Help Print this page 

Document 52008PC0174

Title and reference
Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Det Europæiske Fællesskabs vegne vedrørende fortolkning af artikel 14 i Århuskonventionen

/* KOM/2008/0174 endelig udg. */
Multilingual display
Text

52008PC0174

Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Det Europæiske Fællesskabs vegne vedrørende fortolkning af artikel 14 i Århuskonventionen /* KOM/2008/0174 endelig udg. */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 7.4.2008

KOM(2008) 174 endelig

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Det Europæiske Fællesskabs vegne vedrørende fortolkning af artikel 14 i Århuskonventionen

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Fællesskabet er part i konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (udfærdiget i Århus, Danmark, den 25. juni 1998 – i det følgende benævnt " Århuskonventionen")[1].

Fællesskabet har også indgået den ændring til konventionen, der vedrører offentlig deltagelse i afgørelser om udsætning i miljøet og markedsføring af genetisk modificerede organismer[2], og som blev vedtaget ved beslutning II/1 på det 2. partsmøde den 27. maj 2005.

Konventionens artikel 14 opstiller procedurerne for vedtagelse af ændringer til konventionen. Stk. 4 i denne artikel vedrører mere specifikt ændringer, der ikke er ændringer til et bilag til konventionen. Stk. 4 lyder således:

" 4. Konventionsændringer, som vedtages i overensstemmelse med stk. 3, sendes af depositaren til alle parter med henblik på ratifikation, godkendelse eller accept. Ændringer til denne konvention, der ikke er ændringer til et bilag, træder i kraft for de parter, der har ratificeret, godkendt eller accepteret dem, på den 90. dag efter den dag, på hvilken depositaren har modtaget meddelelse om ratifikation, godkendelse eller accept fra mindst tre fjerdedele af disse parter. Herefter træder de i kraft på den 90. dag efter den dag, på hvilken enhver anden part har deponeret sit instrument til ratifikation, godkendelse eller accept af ændringerne ."

Udtrykket "fra mindst tre fjerdedele af disse parter" er åbent for forskellige fortolkninger, da det enten kan henvise til alle parterne i konventionen - et antal, der kan ændre sig med tiden (" current time approach "), eller til de parter i konventionen, der var parter på tidspunktet for vedtagelsen af ændringen (" fixed time approach "), eller til antallet af parter på tidspunktet for vedtagelsen af ændringen (" mixed time approach ").

Alt efter fortolkningen af artikel 14, stk. 4, vil ændringer til konventionen (bortset fra ændringer til dens bilag) træde i kraft tidligere eller senere, da det antal parter, hvis samtykke behøves for ikrafttrædelsen, vil være større ved " current time approach " end ved " fixed time approach " eller " mixed time approach ".

I tilfælde, hvor en uklar bestemmelse giver mulighed for flere fortolkninger, er det i sidste ende op til parterne at komme overens om en fortolkning. En sådan overenskomst kan tage form af en beslutning, der træffes af partsmødet.

Da parterne i Århuskonventionen ønsker, at den ændring til konventionen, der blev vedtaget på det 2, partsmøde ved beslutning II/1, og eventuelle yderligere ændringer til konventionen træder i kraft så hurtigt som muligt, forventes det, at de på det 3. partsmøde i juni 2008 vil vedtage en beslutning om fortolkningen af konventionens artikel 14, stk. 4, hvor de enten går ind for " fixed time approach " eller " mixed time approach ".

Det Europæiske Fællesskab bør derfor fastlægge sin holdning til den fortolkning af konventionens artikel 14, stk. 4, det ønsker at støtte.

I dette øjemed bør der henvises til EF-traktatens artikel 300, stk. 2, andet afsnit, hvor det hedder, at Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen fastlægger, hvilken holdning der skal indtages på Fællesskabets vegne i et organ, der er nedsat ved en international aftale, når dette organ skal vedtage beslutninger, der har retsvirkninger.

Fællesskabet bør endvidere enten støtte " fixed time approach " eller " mixed time approach ", da begge disse løsninger vil betyde, at den konventionsændring, der blev vedtaget ved beslutning II/1 på det 2. partsmøde den 27. maj 2005, og eventuelle yderligere ændringer til konventionen vil træde i kraft hurtigere.

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Det Europæiske Fællesskabs vegne vedrørende fortolkning af artikel 14 i Århuskonventionen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[3], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Fællesskabet er part i konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (udfærdiget i Århus, Danmark, den 25. juni 1998 – i det følgende benævnt "Århuskonventionen")[4].

(2) Århuskonventionens artikel 14, stk. 4, som opstiller ikrafttrædelsesbetingelserne for ændringer til konventionen, der ikke er ændringer til et bilag, er åben for forskellige fortolkninger som følge af den uklarhed, der ligger i udtrykket "fra mindst tre fjerdedele af disse parter".

(3) Det er i sidste ende op til parterne i konventionen at komme overens om fortolkningen af konventionen. En sådan overenskomst kan tage form af en beslutning, der træffes af partsmødet.

(4) Da parterne i Århuskonventionen ønsker at løse en fortolkningsmæssig uklarhed, således at den konventionsændring, som de vedtog ved beslutning II/1 på det 2. partsmøde, og eventuelle yderligere ændringer til konventionen kan træde i kraft hurtigt, ventes det, at de på det kommende partsmøde vil komme overens om, hvilken fortolkning der skal gives konventionens artikel 14, stk. 4.

(5) Det Europæiske Fællesskab bør støtte en fortolkning af konventionens artikel 14, stk. 4, som fremmer hurtig ikrafttræden af ændringer -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

På det tredje møde for parterne i Århuskonventionen støtter Kommissionen på Fællesskabets vegne en fortolkning af udtrykket "fra mindst tre fjerdedele af disse parter" i konventionens artikel 14, stk. 4, som vil sikre hurtig ikrafttræden af ændringer.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Rådets vegne

Formand

[1] Rådets afgørelse 2005/370/EF af 17. februar 2005 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (EUT L 124 af 17.5.2005, s. 1).

[2] Rådets afgørelse 2006/957/EF af 18. december 2006 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af en ændring af konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (EUT L 386 af 29.12.2006, s. 46).

[3] EUT C , s. .

[4] Rådets afgørelse 2005/370/EF af 17. februar 2005 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (EUT L 124 af 17.5.2005, s. 1).

Top