Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rådet for Den Europæiske Union

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Rådet for Den Europæiske Union

INDLEDNING

Der er til Traktaten om Den Europæiske Union og Traktaterne om Oprettelse af De Europæiske Fællesskaber blevet knyttet en protokol om institutionerne i perspektivet af en udvidelse. Den fastsætter visse institutionelle betingelser, der skal være opfyldt i forbindelse med den næste udvidelse og fastslår, at der vil blive indkaldt til en regeringskonference, inden antallet af medlemsstater i Den Europæiske Union overstiger tyve. Den nuværende struktur er en arv fra en organisation, der blev oprettet for seks medlemsstater, og selv om den er blevet justeret for at tage hensyn til nye medlemsstaters tiltrædelse, fungerer den stadig i dag på grundlag af de samme institutionelle principper.

Her står Rådet i princippet over for to spørgsmål:

 • vægtningen af medlemsstatsrepræsentanternes stemmer;
 • afstemninger ved kvalificeret flertal.

Protokollen om institutionerne integrerer spørgsmålene omkring stemmevægtningen i Rådet og Kommissionens størrelse i en fælles ramme, idet den underliggende tanke er en revision af fællesskabssystemet, således at de små og mellemstore landes vægt ikke en dag kommer til at stå i et misforhold til deres befolknings størrelse.

Denne vægtning får en ganske særlig betydning som følge af udvidelsen af de områder, hvor der anvendes kvalificeret flertal. Det er nemlig fastlagt, at der er tale om afstemning med kvalificeret flertal ved størsteparten af de nye bestemmelser, der er blevet indført ved Amsterdam-traktaten. Parallelt hermed er anvendelsen af afstemninger med kvalificeret flertal blevet udvidet til også at gælde for visse eksisterende bestemmelser.

I øvrigt har Rådets Generalsekretariat fået en særlig rolle inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

DEN NYE STEMMEVÆGTNING OG DOBBELT FLERTAL

En ny stemmevægtning eller indførelse af dobbelt flertal er de muligheder, som medlemsstaterne kan vælge imellem inden den næste udvidelse af Den Europæiske Union.

Den ny stemmevægtning vil forudsætte, at den stemmeandel, der tildeles de store stater, øges i forhold til den andel, der tildeles de små stater. Derimod vil dobbelt flertal i princippet ikke ændre den aktuelle vægtning, men vil fastslå, at en beslutning for at kunne vedtages i Rådet ikke blot skal samle et antal stemmer, der udgør et kvalificeret flertal, men ligeledes svare til en vis procent af befolkningen i Den Europæiske Union, der endnu mangler at blive fastsat.

Protokollen om institutionerne knytter disse spørgsmål, der berører Rådet, sammen med reformen af Kommissionen. Rent konkret fastsætter den, at Kommissionen på datoen for ikrafttrædelsen af den første udvidelse skal bestå af én statsborger fra hver enkelt medlemsstat, forudsat at stemmevægtningen i Rådet fra samme dato er blevet ændret enten ved nye stemmevægte eller ved dobbelt flertal på en måde, der er acceptabel for alle medlemsstater.

UDVIDELSE AF DE OMRÅDER, HVOR DER ANVENDES KVALIFICERET FLERTAL

De områder, hvor der anvendes kvalificeret flertal, er blevet udvidet til følgende bestemmelser i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (de i parentes angivne artikler svarer til den nye nummerering):

 • samordning af love og administrativt fastsatte bestemmelser, der indeholder særlige regler for fremmede statsborgere (etableringsret, artikel 46, stk. 2);
 • eventuel vedtagelse og tilpasning af rammeprogrammet inden for forskning (artikel 166);
 • oprettelse af fællesforetagender inden for området forskning og teknologisk udvikling (artikel 171 og 172).

Afstemning med kvalificeret flertal finder ligeledes anvendelse for følgende nye bestemmelser, der er blevet indføjet i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab:

 • udarbejdelse af beskæftigelsesretningslinjer (artikel 128);
 • vedtagelse af tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet (artikel 129);
 • vedtagelse af foranstaltninger til styrkelse af toldsamarbejdet mellem medlemsstaterne og mellem disse og Kommissionen (artikel 135);
 • bekæmpelse af social udstødelse (artikel 137, stk. 2);
 • vedtagelse af foranstaltninger, der skal sikre lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder (artikel 141, stk. 3);
 • fremme af folkesundheden (artikel 152, stk. 4);
 • fastsættelse af generelle principper for aktsindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen (artikel 255);
 • bekæmpelse af svig, der skader Fællesskabets finansielle interesser (artikel 280);
 • vedtagelse af foranstaltninger til udarbejdelse af statistikker (artikel 285);
 • oprettelse af en uafhængig kontrolinstans vedrørende behandling af personoplysninger (artikel 286);
 • fastlæggelse af betingelserne for anvendelse af Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab i de fjernestliggende regioner (artikel 299, stk. 2).

I øvrigt træffes der i to tilfælde afgørelse med kvalificeret flertal inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) (afsnit V i Trakaten om Den Europæiske Union):

 • i forbindelse med vedtagelse af afgørelser om gennemførelse af en fælles strategi defineret af Det Europæiske Råd;
 • i forbindelse med enhver beslutning, der iværksætter en fælles aktion eller en fælles holdning, der allerede er vedtaget af Rådet.

GENERALSEKRETARIATET

Generalsekretæren for Rådet udøver nu hvervet som højtstående repræsentant for FUSP. Generalsekretariatets daglige drift bliver derfor nu varetaget af en vicegeneralsekretær. Begge udnævnes af Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed.

Den højtstående repræsentant for FUSP bistår formandskabet og Rådet og bidrager især med formuleringen, udarbejdelsen og iværksættelsen af politiske beslutninger. Han udøver ligeledes repræsentative funktioner og får støtte fra en enhed for politisk planlægning og hurtig varsling, der er placeret under hans ansvar.

Top