Help Print this page 

Document 52009DC0331

Title and reference
Rapport fra Kommissionen om anvendelsen i 2008 af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

/* KOM/2009/0331 endelig udg. */
  • In force
Multilingual display
Text

52009DC0331

Rapport fra Kommissionen om anvendelsen i 2008 af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter /* KOM/2009/0331 endelig udg. */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 2.7.2009

KOM(2009) 331 endelig

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

om anvendelsen i 2008 af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

om anvendelsen i 2008 af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

FORORD

Denne rapport, der vedrører 2008, er udarbejdet i henhold til artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter[1].

Bilaget til rapporten indeholder statistiske oplysninger om behandlingen af begæringer om aktindsigt. Det skal i den forbindelse understreges, at statistikkerne kun vedrører begæringer om aktindsigt i ikke-offentliggjorte dokumenter og ikke omfatter bestillinger af allerede offentliggjorte dokumenter eller anmodninger om oplysninger.

1. Åbenhedspolitik[2]

Den 30. april 2008 vedtog Kommissionen et forslag om ændring af forordningen om aktindsigt. Denne vedtagelse følger efter den offentlige høring, der blev afholdt i 2007 på grundlag af en grønbog[3], og er et svar på gentagne opfordringer fra Europa-Parlamentet. De to lovgivningsmæssige instanser indledte gennemgangen i andet halvår.

2. Registre og websteder

2.1. Ved udgangen af 2008 omfattede Kommissionens dokumentregister 102 582 dokumenter (se tabellen i bilaget).

2.2. Ifølge forordningens artikel 9, stk. 3, indføres de såkaldte "følsomme"[4] dokumenter kun i registret med samtykke fra den, dokumentet stammer fra. I 2008 indeholdt registret ingen følsomme dokumenter som defineret i denne bestemmelse.

2.3. Tallene for besøg på webstedet "Åbenhed og aktindsigt" på EUROPA-serveren ser således ud:

Antal besøgende | Antal besøg | Antal viste sider |

I alt | 40 845 | 57 419 | 72 410 |

Månedligt gennemsnit | 3 404 | 4 785 | 6 034 |

3. Samarbejde med andre institutioner og medlemsstater

De tjenestegrene i de tre institutioner, der har ansvaret for forordningens anvendelse, fortsatte i 2008 deres udvekslingsforum for juridiske spørgsmål vedrørende forordningens anvendelse.

4. Analyse af begæringerne om aktindsigt

4.1. Den konstante stigning i antallet af oprindelige begæringer om aktindsigt, der er konstateret, siden forordningen trådte i kraft, blev yderligere forstærket i løbet af 2008 med 1 001 flere begæringer end i 2007, dvs. en stigning på næsten 25 %.

4.2. Antallet af genfremsatte begæringer faldt mærkbart; der blev registreret 156 begæringer i 2008 mod 273 i 2007.

4.3. Med hensyn til begæringernes fordeling på sagsområder tegnede sagsområderne transport og energi, det indre marked, konkurrence, samarbejde på det retlige område, miljø og virksomhedspolitik sig for mere end 40 % af begæringerne.

4.4. Begæringernes fordeling på samfunds- og faggrupper bekræftede det store antal begæringer fra den akademiske verden, som fortsat tegnede sig for flest, nemlig mere end 30 % af det samlede antal begæringer.

4.5. Endelig er begæringernes geografiske fordeling forblevet konstant. Knap 20 % af begæringerne stammer fra personer eller organisationer etableret i Belgien, hvilket hænger sammen med det store antal virksomheder, advokatfirmaer og foreninger samt ngo'er, der opererer på EU-niveau. Størsteparten af de øvrige begæringer kommer fra de mest befolkede medlemsstater: Tyskland, Italien, Frankrig, Det Forenede Kongerige, Spanien og Nederlandene, der tilsammen tegner sig for ca. halvdelen af begæringerne (49,86 %). Den andel, som de nye medlemsstater tegner sig for, er fortsat beskeden.

5. Anvendelse af undtagelserne fra retten til aktindsigt

5.1. Andelen af positive svar på oprindelige begæringer om aktindsigt steg kraftigt (en stigning på næsten 10 %) i forhold til året før.

I 82,68 % af alle tilfælde (72,71 % i 2007) blev der givet fuld aktindsigt, og i 3,33 % af tilfældene (3,88 % i 2007) blev der givet delvis aktindsigt.

5.2. Andelen af beslutninger, hvorved den oprindelige beslutning blev fastholdt, faldt kraftigt (et fald på næsten 20 %, fra 66,30 % af alle tilfælde i 2007 til 48,08 % i 2008).

Andelen af helt positive svar, efter at der i første omgang var givet afslag, steg en smule (18,59 % mod 15,38 % i 2007). Andelen af beslutninger om delvis aktindsigt efter afslag i første omgang blev næsten fordoblet (33,33 % mod 18,32 % i 2007).

5.3. I de tilfælde, hvor der i første omgang blev givet afslag, var der hovedsagelig to begrundelser:

- beskyttelse af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision (artikel 4, stk. 2, tredje led), med en mindre stigning i forhold til 2007 (26,63 % af afslagene mod 23,48 % i 2007)

- beskyttelse af Kommissionens beslutningsproces (artikel 4, stk. 3), hvor udtalelser til internt brug tegnede sig for 15,22 % af afslagene, og de tilfælde, hvor beslutningen endnu ikke var truffet, tegnede sig for 13,5 %, dvs. afslag i alt 28,72 % (mod i alt 31,31 % i 2007).

Andelen af afslag begrundet i beskyttelsen af forretningsmæssige interesser og beskyttelsen af internationale forbindelser var fortsat betydelig, idet disse begrundelser tegnede sig for henholdsvis 14,4 % (mod 10,79 % i 2007) og 10,24 % (mod 10,98 % i 2007) af afslagene.

5.4. De vigtigste begrundelser for afslag på genfremsatte begæringer om aktindsigt er:

- beskyttelse af formålet med undersøgelser m.v. (27,85 % mod 24,75 % i 2007)

- beskyttelse af forretningsmæssige interesser (24,89 % mod 25,25 % i 2007)

- og beskyttelse af Kommissionens beslutningsproces, hvor de tilfælde, hvor beslutningen endnu ikke er truffet, tegnede sig for 17,3 %, og udtalelser til internt brug tegnede sig for 12,24 % af afslagene, og dvs. afslag i alt 29,54 % (mod 17,4 % i 2007).

6. Klager til Den Europæiske Ombudsmand

6.1. I 2008 afsluttede Ombudsmanden de 16 nedenfor nævnte klagesager, der var blevet indledt mod Kommissionen på grund af afslag på at udlevere bestemte dokumenter[5].

4 sager afsluttet uden konstatering af fejlagtig administration |

3006/2004/BB | 3114/2004/IP | 576/2005/GG | 1129/2007/MF |

5 sager afsluttet med kritiske bemærkninger og/eller andre kommentarer |

3303/2005/GG | 1881/2006/JF | 3208/2006/GG | 255/2007/PB | 2681/2007/PB |

7 sager afsluttet uden videregående behandling af sagen |

101/2004/GG | 2465/2004/TN | 3090/2005/GK | 3492/2006/WP |

3824/2006/GG | 1452/2007/PB | 2420/2007/BEH |

6.2. Ombudsmanden modtog i 2008 fjorten klager over afslag på aktindsigt.

7. Søgsmål

7.1. Førsteinstansretten afsagde dom i fem sager, der drejede sig om, at Kommissionen havde givet helt eller delvis afslag på aktindsigt på grundlag af forordning 1049/2001.

7.1.1. Førsteinstansrettens dom af 30. januar 2008 i sag T-380/04, Ioannis Terezakis mod Kommissionen:

Retten omstødte delvis en beslutning truffet af Kommissionen om afslag på aktindsigt i to dokumenter: en revisionsrapport og en kontrakt mellem Athen lufthavn og et virksomhedskonsortium.

Retten fandt, at afslaget på aktindsigt i revisionsrapporten var berettiget, da sidstnævnte var beskyttet i hele undersøgelses-/revisionsperioden.

Hvad angår kontrakten, mente Retten, at da Kommissionen allerede havde offentliggjort nogle af oplysningerne, burde disse oplysninger i hvert fald have været udleveret til den, der fremsatte begæringen. Retten omstødte delvis Kommissionens beslutning om afslag på delvis aktindsigt i kontrakten.

7.1.2. Førsteinstansrettens dom af 5. juni 2008 i sag T-141/05, Internationaler Hilfsfonds mod Kommissionen:

Retten stadfæstede Kommissionens argumenter og afviste annullationssøgsmålet som uantageligt ved at fastslå, at den anfægtede akt udgjorde en genfremsat begæring vedrørende en tidligere beslutning, som ikke var blevet påklaget inden for tidsfristen.

Retten skelnede klart mellem proceduren ved Ombudsmanden og den retslige procedure og bekræftede, at der var tale om to forskellige procedurer. Retten fastslog ligeledes, at selv når en beslutning fra Ombudsmanden fastslår, at der foreligger dårlig forvaltning, kan en sådan beslutning ikke udgøre et nyt element, der giver klageren mulighed for at anlægge annullationssøgsmål vedrørende en tidligere beslutning, der er blevet definitiv, da den ikke er påklaget inden for tidsfristen.

Sagsøgeren har appelleret denne dom til EF-Domstolen.

7.1.3. Førsteinstansrettens dom af 9. september 2008 i sag T-403/05, MyTravel Group plc mod Kommissionen:

Retten stadfæstede to beslutninger (bortset fra et dokument) fra Kommissionen om afslag på aktindsigt i dokumenter på konkurrenceområdet med udgangspunkt i flere undtagelser ("beslutningsprocessen", "juridisk rådgivning" og "undersøgelser"). Derimod annullerede Retten den del af beslutningen, der vedrørte et dokument, som der var nægtet indsigt i med henvisning til undtagelsen "undersøgelser", da den mente, at begrundelsen for afslaget var for vag for dette dokuments vedkommende.

Retten mindede bl.a. om, at:

- Hvad angår beslutningsprocessen, har institutionerne ret til at beskytte deres interne høringer og overvejelser, når det af hensyn til beskyttelsen af den offentlige interesse er nødvendigt at bevare deres mulighed for at udføre de pålagte opgaver, navnlig i forbindelse med udøvelsen af deres administrative beslutningsbeføjelser.

- Da forordningens formål er at sikre aktindsigt, skal der ikke tages højde for en særlig eller privat interesse inden for rammerne af afvejningen af interesser som foreskrevet i forordningen.

Sverige har appelleret denne dom til EF-Domstolen.

7.1.4. Førsteinstansrettens dom af 10. september 2008 i sag T-42/05, Rhiannon Williams mod Kommissionen:

I denne sag angav sagsøgeren to søgsmålsgrunde: dels et stiltiende afslag på aktindsigt i dokumenter, "som skulle eksistere", og dels en fejlagtig fortolkning og anvendelse af de undtagelser, der gælder for afslag på aktindsigt i de dokumenter, der er identificeret i den anfægtede beslutning.

Om det første aspekt gælder det, at Førsteinstansretten annullerede Kommissionens beslutning, idet den mindede om, at institutionerne er forpligtet til at bistå den person, der har fremsat begæringen om aktindsigt, og hvis begæringen på trods af denne bistand stadig ikke er klar, skal institutionen være præcis, da manglende præcision risikerer at udgøre et stiltiende afslag på aktindsigt i dokumenter, der ikke er identificeret. Et stiltiende afslag er altid et ikke-begrundet afslag, der kan annulleres alene på dette grundlag.

Hvad angår de dokumenter, hvor der udtrykkeligt gives afslag på aktindsigt, stadfæstede Førsteinstansretten fuldstændig Kommissionens beslutning.

7.1.5. Førsteinstansrettens dom af 18. december 2008 i sag T-144/05, Pablo Muñiz mod Kommissionen:

Førsteinstansretten annullerede Kommissionens beslutning om afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende en komitologiprocedure på tariferingsområdet med udgangspunkt i undtagelsen "beslutningsprocessen".

Førsteinstansretten erkendte, at beskyttelsen af beslutningsprocessen mod målrettet ydre pres kan være et legitimt grundlag for at begrænse aktindsigten. Retten mente imidlertid, at det med sikkerhed skal være fastslået, at der foreligger et sådant pres, og det skal påvises, at den beslutning, der skal træffes, i betydelig grad risikerer at blive påvirket af det nævnte ydre pres.

7.2. Der blev i 2008 indledt treogtyve nye sager, heraf fire appelsager, mod beslutninger truffet af Kommissionen i medfør af forordning 1049/2001[6].

Sag C-506/08P, Sverige / andre parter: MyTravel Group plc og Kommissionen | Sag C-362/08P, Internationaler Hilfsfonds eV / anden part: Kommissionen | Sag C-281/08P, Landtag Schleswig-Holstein / Kommissionen |

Sag C-28/08P, Kommissionen / anden part: The Bavarian Lage Co. Ltd. | Sag T-509/08, Ryanair Ltd/ Kommissionen | Sag T-500/08, Ryanair Ltd / Kommissionen |

Sag T-499/08, Ryanair Ltd / Kommissionen | Sag T-498/08, Ryanair Ltd / Kommissionen | Sag T-497/08, Ryanair Ltd / Kommissionen |

Sag T-496/08, Ryanair Ltd / Kommissionen | Sag T-495/08, Ryanair Ltd / Kommissionen | Sag T-494/08, Ryanair Ltd / Kommissionen |

Sag T-474/08, Dieter C. Umbach / Kommissionen | Sag T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) / Kommissionen | Sag T-383/08, New Europe/ Kommissionen |

Sag T-380/08, Nederlandene / Kommissionen | Sag T-362/08, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH / Kommissionen | Sag T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG / Kommissionen |

Sag T-342/08, Edward William Batchelor / Kommissionen | Sag T-250/08, Edward William Batchelor / Kommissionen | Sag T-221/08, Guido Strack / Kommissionen |

Sag T-186/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/ Kommissionen | Sag T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/ Kommissionen |

8. Konklusion

8.1. Begæringernes art og begrundelserne for afslag

Ligesom i de foregående år tegner analysen af de indkomne begæringer om aktindsigt det generelle billede, at en stor del af begæringerne drejer sig om Kommissionens kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten. I rigtig mange tilfælde fremsættes begæringerne om aktindsigt ud fra ønsket om at få udleveret dokumenter til brug for en klage, f.eks. over en påstået overtrædelse af fællesskabsretten, eller til brug for en administrativ klage eller et søgsmål, f.eks. vedrørende en beslutning fra Kommissionen på konkurrenceområdet. Det skal bemærkes, at det normalt er et meget omfattende materiale, der anmodes om indsigt i, og at behandlingen af disse begæringer derfor er forbundet med et betydeligt arbejde.

Det er også værd at bemærke, at den undtagelse, der tager sigte på at beskytte Kommissionens beslutningsproces, hovedsageligt påberåbes for at beskytte beslutningstagningen i sager vedrørende enkeltpersoner. På det lovgivningsmæssige område er der flere og flere dokumenter, der gøres direkte tilgængelige for offentligheden uden at afvente, at Kommissionen modtager en begæring om aktindsigt. Kommissionens generaldirektorater har udbygget deres hjemmesider på internettet med oplysninger om de konkrete politikker og har i den forbindelse offentliggjort et betydeligt antal dokumenter.

Undtagelsen vedrørende forretningsmæssige interesser påberåbes hovedsageligt i forbindelse med begæringer om aktindsigt i sager angående konkurrencepolitikken.

Disse tendenser, som har vist sig gennem flere år, har Kommissionen taget hensyn til ved udarbejdelsen af sit forslag til en omarbejdning af forordningen.

8.2. Udviklingen inden for retspraksis

Førsteinstansretten har i overensstemmelse med sin hidtidige retspraksis indskærpet flere punkter:

- at der principielt skal foretages en konkret og individuel gennemgang af de dokumenter, som der er anmodet om aktindsigt i

- at den særlige interesse, som den, der anmoder om aktindsigt, måtte have, er uden betydning ved vurderingen af, om det var berettiget at give afslag på aktindsigt.

- at undtagelsen "undersøgelse/revision" gælder i hele undersøgelses-/revisionsperioden.

Retten har desuden afklaret flere andre punkter:

- en procedure ved Ombudsmanden og en retslig procedure skal holdes klart adskilt, da der er tale om to forskellige procedurer

- institutionerne har ret til at beskytte deres interne høringer og overvejelser, f.eks. mod et målrettet ydre pres, når det af hensyn til beskyttelsen af den offentlige interesse er nødvendigt at sikre, at de kan udføre deres opgaver, navnlig i forbindelse med udøvelsen af deres administrative beslutningsbeføjelser

- det skal imidlertid være fastslået, at der foreligger et sådant pres, og det skal påvises, at den beslutning, der skal træffes, i betydelig grad risikerer at blive påvirket af det nævnte ydre pres, navnlig på lovgivningsområdet

- et stiltiende afslag er altid et ikke-begrundet afslag, der kan annulleres alene på dette grundlag.

BILAG

Statistikker vedrørende anvendelsen af forordning 1049/2001

1. DOKUMENTREGISTRETS INDHOLD

2002 | 2 095 | 6 478 | 134 | 116 | 3 066 | 11 889 |

2003 | 2 338 | 6 823 | 135 | 113 | 2 467 | 11 876 |

2004 | 2 327 | 7 484 | 134 | 145 | 2 718 | 12 808 |

2005 | 2 152 | 7 313 | 129 | 126 | 2 674 | 12 394 |

2006 | 2 454 | 6 628 | 129 | 380 | 3 032 | 12 623 |

2007 | 2 431 | 6 647 | 129 | 717 | 3 255 | 13 179 |

2008 | 2 295 | 8 882 | 131 | 747 | 3 640 | 15 695 |

I alt | 15 753 | 46 762 | 790 | 1 597 | 21 985 | 102 582 |

OPRINDELIGE BEGÆRINGER OM AKTINDSIGT

2. ANTAL BEGÆRINGER

2006 | 2007 | 2008 |

3 841 | 4 196 | 5 197 |

3. SVAR

2006 | 2007 | 2008 |

antal | % | antal | % | antal | % |

GENFREMSATTE BEGÆRINGER

4. ANTAL BEGÆRINGER

2006 | 2007 | 2008 |

140 | 273 | 156 |

5. SVAR

2006 | 2007 | 2008 |

antal | % | antal | % | antal | % |

AFSLAGENES FORDELING PÅ DE FORSKELLIGE UNDTAGELSER (%)

6. OPRINDELIGE BEGÆRINGER

2006 | 2007 | 2008 |

4.1.a. Beskyttelse af offentlige interesser - første led - offentlig sikkerhed | 1,53 | 1,19 | 0,18 |

4.1.a. Beskyttelse af offentlige interesser - andet led - forsvar og militære anliggender | 0,60 | 2,23 | 0,82 |

4.1.a. Beskyttelse af offentlige interesser - tredje led - internationale forbindelser | 7,06 | 10,98 | 10,24 |

4.1.a. Beskyttelse af offentlige interesser - fjerde led - finanspolitik, valutapolitik eller økonomisk politik | 1,19 | 1,26 | 2,9 |

4.1.b. Beskyttelse af privatlivets fred og den enkeltes integritet | 4,85 | 5,04 | 5,98 |

4.2. første led - Beskyttelse af forretningsmæssige interesser | 8,94 | 10,79 | 14,4 |

4.2. andet led - Beskyttelse af retslige procedurer og juridisk rådgivning | 7,49 | 6,08 | 6,52 |

4.2. tredje led - Beskyttelse af inspektioner, undersøgelser og revision | 30,72 | 23,48 | 26,63 |

første afsnit - Beslutningsprocessen, hvor der endnu ikke er truffet afgørelse | 14,30 | 12,02 | 13,5 |

4.3. andet afsnit - Beslutningsprocessen, hvor der er truffet afgørelse: Udtalelser til internt brug som led i drøftelser og indledende konsultationer | 19,06 | 19,29 | 15,22 |

4.5. Afvisning fra medlemsstaten | 4,26 | 7,64 | 3,62 |

I alt | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

7. GENFREMSATTE BEGÆRINGER

2006 | 2007 | 2008 |

4.1.a. Beskyttelse af offentlige interesser - første led - offentlig sikkerhed | 0,00 | 0,9 | 0,42 |

4.1.a. Beskyttelse af offentlige interesser - andet led - forsvar og militære anliggender | 0,49 | 0,4 | 0,42 |

4.1.a. Beskyttelse af offentlige interesser - tredje led - internationale forbindelser | 3,40 | 2,2 | 5,91 |

4.1.a. Beskyttelse af offentlige interesser - fjerde led - finanspolitik, valutapolitik eller økonomisk politik | 0,97 | 0,4 | 0,84 |

4.1.b. Beskyttelse af privatlivets fred og den enkeltes integritet | 13,59 | 4,8 | 5,06 |

4.2. første led - Beskyttelse af forretningsmæssige interesser | 16,50 | 25,25 | 24,89 |

4.2. andet led - Beskyttelse af retslige procedurer og juridisk rådgivning | 10,19 | 4,8 | 3,8 |

4.2. tredje led - Beskyttelse af inspektioner, undersøgelser og revision | 27,18 | 24,75 | 27,85 |

4.3. første afsnit - Beslutningsprocessen, hvor der endnu ikke er truffet afgørelse | 7,77 | 5,7 | 17,3 |

4.3. andet afsnit - Beslutningsprocessen, hvor der er truffet afgørelse: Udtalelser til internt brug som led i drøftelser og indledende konsultationer | 9,71 | 11,7 | 12,24 |

4.5. Afvisning fra medlemsstaten | 10,19 | 19,1 | 1,27 |

I alt | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

BEGÆRINGERNES FORDELING

8. FORDELING PÅ SAMFUNDS- OG FAGGRUPPER (%)

2006 | 2007 | 2008 |

Den akademiske verden | 32,08 | 31,85 | 31,03 |

Civilsamfundet (interessegrupper, erhvervsliv, ngo'er osv.) | 17,27 | 17,77 | 18,26 |

Dele af offentligheden, hvis samfunds- og faggruppeprofil er ukendt | 16,55 | 15,33 | 16,75 |

Offentlige myndigheder (bortset fra EU-institutioner) | 15,67 | 15,69 | 14,19 |

Advokater | 10,43 | 9,69 | 11,01 |

Andre EU-institutioner | 6,85 | 6,75 | 6,3 |

Journalister | 1,14 | 2,90 | 2,46 |

9. GEOGRAFISK FORDELING (%)

2006 | 2007 | 2008 |

Belgien | 20,26 | 19,86 | 18,93 |

Tyskland | 18,67 | 15,58 | 16,89 |

Italien | 8,41 | 8,18 | 8,54 |

Frankrig | 9,31 | 9,32 | 8 |

Det Forenede Kongerige | 5,73 | 5,76 | 6,34 |

Spanien | 5,33 | 5,92 | 5,29 |

Nederlandene | 5,35 | 4,42 | 4,83 |

Andre | 0,63 | 1,76 | 2,63 |

Luxembourg | 2,15 | 2,8 | 2,61 |

Ikke oplyst | 1,64 | 1,16 | 2,61 |

Polen | 2,61 | 2,41 | 2,57 |

Danmark | 1,55 | 1,23 | 2,45 |

Østrig | 3,18 | 2,71 | 2,11 |

Grækenland | 1,2 | 1,5 | 1,93 |

Portugal | 1,31 | 1,18 | 1,5 |

Sverige | 1,24 | 1,46 | 1,44 |

Irland | 1,15 | 0,82 | 1,28 |

Tjekkiet | 1,08 | 0,89 | 1,26 |

Schweiz | 0,77 | 0,82 | 1,18 |

Finland | 0,78 | 1,43 | 1,08 |

USA | 0,89 | 0,61 | 1,02 |

Ungarn | 0,95 | 0,86 | 0,86 |

Litauen | 1,21 | 0,55 | 0,62 |

Rumænien | 0,2 | 0,96 | 0,58 |

Norge | 0,51 | 0,32 | 0,36 |

Bulgarien | 0,25 | 0,94 | 0,36 |

Slovenien | 0,31 | 1,8 | 0,32 |

Letland | 0,2 | 0,14 | 0,28 |

Liechtenstein | 0,12 | 0,45 | 0,28 |

Slovakiet | 0,37 | 0,59 | 0,24 |

Japan | 0,18 | 0,2 | 0,24 |

Cypern | 0,26 | 0,25 | 0,22 |

Malta | 0,49 | 0,45 | 0,2 |

Kina (inkl. Hongkong) | 0,08 | 1,01 | 0,14 |

Estland | 0,37 | 0,29 | 0,1 |

Rusland | 0,11 | 0,05 | 0,1 |

Mexico | 0,02 | 0,05 | 0,1 |

Kroatien | 0,22 | 0,43 | 0,08 |

Ukraine | 0,14 | 0,04 | 0,08 |

New Zealand | 0,08 |

Australien | 0,15 | 0,07 | 0,06 |

Brasilien | 0,05 | 0,04 | 0,06 |

Tyrkiet | 0,22 | 0,12 | 0,04 |

Canada | 0,15 | 0,25 | 0,04 |

Israel | 0,09 | 0,12 | 0,04 |

Sydafrika | 0,04 |

FYROM | 0,08 | 0,04 | 0,02 |

Albanien | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

Island | 0,03 | 0,02 | 0 |

Egypten | 0,14 | 0 |

2006 | 2007 | 2008 |

EU-lande | 93,93 | 92,28 | 99,46 |

Kandidatlande | 0,22 | 0,12 | 0 |

Andre | 3,49 | 4,55 | 0 |

Ikke oplyst | 2,37 | 3,05 | 0,54 |

10. FORDELING PÅ SAGSOMRÅDER (%)

Generaldirektorat/Tjenestegren | 2007 | 2008 |

SG - Generalsekretariatet | 10,19 | 9,38 |

TREN - Energi og Transport | 7,54 | 8,18 |

MARKT - Det Indre Marked | 6,46 | 7,28 |

COMP - Konkurrence | 7,32 | 7,18 |

JLS - Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed | 8,45 | 6,69 |

ENV - Miljø | 6,11 | 6,07 |

ENTR - Erhvervspolitik | 5,48 | 5,91 |

SANCO - Sundhed og Forbrugere | 4,27 | 5,74 |

TAXUD - Beskatning og Toldunion | 4,82 | 5,17 |

ADMIN - Personale og Administration | 2,34 | 4,08 |

EMPL - Beskæftigelse og Sociale Anliggender | 3,1 | 3,72 |

AGRI - Landbrug | 4,11 | 3,6 |

REGIO - Regionalpolitik | 3,69 | 3,42 |

TRADE - Handel | 2,48 | 2,72 |

RELEX - Eksterne Forbindelser | 4,09 | 2,39 |

INFSO - Informationssamfundet | 2,21 | 2,3 |

SJ - Juridisk Tjeneste | 1,34 | 1,75 |

DEV - Udvikling | 2,12 | 1,67 |

AIDCO - Samarbejdskontoret EuropeAid | 1,27 | 1,55 |

ELARG - Udvidelse | 3,18 | 1,5 |

EAC - Uddannelse og Kultur | 1,58 | 1,4 |

RTD - Forskning | 1,64 | 1,23 |

ECFIN - Økonomiske og Finansielle Anliggender | 1,07 | 1,23 |

FISH - Fiskeri | 0,95 | 1,13 |

BUDG - Budget | 1,31 | 1,07 |

COMM - Kommunikation | 0,73 | 0,85 |

OLAF - Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig | 0,45 | 0,62 |

CAB - Kommissærernes kabinetter | 0,16 | 0,43 |

DGT - Oversættelse | 0,4 | 0,32 |

ADMIN (OIB) | 0,22 | 0,28 |

EPSO - Personaleudvælgelseskontoret | 0,08 | 0,23 |

ESTAT - Eurostat | 0,24 | 0,22 |

PMO - Forvaltnings- og Lønudbetalingskontoret | 0,13 | 0,18 |

ECHO - Humanitær Bistand | 0,21 | 0,15 |

JRC - Det Fælles Forskningscenter | 0,02 | 0,13 |

IAS - Intern Revision | 0,1 | 0,07 |

BEPA - Kontoret for Europapolitisk Rådgivning | 0,06 | 0,07 |

OPOCE - Publikationskontoret | 0,03 | 0,05 |

SCIC - Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 0,02 | 0,02 |

DIGIT | 0,03 | 0 |

FC - Finanskontrol | 0,02 | - |

I alt | 100 | 100 |

[1] EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

[2] Nærmere oplysninger om åbenhedspolitikken kan findes i Bulletin for Den Europæiske Union på følgende websted: http://europa.eu/bulletin/fr/200804/p101006.htm#anch0006.

[3] KOM(2007) 185 af 18.4.2007.

[4] "Følsomme dokumenter er dokumenter, der hidrører fra institutionerne eller de af dem oprettede organer, medlemsstater, tredjelande eller internationale organisationer, og som er klassificeret "TRES SECRET/TOP" "SECRET", "SECRET" eller "CONFIDENTIEL" i overensstemmelse med de forskrifter, den pågældende institution har fastsat, som beskytter Den Europæiske Unions eller en eller flere medlemsstaters væsentlige interesser inden for de i artikel 4, stk. 1, litra a), anførte områder, navnlig offentlig sikkerhed, forsvar og militære anliggender" (artikel 9, stk. 1).

[5] Nærmere oplysninger om disse klagesager kan findes på webstedet:http://www.ombudsman.europa.eu/decision/da/default.htm

[6] Nærmere oplysninger om disse sager kan findes på webstedet:http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=da.

Top