Help Print this page 

Document 62010TN0346

Title and reference
Sag T-346/10: Sag anlagt den 18. august 2010 — Borax Europe mod ECHA

OJ C 288, 23.10.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

23.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 288/51


Sag anlagt den 18. august 2010 — Borax Europe mod ECHA

(Sag T-346/10)

()

2010/C 288/95

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Borax Europe Ltd (London, Det Forenede Kongerige) (ved lawyer K. Nordlander og Solicitor H. Pearson)

Sagsøgt: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

Sagsøgerens påstande

Annullationssøgsmålet antages til realitetsbehandling

ECHA’s beslutning, der identificerer visse borater som »særligt problematiske stoffer« der opfylder kriterierne i artikel 57, litra c), i forordning (EF) nr. 1907/2006 (»REACH-forordningen«) (1) og som opfører dem på kandidatlisten over stoffer med meget problematiske egenskaber, der kræver godkendelse (herefter »kandidatlisten«), den 18. juni 2010, annulleres (herefter »den anfægtede retsakt«).

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har nedlagt påstand om annullation af ECHA’s beslutning, der identificerer visse borater som »særligt problematiske stoffer«, der opfylder kriterierne i artikel 57, litra c), i REACH-forordningen, og som opfører dem på kandidatlisten den 18. juni 2010. Sagsøgeren blev opmærksom på den anfægtede retsakt ved ECHA’s pressemeddelelse af 18. juni 2010.

De borater, hvis opførelse på kandidatlisten — via den anfægtede retsakt — sagsøgeren bestrider, er: borsyre CAS-nr. 10043-35-3, EF-nummer 233-139-2, dinatriumtetraborat, vandfrit, dinatriumtetraborat decahydrat, dinatriumtetraborat pentahydrat (CAS nr. 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, EF-nummer 215-540-4) (herefter »boraterne«).

Til støtte for sine påstande har sagsøgeren fremført tre anbringender.

Det første anbringende: Den anfægtede retsakt bør ophæves, for så vidt som den er baseret på dossierer i henhold til bilag XV, der indeholder åbenlyse fejl, som kommer til udtryk i manglende overholdelse af en væsentlig formforskrift i REACH-forordningens artikel 59. Som begrundelse for ECHA’s handling fremgår det af disse dossierer, at boraterne klassificeres i afsnit 3 i bilag VI i forordning (EF) nr. 1272/2008, hvilket ikke er korrekt.

Det andet anbringende: ECHA har vedtaget den anfægtede retsakt uden at varetage sin funktion, der består i at foretage en »realitetsprøvelse« af, om boraterne opfylder kriterierne i REACH-forordningens artikel 57, litra c). ECHA har således ved at vedtage den anfægtede retsakt foretaget åbenbare urigtige skøn, overskredet sine beføjelser og tilsidesat princippet om god forvaltningsskik.

Det tredje anbringende: Boraterne opfylder ikke kriterierne i REACH-forordningens artikel 57, litra c), for klassificering i fareklassen reproduktionstoksicitet kategori 1 og 2 i henhold til direktiv 67/548. Boraterne er følgelig ikke »særligt problematiske stoffer«, og deres opførelse på kandidatlisten ved den anfægtede retsakt er i strid med REACH-forordningens artikel 59, stk. 8.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18.12.2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT 2006 L 396, s. 1).


Top