Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-borgerskab

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-borgerskab

RESUMÉ AF:

Artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Union

RESUMÉ

HVAD ER EU-BORGERSKAB?

Enhver, der er statsborger i et EU-land, er automatisk EU-borger. Princippet er nedfældet i EU’s traktater og er en vigtig faktor i udviklingen af en europæisk identitet. EU-borgerskab træder ikke i stedet for nationalt statsborgerskab. Det er et supplement til dette og giver særlige rettigheder.

HOVEDPUNKTER

EU-borgerskab giver ret til at

færdes og opholde sig overalt i Den Europæiske Union

have valgret og være valgbar ved europæiske og lokale valg i bopælslandet

nyde diplomatisk beskyttelse og få konsulær støtte over hele verden fra ethvert EU-land

indgive andragender til Europa-Parlamentet om alle spørgsmål inden for EU’s ansvarsområder

henvende sig til den europæiske ombudsmand vedrørende sager, hvor en EU-institution skønnes at have udvist dårlig forvaltning

skrive til enhver EU-institution på et af EU’s officielle sprog og få svar på samme sprog

få adgang til dokumenter fra Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Rådet under visse omstændigheder

deltage i offentlige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse som tjenestemand i EU.

Lissabontraktaten indførte en yderligere form for offentlig deltagelse: borgerinitiativet. Med dette kan en million borgere fra »et betydeligt antal« EU-lande bede Kommissionen om at fremsætte et lovforslag på et hvilket som helst område inden for EU’s ansvarsområder.

BAGGRUND

EU-borgerskabet er fastlagt i artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Union.

seneste ajourføring 14.01.2016

Top