Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den Europæiske Revisionsret, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Den Europæiske Revisionsret, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget

REVISIONSRETTEN

Den Europæiske Revisionsret rolle som fællesskabsinstitution er blevet styrket ved:

 • en omtale i artikel 5 (tidl. artikel E) i EU-traktaten ;
 • en mulighed for at indbringe klager for EF-Domstolen med henblik på at bevare sine prærogativer, således som det fastsættes i artikel 230 (tidl. artikel 173) i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Dens kontrol- og undersøgelsesbeføjelser er blevet udvidet med henblik på en effektiv bekæmpelse af svig til skade for fællesskabsbudgettet. Den meddeler enhver uregelmæssighed i fællesskabsindtægterne og -udgifterne til Europa-Parlamentet og Rådet. For at kunne gøre dette er dens kontrolbeføjelse blevet udvidet til også at omfatte de fællesskabsmidler, der forvaltes af eksterne organer, herunder Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

I udøvelsen af sine funktioner kan Revisionsretten kræve at få udleveret ethvert nødvendigt dokument eller enhver nødvendig oplysning, og den vil kunne føre kontrol "i fællesskabets øvrige institutioner eller på stedet hos ethvert organ, der forvalter indtægter eller udgifter på Fællesskabets vegne, og i medlemsstaterne, herunder hos enhver fysisk eller juridisk person, der modtager betalinger fra budgettet" (artikel 248, stk. 3).

Hvad EIB angår, har Revisionsretten fået adgang til de oplysninger, der er nødvendige for revisionen af de af Fællesskabets udgifter og indtægter, som Banken forvalter ifølge en aftale indgået mellem Revisionsretten, banken og Kommissionen (en sådan aftale eksisterede reelt allerede og en erklæring opfordrer de tre institutioner til at bevare den).

Ud over denne betydelige udvidelse af Revisionsrettens kontrolbeføjelser lægger artikel 248 (tidl. artikel 188 C) vægt på et godt samarbejde mellem Revisionsretten og medlemsstaternes revisionsinstitutioner.

Herudover bliver revisionserklæringen om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed nu offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg skal nu høres om en lang række emner. De ny områder i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, hvor der kræves forudgående høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, er:

 • retningslinierne og tilskyndelsesforanstaltningerne for beskæftigelse (artikel 128 og 129);
 • lovgivningen på det sociale område med hjemmel i socialpagten (artikel 136 til 143);
 • anvendelsen af princippet om lige muligheder (artikel 141);
 • folkesundheden (artikel 152).

Europa-Parlamentet kan desuden høre Det Økonomiske og Sociale udvalg, hvis det skulle finde det påkrævet.

På det administrative plan råder Det Økonomiske og Sociale Udvalg nu over en selvstændig organisationsstruktur i forhold til Regionsudvalget. Den protokol, der som bilag er tilknyttet Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og som omhandler disse to organisationers fælles organisation, er således blevet ophævet.

REGIONSUDVALGET

Regionsudvalget skal høres inden for følgende yderligere områder:

 • de områder, der allerede er nævnt for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg;
 • miljø (artikel 175);
 • Socialfonden (artikel 148);
 • erhvervsuddannelse (artikel 150) ;
 • det grænseoverskridende samarbejde (artikel 265, første afsnit);
 • transport (artikel 71 til 80).

Det kan endvidere høres af Europa-Parlamentet om andre emner.

På det administrative plan har Regionsudvalget nu ligesom Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg selvstændig status. Det kan ligeledes fastsætte sin egen forretningsorden, uden at den skal godkendes af Rådet med enstemmighed, således som det tidligere var tilfældet.

Top