredjelande, som vedrører direkte investeringer, herunder investering i fast ejendom, etablering, levering af finansielle tjenesteydelser eller værdipapirers adgang til kapitalmarkeder (artikel 57, tidl. 73 C):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal (enstemmighed, når foranstaltningen er et tilbageskridt med hensyn til liberaliseringen af kapitalbevægelser).

Beskyttelsesforanstaltninger, når kapitalbevægelser til eller fra tredjelande under ganske særlige omstændigheder truer med at medføre alvorlige vanskeligheder for Den Økonomiske og Monetære Unions funktion (artikel 59, tidl. 73 F):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Den Europæiske Centralbank - Rådet med kvalificeret flertal.

Hasteforanstaltninger over for et tredjeland med henblik på helt eller delvis at afbryde eller indskrænke de økonomiske forbindelser med det pågældende tredjeland (artikel 60, stk. 1, tidl. 73 G):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.

Ændring eller ophævelse af ensidige foranstaltninger, som en medlemsstat har truffet over for et tredjeland (artikel 60, stk. 2, tidl. 73 G):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.

Visum, asyl, indvandring og andre politikker i forbindelse med den fri bevægelighed for personer

Foranstaltninger med henblik på at sikre, at personer ikke kontrolleres ved passage af EU's indre grænser ( artikel 62, stk. 1 ):

 • forslag fra Kommissionen eller initiativ fra en medlemsstat - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed (i en femårig overgangsperiode efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden) / forslag fra Kommissionen - Rådet med enstemmighed til at træffe bestemmelse om gældende procedure (efter overgangsperioden).

Foranstaltninger vedrørende passage af de ydre grænser, hvori der fastsættes standarder og procedurer, som medlemsstaterne skal følge ved udøvelse af personkontrol ( artikel 62, stk. 2, litra a ):

 • forslag fra Kommissionen eller initiativ fra en medlemsstat - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed (for en femårig overgangsperiode efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden) / forslag fra Kommissionen - Rådet med enstemmighed til at træffe bestemmelse om gældende procedure (efter overgangsperioden).

Vedtagelse af en ensartet udformning af visa og listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ( artikel 62, stk. 2, litra b), nr. i) og iii) ):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med kvalificeret flertal.

Fastlæggelse af procedurer og betingelser for medlemsstaternes udstedelse af visa samt regler om et ensartet visum ( artikel 62, stk. 2, litra b), nr. ii) og iv) ):

 • forslag fra Kommissionen eller initiativ fra en medlemsstat - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed (for en femårig overgangsperiode efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden) / fælles beslutningstagning (efter overgangsperioden).

Foranstaltninger vedrørende de betingelser, på hvilke tredjelandsstatsborgere frit kan rejse inden for medlemsstaternes område i højst tre måneder ( artikel 62, stk. 3 ):

 • forslag fra Kommissionen eller initiativ fra en medlemsstat - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed (for en femårig overgangsperiode efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden) / forslag fra Kommissionen - Rådet med enstemmighed til at træffe bestemmelse om gældende procedure (efter overgangsperioden).

Foranstaltninger vedrørende asyl (afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandling af en asylansøgning, minimumsstandarder for modtagelse, tredjelandsstatsborgeres opnåelse af status som flygtninge, procedurer for tildeling eller fratagelse af flygtningestatus) ( artikel 63, stk. 1 ):

 • forslag fra Kommissionen eller initiativ fra en medlemsstat - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed (for en femårig overgangsperiode efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden) / forslag fra Kommissionen - Rådet med enstemmighed til at træffe bestemmelse om gældende procedure (efter overgangsperioden).

Foranstaltninger vedrørende flygtninge og fordrevne (tildeling af midlertidig beskyttelse) ( artikel 63, stk. 2, litra a) ):

 • forslag fra Kommissionen eller initiativ fra en medlemsstat - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed (for en femårig overgangsperiode efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden) / forslag fra Kommissionen - Rådet med enstemmighed til at træffe bestemmelse om gældende procedure (efter overgangsperioden).

Foranstaltninger vedrørende flygtninge og fordrevne (ligelig fordeling af indsatsen mellem medlemsstaterne) ( artikel 63, stk. 2, litra b) ):

 • forslag fra Kommissionen eller initiativ fra en medlemsstat - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed.

Foranstaltninger vedrørende indvandringspolitikken (betingelser for indrejse og ophold, procedurer for udstedelse af langtidsvisa og opholdstilladelser) ( artikel 63, stk. 3, litra a) ):

 • forslag fra Kommissionen eller initiativ fra en medlemsstat - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed.

Foranstaltninger vedrørende indvandringspolitikken (ulovlig indvandring og ulovligt ophold) ( artikel 63, stk. 3, litra b) ):

 • forslag fra Kommissionen eller initiativ fra en medlemsstat - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed (for en femårig overgangsperiode efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden) / forslag fra Kommissionen - Rådet med enstemmighed til at træffe bestemmelse om gældende procedure (efter overgangsperioden).

Foranstaltninger til definition af de rettigheder og betingelser, hvorefter tredjelandsstatsborgere, som har lovligt ophold i en medlemsstat, kan opholde sig i andre medlemsstater ( artikel 63, stk. 4 ):

 • forslag fra Kommissionen eller initiativ fra en medlemsstat - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed.

Midlertidige foranstaltninger i en nødsituation i form af en pludselig tilstrømning af tredjelandsstatsborgere ( artikel 64 ):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.

Foranstaltnniger vedrørende samarbejde om civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende virkninger ( artikel 65 ):

 • forslag fra Kommissionen eller initiativ fra en medlemsstat - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed (for en femårig overgangsperiode efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden) / forslag fra Kommissionen - Rådet med enstemmighed til at træffe bestemmelse om gældende procedure (efter overgangsperioden).

Foranstaltninger til at sikre samarbejde mellem de kompetente tjenester i medlemsstaternes administrationer og mellem disse tjenester og Kommissionen ( artikel 66 ):

 • forslag fra Kommissionen eller initiativ fra en medlemsstat - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed (for en femårig overgangsperiode efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden) / forslag fra Kommissionen - Rådet med enstemmighed til at træffe bestemmelse om gældende procedure (efter overgangsperioden).

Afgørelse om efter overgangsperiodens udløb at anvende proceduren med fælles beslutningstagning på alle eller dele af de områder, der er omhandlet under afsnit IV, og tilpasse bestemmelserne vedrørende Domstolens beføjelser ( artikel 67, stk. 2, andet led ):

 • høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed.

Transport

Fælles regler, de betingelser, under hvilke transportvirksomheder har adgang til at udføre interne transporter i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende, sikkerhed, andre formålstjenlige bestemmelser (artikel 71, stk. 1, tidl. 75):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget .

Bestemmelser, der vedrører principperne for ordningen på transportområdet, og hvis anvendelse alvorligt kunne påvirke levestandarden og beskæftigelsesniveauet i visse egne samt udnyttelsen af transportmateriellet (artikel 71, stk. 2, tidl. 75):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg - Rådet med enstemmighed.

Bestemmelser med henblik på at afskaffe enhver forskelsbehandling vedrørende transportpriser og -vilkår (artikel 75, tidl. 79):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg - Rådet med kvalificeret flertal.

Beslutning om, hvorvidt, i hvilket omfang og på hvilken måde passende bestemmelser vil kunne fastsættes for sø- og luftfart (artikel 80, tidl. 84):

 • Rådet med kvalificeret flertal.

Konkurrencereglerne

Vedtagelse af de fornødne forordninger eller direktiver om anvendelsen af principperne i artikel 81 og 82 (artikel 83, tidl. 87):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med kvalificeret flertal.

Undtagelse, som betyder, at en statsstøtte, som a priori er i strid med fællesskabsretten, skal betragtes som forenelig med fællesmarkedet:

 • begæring fra en medlemsstat - Rådet med enstemmighed.

Vedtagelse af de fornødne forordninger med henblik på anvendelsen af artikel 87 og 88 vedrørende statsstøtte (artikel 89, tidl. 94):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med kvalificeret flertal.

Fiskale bestemmelser

Fritagelse for afgiftsbetaling eller godtgørelse af afgifter ved udførsel til andre medlemsstater for en begrænset periode (artikel 92, tidl. 98):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.

Harmonisering af lovgivningerne vedrørende omsætningsafgifter, punktafgifter og andre indirekte skatter (artikel 93, tidl. 99):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg - Rådet med enstemmighed.

Tilnærmelse af lovgivningerne

Direktiver om indbyrdes tilnærmelse af love og administrative bestemmelser, der direkte indvirker på fællesmarkedet (artikel 94, tidl. 100):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg - Rådet med enstemmighed.

Det indre markeds oprettelse og funktion (artikel 95, tidl. 100A):

 • procedure for fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

Særlige tilfælde, der kræver fjernelse af en fordrejning af konkurrencen (artikel 96, tidl. 101):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.

Den økonomiske politik

Vedtagelse af en henstilling om de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker (artikel 99, stk. 2, tidl. 103):

 • henstilling fra Kommissionen - udkast vedtages af Rådet med kvalificeret flertal - rapport til Det Europæiske Råd - konklusion fra Det Europæiske Råd - på grundlag af konklusionen fra Det Europæiske Råd vedtager Rådet henstillingen med kvalificeret flertal.

Henstilling til en medlemsstat, hvis økonomiske politik ikke er i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer (artikel 99, stk. 4, tidl. 103):

 • henstilling fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.

Beslutning om at offentliggøre Rådets henstillinger (artikel 99, stk. 4, tidl. 103):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.

Mulighed for at vedtage nærmere bestemmelser for den multilaterale overvågningsprocedure (artikel 99, stk. 5, tidl. 103):

 • samarbejdsprocedure.

Foranstaltninger, der er afpasset efter den økonomiske situation, hvis der opstår alvorlige forsyningsvanskeligheder med hensyn til visse produkter (artikel 100, stk. 1, tidl. 103 A):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med enstemmighed.

Finansiel støtte fra Fællesskabet til en medlemsstat, der har store vanskeligheder som følge af begivenheder, som den ikke selv er herre over (artikel 100, stk. 2, tidl. 103 A):

 • forslag fra Kommissionen - enstemmighed i Rådet (kvalificeret flertal, når de store vanskeligheder skyldes naturkatastrofer).

Anvendelse af forbuddet mod at påtage sig forpligtelser og give mulighed for at foretage overtræk (artikel 103, tidl. 104 B):

 • samarbejdsprocedure.

Fastslåelse af, om der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud (artikel 104, stk. 6, tidl. 104 C):

 • henstilling fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.

Procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt stort underskud (artikel 104, stk. 7- 9, 11 og 12, tidl. 104 C):

 • henstilling fra Kommissionen - Rådet med et flertal på to tredjedele af medlemmernes vægtede stemmer, idet stemmer afgivet af den berørte medlemsstat dog ikke medregnes.

Ændring af protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt stort underskud (artikel 104, stk. 14, tidl. 104 C):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank - Rådet med enstemmighed.

Den monetære politik

Afgørelse om at overdrage Den Europæiske Centralbank specifikke opgaver i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og andre finansielle institutioner (bortset fra forsikringsselskaber) (artikel 105):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Den Europæiske Centralbank - samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed.

Foranstaltninger med henblik på at harmonisere den pålydende værdi og de tekniske specifikationer for alle mønter, som er bestemt til at sættes i omløb i Fællesskabet (artikel 106, tidl. 105 A):

 • samarbejdsprocedure med høring af Den Europæiske Centralbank.

Ændring af statutten for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) (artikel 107, stk. 5, tidl. 106):

 • første mulighed: henstilling fra Den Europæiske Centralbank - høring af Kommissionen - samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet - Rådet med kvalificeret flertal;
 • anden mulighed: forslag fra Kommissionen - høring af Den Europæiske Centralbank - samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed.

Ændring af visse bestemmelser, der er nævnt i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) (artikel 107, stk. 6, tidl. 107):

 • første mulighed: forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank - Rådet med kvalificeret flertal;
 • anden mulighed: henstilling fra Den Europæiske Centralbank - høring af Kommissionen og Europa-Parlamentet - Rådet med kvalificeret flertal.

Indgåelse af formelle aftaler om et valutakurssystem for euroen over for ikke-fællesskabsvalutaer (artikel 111, stk. 1, tidl. 109):

 • henstilling fra Kommissionen eller Den Europæiske Centralbank - Rådet med enstemmighed.

Vedtagelse, ændring eller ophævelse af centralkurserne for euroen (artikel 111, stk. 1, tidl. 109):

 • første mulighed: henstilling fra Den Europæiske Centralbank - Rådet med kvalificeret flertal
 • anden mulighed: henstilling fra Kommissionen - høring af Den Europæiske Centralbank - Rådet med kvalificeret flertal.

Udarbejdelse af generelle retningslinjer, hvis der ikke findes noget valutakurssystem i forhold til ikke-fællesskabsvalutaer (artikel 111, stk. 2, tidl. 109):

 • første mulighed: henstilling fra Den Europæiske Centralbank - Rådet med kvalificeret flertal
 • anden mulighed: henstilling fra Kommissionen - høring af Den Europæiske Centralbank - Rådet med kvalificeret flertal.

Arrangementer for forhandling og indgåelse af aftaler om monetære spørgsmål eller spørgsmål vedrørende valutakursordninger (artikel 111, stk. 3, tidl. 109):

 • henstilling fra Kommissionen - høring af Den Europæiske Centralbank - Rådet med kvalificeret flertal.

Institutionelle bestemmelser vedrørende den økonomiske og monetære politik

Vedtagelse af de nærmere bestemmelser for sammensætningen af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (artikel 114, tidl. 109 C):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Den Europæiske Centralbank og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg - Rådet med kvalificeret flertal.

Overgangsbestemmelser vedrørende den økonomiske og monetære politik

Ophævelse af dispensationer for medlemsstater, der ikke er i stand til at indføre den fælles valuta (Grækenland og Sverige) fra indledningen af tredje fase (artikel 122, tidl. 109 K):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet - Rådet i dets sammensætning af stats- og regeringscheferne med kvalificeret flertal.

januar 1999: Vedtagelse af de omregningskurser, til hvilke de nationale valutaer fastlåses uigenkaldeligt, og til hvilken uigenkaldeligt fastlåst kurs euroen træder i stedet for disse valutaer (artikel 123, tidl. 109 L):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Den Europæiske Centralbank - Rådet med enstemmighed blandt medlemsstaterne uden dispensation.

Beskæftigelse

Fastlæggelse af de årlige retningslinjer, som medlemsstaterne skal tage hensyn til i deres egne beskæftigelsespolitikker ( artikel 128, stk. 2 ):

 • Det Europæiske Råds konklusioner - forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Beskæftigelsesudvalget - Rådet med kvalificeret flertal.

Henstilling til medlemsstaterne vedrørende beskæftigelsespolitikken ( artikel 128, stk. 4 ):

 • henstilling fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.

Vedtagelse af tilskyndelsesforanstaltninger, der skal fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og støtte deres indsats på beskæftigelsesområdet ( artikel 129 ):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Den fælles handelspolitik

Vedtagelse af direktiver til harmonisering af medlemsstaternes støtteordninger vedrørende eksport til tredjelande (artikel 132, tidl. 112):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.

Udøvelse af de beføjelser, som er tillagt Rådet i artikel 133 (artikel 133, tidl. 113):

 • kvalificeret flertal.

Udvidelse af anvendelsen af artikel 133 til også at omfatte internationale forhandlinger og aftaler vedrørende tjenesteydelser og intellektuelle ejendomsrettigheder (artikel 133, stk. 5 , tidl. 113):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed.

Toldsamarbejde

Foranstaltninger til styrkelse af toldsamarbejdet mellem medlemsstaterne og mellem disse og Kommissionen ( artikel 135 ):

 • proceduren med fælles beslutningstagning.

Sociale bestemmelser

Vedtagelse af direktiver om fastsættelse af minimumsforskrifter på det sociale område og foranstaltninger til fremme af samarbejdet mellem medlemsstaterne (artikel 137, stk. 2 , tidl. 118):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Vedtagelse af foranstaltninger vedrørende arbejdstagernes sociale sikring og sociale beskyttelse, beskyttelse af arbejdstagere ved ophævelse af en arbejdskontrakt, repræsentation af og kollektivt forsvar for arbejdstagernes og arbejdsgivernes interesser, beskæftigelsesvilkår for tredjelandsstatsborgere og finansielle bidrag til beskæftigelsesfremme og jobskabelse (uden at dette dog griber ind i bestemmelserne vedrørende Socialfonden) (artikel 137, stk. 3 , tidl. 118):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - enstemmighed i Rådet.

Afgørelse om iværksættelse af visse aftaler, der indgås mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk plan (artikel 139, stk. 2 , tidl. 118 B):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal (enstemmighed, hvis afgørelsen vedrører et af de områder, der er nævnt i artikel 137, stk. 3).

Vedtagelse af foranstaltninger, der skal sikre anvendelsen af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (artikel 141, stk. 3 , tidl. 119):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

Overdragelse til Kommissionen af opgaver vedrørende iværksættelse af fælles foranstaltninger, især for så vidt angår social tryghed for vandrende arbejdstagere (artikel 144, tidl. 121):

 • Rådet med enstemmighed efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

Den Europæiske Socialfond

Vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende Den Europæiske Socialfond (artikel 148, tidl. 125):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget .

Uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom

Vedtagelse af tilskyndelsesforanstaltninger, der kan bidrage til virkeliggørelsen af Fællesskabets mål på uddannelsesområdet (artikel 149, stk. 4, første led, tidl. 126):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget .

Vedtagelse af henstillinger, der kan bidrage til virkeliggørelsen af Fællesskabets mål på uddannelsesområdet (artikel 149, stk. 4, andet led, tidl. 126):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.

Vedtagelse af foranstaltninger, som kan bidrage til virkeliggørelsen af Fællesskabets mål for erhvervsuddannelse (artikel 150, tidl. 127):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget .

Kultur

Vedtagelse af tilskyndelsesforanstaltninger, der kan bidrage til virkeliggørelsen af Fællesskabets mål på kulturområdet (artikel 151, stk. 5, første led, tidl. 128):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Regionsudvalget (Rådet med enstemmighed under hele proceduren).

Vedtagelse af henstillinger, der kan bidrage til virkeliggørelsen af Fællesskabets mål på kulturområdet (artikel 151, stk. 5, andet led, tidl. 128):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med enstemmighed.

Folkesundhed

Vedtagelse af foranstaltninger og tilskyndelsesforanstaltninger, der kan bidrage til virkeliggørelsen af Fællesskabets mål på folkesundhedsområdet ( herunder veterinær- og plantesundhedsområdet ) (artikel 152, stk. 4 , tidl. 129):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Vedtagelse af henstillinger, der kan bidrage til virkeliggørelsen af Fællesskabets mål på folkesundhedsområdet (artikel 152, tidl. 129):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.

Forbrugerbeskyttelse

Vedtagelse af foranstaltninger, som støtter, supplerer og overvåger den politik, medlemsstaterne fører (artikel 153, stk. 4 , tidl. 129 A):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

Transeuropæiske net

Vedtagelse af retningslinjer og foranstaltninger, der kan bidrage til virkeliggørelsen af Fællesskabets mål for de transeuropæiske net (artikel 156, tidl. 129 D):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget (retningslinjer og projekter af fælles interesse, der vedrører en medlemsstats område, kræver den pågældende medlemsstats godkendelse).

Industri

Vedtagelse af specifikke foranstaltninger til støtte for medlemsstaternes aktioner med henblik på virkeliggørelse af Fællesskabets og medlemsstaternes mål på industriområdet (artikel 157, tidl. 130):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg - Rådet med enstemmighed.

Økonomisk og social samhørighed

Særlige aktioner, der viser sig at være nødvendige ud over strukturfondene (artikel 159, tidl. 130 B):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Rådet med enstemmighed.

Definition af strukturfondenes opgaver, hovedmål og indretning, de almindelige regler, der skal gælde for fondene, samt de nødvendige bestemmelser for at sikre disses effektivitet og samordningen mellem fondene indbyrdes og med andre eksisterende finansielle instrumenter (artikel 161, tidl. 130 D):

 • forslag fra Kommissionen - samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet - høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Rådet med enstemmighed.

Gennemførelsesbeslutninger vedrørende Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (artikel 162, tidl. 130 E):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Forskning og teknologisk udvikling

Vedtagelse af det flerårige rammeprogram (artikel 166, stk. 1, tidl. 130 I):

 • proceduren med fælles beslutningstagning efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( Rådet udtaler sig med kvalificeret flertal under hele proceduren ).

Vedtagelse af særprogrammer til iværksættelse af det flerårige rammeprogram (artikel 166, stk. 4, tidl. 130 I):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg - Rådet med kvalificeret flertal.

Forhandling og indgåelse af aftaler om forskning og teknologisk udvikling med tredjelande eller internationale organisationer (artikel 170, tidl. 130 M):

 • proceduren i artikel 300 (tidl. 228): henstillinger fra Kommissionen til Rådet - Rådet bemyndiger Kommissionen til at indlede og føre de nødvendige forhandlinger i samråd med særlige udvalg, der er udpeget af Rådet, og inden for rammerne af de direktiver, som Rådet måtte meddele den - Rådet indgår aftalen (med kvalificeret flertal eller med enstemmighed, alt efter hvilken procedure der skal følges for vedtagelsen af interne regler).

Oprettelse af fælles foretagender eller enhver anden struktur, der er nødvendig for korrekt gennemførelse af programmerne for forskning, teknologisk udvikling og demonstration i Fællesskabet (artikel 172, første afsnit, tidl. 130 O):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg - Rådet med kvalificeret flertal .

Vedtagelse af de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af det flerårige rammeprogram og de regler, der skal finde anvendelse på de supplerende programmer (artikel 172, andet afsnit, tidl artikel 130 O):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg (vedtagelsen af de supplerende programmer kræver de pågældende medlemsstaters samtykke).

Miljø

Forhandling og indgåelse af aftaler mellem Fællesskabet og tredjelande eller internationale organisationer (artikel 174, tidl. 130 R):

 • proceduren i artikel 300 (tidl. 228): henstillinger fra Kommissionen til Rådet - Rådet bemyndiger Kommissionen til at indlede og føre de nødvendige forhandlinger i samråd med særlige udvalg, der er udpeget af Rådet, og inden for rammerne af de direktiver, som Rådet måtte meddele den - Rådet indgår aftalen (med kvalificeret flertal eller med enstemmighed, alt efter hvilken procedure der skal følges for vedtagelsen af interne regler).

Aktioner, der skal iværksættes af Fællesskabet med henblik på at gennemføre målene på miljøområdet (artikel 175, stk. 1, tidl. 130 S):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget .

Vedtagelse af foranstaltninger af fiskal karakter og foranstaltninger vedrørende fysisk planlægning, arealanvendelse, forvaltning af vandressourcerne og energiforsyning som undtagelse fra artikel 175, stk. 1 (artikel 175, stk. 2, første afsnit, tidl. 130 S):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Rådet med enstemmighed.

Fastlæggelse af de spørgsmål, der er nævnt i artikel 175, stk. 2, om hvilke der skal træffes afgørelse med kvalificeret flertal (artikel 175, stk. 2, andet afsnit, tidl. 130 S):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Rådet med enstemmighed.

Vedtagelse af generelle handlingsprogrammer for prioriterede mål, som skal virkeliggøres (artikel 175, stk. 3, tidl. 130 S):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget .

Gennemførelse af de handlingsprogrammer, der er nævnt i artikel 175, stk. 3 (artikel 175, stk. 4, tidl. 130 S):

 • første mulighed (alt efter omstændighederne): proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget ;
 • anden mulighed (alt efter omstændighederne): forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Rådet med enstemmighed.

Udviklingssamarbejde

De nødvendige foranstaltninger med henblik på at forfølge Fællesskabets mål for udviklingssamarbejde (f.eks. gennem flerårige programmer) (artikel 179, tidl. 130 W):

 • proceduren med fælles beslutningstagning .

Forhandling og indgåelse af aftaler mellem Fællesskabet og tredjelande eller internationale organisationer (artikel 181, tidl. 130 Y):

 • proceduren i artikel 300 (tidl. 228): henstillinger fra Kommissionen til Rådet - Rådet bemyndiger Kommissionen til at indlede og føre de nødvendige forhandlinger i samråd med særlige udvalg, der er udpeget af Rådet, og inden for rammerne af de direktiver, som Rådet måtte meddele den - Rådet indgår aftalen (med kvalificeret flertal eller med enstemmighed, alt efter hvilken procedure der skal følges for vedtagelsen af interne regler).

De oversøiske landes og territoriers associering

Vedtagelse af de nærmere retningslinjer for og fremgangsmåden ved disse landes og territoriers associering med Fællesskabet (artikel 187, tidl. 136):

 • Rådet med enstemmighed.

Bestemmelser vedrørende institutionerne (ikke-udtømmende liste)

Udarbejdelse af en ensartet fremgangsmåde for afholdelse af almindelige direkte valg til Europa-Parlamentet (artikel 190, stk. 4 , tidl. 138):

 • Rådet med enstemmighed efter samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet, der er tiltrådt af et flertal af dets medlemmer - ratificeres af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

Fastsættelse af principper og regler for de gennemførelsesbeføjelser, som Rådet tildeler Kommissionen (artikel 202, tidl. 145):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed.

Fastsættelse af rækkefølgen for medlemsstaternes udøvelse af formandskabet for Rådet (artikel 203, andet afsnit , tidl. 146):

 • Rådet med enstemmighed.

Finansielle bestemmelser (ikke-udtømmende liste)

Fastsættelse af bestemmelserne vedrørende Fællesskabets ordning med egne indtægter (artikel 269, tidl. 201):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med enstemmighed - ratificeres af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

Vedtagelse af Fællesskabets budget (artikel 272, tidl. 203):

 • Kommissionen forelægger det foreløbige budgetforslag for Rådet inden den 1. september - Rådet vedtager budgetforslaget med kvalificeret flertal og oversender det til Europa-Parlamentet inden den 5. oktober - Europa-Parlamentet kan inden for en frist på 45 dage fra oversendelsen ændre forslaget med hensyn til de ikke-obligatoriske udgifter eller fremsætte ændringsforslag vedrørende de obligatoriske udgifter - budgetforslaget ændres på grundlag af ændringerne og ændringsforslagene, som godkendes eller forkastes af Rådet med kvalificeret flertal, hvorefter budgetforslaget oversendes til Europa-Parlamentet - Europa-Parlamentet kan inden for en frist på 15 dage efter oversendelsen med et flertal af sine medlemmers stemmer og med tre femtedele af de afgivne stemmer ændre eller forkaste Rådets modifikationer af Europa-Parlamentets ændringsforslag (ikke-obligatoriske udgifter) og vedtager derefter budgettet; Europa-Parlamentet kan også med et flertal af sine medlemmers stemmer og med to tredjedele af de afgivne stemmer forkaste budgetforslaget og begære, at et nyt forslag forelægges det - Europa-Parlamentets formand fastslår, at budgettet er endeligt vedtaget.

Vedtagelse af de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af svig, der skader Fællesskabets finansielle interesser, med henblik på at yde en effektiv og ensartet beskyttelse i medlemsstaterne (dette berører ikke anvendelsen af medlemsstaternes strafferet eller retsplejeregler) (artikel 280, stk. 4 , tidl. 209 A):

 • proceduren med fælles beslutningstagning med høring af Revisionsretten.

Almindelige og afsluttende bestemmelser (ikke-udtømmende liste)

Udfærdigelse af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for disse Fællesskabers øvrige ansatte (artikel 283, tidl. 212):

 • forslag fra Kommissionen - høring af de interesserede institutioner - Rådet med kvalificeret flertal.

Fastlæggelse af ændringer til listen over varer vedrørende fabrikation af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel (artikel 296, tidl. 223):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med enstemmighed.

Vedtagelse af særlige foranstaltninger, der navnlig tager sigte på at fastsætte betingelserne for anvendelsen af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på regionerne i Fællesskabets yderste periferi (artikel 299, stk. 2 , tidl. 227):

 • forslag fra Kommissionen - høring af Europa-Parlamentet - Rådet med kvalificeret flertal.

Vedtagelse af de nødvendige hasteforanstaltninger, når en fælles holdning eller en fælles aktion, der vedtages ifølge bestemmelserne om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, tager sigte på, at Fællesskabet helt eller delvis afbryder eller indskrænker de økonomiske forbindelser med et eller flere tredjelande (artikel 301, tidl. 228 A):

 • forslag fra Kommissionen - Rådet med kvalificeret flertal.
Top