Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk, der er baseret i Bruxelles, begyndte sit arbejde med at forvalte flere af Den Europæiske Unions finansieringsprogrammer i 2014.

DOKUMENT

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/801/EU om oprettelse af Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk og om ophævelse af Afgørelse 2007/60/EF som ændret ved afgørelse 2008/593/EF.

RESUMÉ

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) forvalter:

dele af Horisont 2020-programmet

løbende projekter under det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og de resterende projekter under Marco Polo-programmet (godslogistik) fra perioden 2007-2013.

INEA's mandat løber fra 2014-2024.

INEA er efterfølgeren til forvaltningsorganet TEN-T, der blev oprettet af Europa-Kommissionen i 2006 til at forvalte den tekniske og finansielle gennemførelse af TEN-T-programmet, én af de tre sektorer, der er omfattet af programmerne transeuropæiske transportnet om udvikling af moderne og effektiv infrastruktur.

INEA's mission

INEA's mission er at øge effektiviteten af den tekniske og finansielle håndtering af de programmer, det forvalter.

Hvilke to store EU-programmer er det med til at forvalte?

Connecting Europe-faciliteten er et af EU's vigtigste finansielle instrumenter, der er udviklet til at fremme vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne via målrettet investering i infrastruktur på EU-plan. Den er delt op i tre hovedområder:

CEF Transport

CEF Energi

CEF Telekommunikation.

Horisont 2020 er EU's primære finansielle instrument til forskning og udvikling. INEA forventes at forvalte et budget på op til 37 mia. EUR for det nye program (30 mia. EUR fra CEF og 7 mia. EUR fra Horisont 2020).

Hvem leder INEA?

Kommissionen udpeger direktøren for INEA for en periode på fem år, og medlemmerne af styringskomiteen udpeges for to år.

Hvad laver forvaltningsorganer?

Europa-Kommissionens forvaltningsorganer realiserer EU's politik ved at overvåge programmernes gennemførelse. Det betyder, at de følger projekter, der er medfinansieret af EU, i løbet af deres livscyklus, og giver Kommissionen værdifuld feedback om processen. De yder også forskellig støtte til programmets støttemodtagere og sikrer god synlighed af den tilførte værdi af EU-finansieringen.

For yderligere oplysninger

webstedet for INEA's CEF

webstedet for INEA's Horisont 2020

webstedet for INEA's Marco Polo

webstedet for INEA's TEN-T

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2013/801/EU

25.12.2013

-

EUT L 352 af 24.12.2013, s. 64-67.

seneste ajourføring 22.09.2015

Top