Help Print this page 

Document 52007PC0667

Title and reference
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Kodificeret udgave)

/* KOM/2007/0667 endelig udg. - COD 2007/0235 */
  • No longer in force
Multilingual display
Text

52007PC0667

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Kodificeret udgave) /* KOM/2007/0667 endelig udg. - COD 2007/0235 */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 31.10.2007

KOM(2007) 667 endelig

2007/0235 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Kodificeret udgave)

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

1. I forbindelse med Borgernes Europa lægger Kommissionen stor vægt på at forenkle fællesskabslovgivningen for at gøre den klarere og lettere tilgængelig for almindelige borgere, således at de får nye muligheder og kan udnytte de specifikke rettigheder, som fællesskabslovgivningen giver dem.

Dette mål kan ikke nås, så længe en lang række bestemmelser, som er blevet ændret gentagne gange, ofte ganske væsentligt, stadig ikke er samlet, men skal findes dels i den oprindelige retsakt og dels i senere ændringsretsakter. Det er således nødvendigt at foretage omfattende undersøgelser af mange forskellige dokumenter, der skal sammenholdes, før det kan fastslås, hvilke regler der gælder.

Som følge heraf er det af afgørende betydning, at bestemmelser, der ofte er blevet ændret, kodificeres, hvis fællesskabslovgivningen skal være klar og gennemsigtig.

2. Den 1. april 1987 besluttede Kommissionen[1] derfor at pålægge sine medarbejdere at kodificere alle retsakter senest efter den tiende ændring af dem, idet den understregede, at dette var et minimumskrav, og at tjenestegrenene skulle bestræbe sig på at kodificere de tekster, de var ansvarlige for, med endnu kortere mellemrum for at sikre, at fællesskabsreglerne var klare og lette at forstå.

3. Dette blev bekræftet i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Edinburgh (december 1992)[2], hvori det understreges, at en kodifikation er vigtig, fordi den giver sikkerhed med hensyn til, hvilke retsforskrifter der gælder vedrørende et bestemt spørgsmål på et bestemt tidspunkt.

Kodifikationen skal foretages under fuldstændig overholdelse af Fællesskabets normale lovgivningsprocedure.

Eftersom der ved kodifikation ikke må foretages nogen ændringer af indholdet i de kodificerede retsakter, har Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i en interinstitutionel aftale af 20. december 1994 fastsat, at der kan anvendes en hasteprocedure til hurtig vedtagelse af de kodificerede retsakter.

4. Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet[3]. Den nye forordning træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i den[4]; forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages kun de formelle ændringer , der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen.

5. Forslaget til kodifikation er udarbejdet på grundlag af en foreløbig konsolidering på alle de officielle sprog af forordning (EØF) nr. 1210/90 og retsakterne om ændring heraf, som er foretaget af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer ved hjælp af et edb-system . Hvor artiklerne har fået nye numre, vises sammenhængen mellem de gamle og de nye numre i en tabel i bilag III til den kodificerede forordning.

ê 1210/90 (tilpasset)

2007/0235 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. .../...

af […]

om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel Ö 175 Õ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Ö Europæiske Õ Økonomiske og Sociale Udvalg[5],

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget[6],

efter proceduren i traktatens artikel 251[7], og

ud fra følgende betragtninger:

ê

1. Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet[8] er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder[9]. Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

ê 1210/90 Betragtning 1

2. Ifølge traktaten skal der fastlægges og iværksættes en fællesskabspolitik på miljøområdet, og der opstilles målsætninger og principper for denne politik.

ê 1210/90 Betragtning 2

3. Kravene med hensyn til miljøbeskyttelse bør være en del af Fællesskabets politik på andre områder.

ê 1210/90 Betragtning 3 (tilpasset)

4. Ifølge traktatens artikel Ö 174 Õ skal der ved udarbejdelsen af Fællesskabets foranstaltninger på miljøområdet bl.a. tages hensyn til eksisterende videnskabelige og tekniske data.

ê 1210/90 Betragtning 5

5. Indsamling, behandling og analyse af miljødata er nødvendig for at skaffe objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan, således at Fællesskabet og medlemsstaterne kan træffe de nødvendige miljøbeskyttelsesforanstaltninger, vurdere deres gennemførelse og sikre, at offentligheden oplyses på tilfredsstillende vis om miljøforholdene.

ê 1210/90 Betragtning 6

6. Der findes allerede i Fællesskabet og medlemsstaterne instanser, der stiller sådanne oplysninger og tjenesteydelser til rådighed.

ê 1210/90 Betragtning 7 (tilpasset)

7. Disse instanser bør udgøre grundlaget for Ö Det Õ Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet med Ö Det Õ Europæiske Miljøagentur som koordineringsorgan på fællesskabsplan.

ê 1641/2003 Betragtning 2

8. De generelle principper og begrænsninger, der gælder for udøvelse af retten til aktindsigt i dokumenter i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter[10].

ê 1210/90 Betragtning 8

9. Agenturet bør samarbejde med de eksisterende Fællesskabsorganer, således at Kommissionen bliver i stand til at sikre, at Fællesskabets miljøforskrifter gennemføres i fuldt omfang.

ê 1210/90 Betragtning 9

10. Agenturet bør have en status og struktur, som svarer til den objektive karakter af de resultater, det forventes at frembringe, og som tillader det at udføre sine opgaver i snævert samarbejde med de eksisterende nationale og internationale instanser.

ê 1210/90 Betragtning 10

11. Agenturet bør i retlig henseende være uafhængigt, samtidig med at det bevarer snævre forbindelser med Fællesskabets og medlemsstaternes institutioner.

ê 1210/90 Betragtning 11

12. Det vil være hensigtsmæssigt at bestemme, at andre lande, der deler Fællesskabets og medlemsstaternes interesse i gennemførelsen af agenturets målsætninger, har adgang til agenturet i henhold til aftaler, der indgås mellem dem og Fællesskabet —

ê 1210/90

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

ê 1210/90 (tilpasset)

1. Ved denne forordning oprettes Det Europæiske Miljøagentur, herefter benævnt "agenturet", med det formål at indføre et europæisk miljøoplysnings- og miljøovervågningsnet.

ê 933/1999 Art. 1, nr. 1 (tilpasset)

2. Med henblik på at nå de miljøbeskyttelses- og miljøforbedringsmål, som er opstillet i traktaten og i Fællesskabets successive miljøhandlingsprogrammer, samt målene for bæredygtig udvikling, er Ö det agenturets og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnets Õ formål at forsyne Fællesskabet og dets medlemsstater med:

ê 1210/90 (tilpasset)

a) objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan, således at de kan træffe de nødvendige miljøbeskyttelsesforanstaltninger, vurdere deres gennemførelse og sikre, at offentligheden oplyses på tilfredsstillende vis om miljøforholdene Ö , og Õ med henblik herpå

b) den nødvendige tekniske og videnskabelige støtte.

Artikel 2

Med henblik på at virkeliggøre det i artikel 1 opstillede mål er det agenturets opgave:

a) at samordne og i samarbejde med medlemsstaterne at oprette det i artikel 4 omhandlede net; med henblik herpå foretager agenturet indsamling, behandling og analyse af data, navnlig på de i artikel 3 omhandlede områder

ê 933/1999 Art. 1, nr. 2, litra a)

b) at skaffe Fællesskabet og medlemsstaterne de nødvendige objektive oplysninger til udformning og gennemførelse af en forsvarlig og effektiv miljøpolitik, herunder bl.a. at skaffe Kommissionen sådanne oplysninger, som den behøver for at kunne opstille, udarbejde og vurdere miljøaktioner og miljøforskrifter

c) at bistå med overvågningen af miljøforanstaltningerne ved at yde passende støtte til opfyldelse af rapporteringskravene (bl.a. ved at deltage i udarbejdelsen af spørgeskemaer, behandlingen af rapporter fra medlemsstaterne og formidlingen af resultaterne) i overensstemmelse med sit flerårige arbejdsprogram og med henblik på at koordinere rapporteringen

d) hvis de enkelte medlemsstater anmoder om det, og dette er foreneligt med agenturets årlige arbejdsprogram, at rådgive disse om udvikling, oprettelse og udvidelse af deres systemer til overvågning af miljøforanstaltninger under forudsætning af, at sådanne aktiviteter ikke bringer gennemførelsen af de andre opgaver, som er fastlagt i denne artikel, i fare; denne rådgivning kan også omfatte «peer review» foretaget af eksperter på udtrykkelig anmodning af medlemsstaterne

e) at registrere, sammenstille og vurdere data om miljøsituationen, at udarbejde ekspertrapporter om miljøets kvalitet, følsomhed og belastning på Fællesskabets område, at opstille ensartede kriterier for vurderingen af miljødata, som kan anvendes i samtlige medlemsstater, og at arbejde videre med udviklingen og opretholdelsen af et referencecenter for miljøoplysning.; Kommissionen skal udnytte disse oplysninger til at sikre gennemførelsen af Fællesskabets miljøforskrifter

ê 1210/90

f) at bidrage til at sikre sammenligneligheden af miljødata på europæisk plan og om nødvendigt ved egnede midler fremme en bedre harmonisering af målemetoderne

g) at fremme integreringen af europæiske miljøoplysninger i internationale miljøovervågningsprogrammer såsom dem, der opstilles af De Forenede Nationer og FN's særorganisationer

ê 933/1999 Art. 1, nr. 2, litra a)

h) at offentliggøre en rapport om miljøsituationen samt tendenser og fremtidsudsigter hvert femte år, suppleret af rapporter med indikatorer, som fokuserer på specifikke emner

ê 1210/90

i) at fremme udviklingen og anvendelsen af fremtidsstudieteknikker i miljøspørgsmål, således at der kan træffes passende forebyggende foranstaltninger i tide

j) at fremme udviklingen af metoder til vurdering af omkostningerne i forbindelse med miljøskader og med politikker til forebyggelse, beskyttelse og genopretning af miljøet

k) at fremme udvekslingen af oplysninger om den bedste teknologi til at forebygge eller reducere miljøskader

l) at samarbejde med de organer og de programmer, der er omhandlet i artikel 15

ê 933/1999 Art. 1, nr. 2, litra b)

m) at sikre bred formidling af pålidelige og sammenlignelige miljøoplysninger, navnlig om miljøtilstanden, til offentligheden generelt og med henblik herpå at fremme anvendelsen af ny telematikteknologi

n) at støtte Kommissionen i arbejdet med udveksling af informationer om udvikling af metoder og bedste praksis til vurdering af virkninger på miljøet

o) at støtte Kommissionen i formidlingen af oplysninger om resultaterne af relevant miljøforskning i en form, som støtter udviklingen af miljøpolitikken bedst muligt.

ê 1210/90

è1 933/1999 Art. 1, nr. 3, litra a)

Artikel 3

1. Agenturets primære aktionsområder skal så vidt muligt omfatte alle forhold, som gør det muligt at indsamle oplysninger, hvormed nuværende samt forventelige miljøforhold kan beskrives ud fra følgende synsvinkler:

a) miljøkvaliteten

b) miljøbelastningerne

c) miljøets sårbarhed

è1 som relateres til en bæredygtig udvikling. ç

2. Agenturet skal skaffe oplysninger til direkte brug ved gennemførelsen af Fællesskabets miljøpolitik.

Følgende arbejdsområder har prioritet:

a) luftkvalitet og emission af luftforurenende stoffer

b) vandkvalitet, vandforurening og vandressourcer

c) jordbundens, faunaens, floraens og biotopernes tilstand

d) arealudnyttelse og naturressourcer

e) affaldsforvaltning

f) støjemissioner

g) kemikalier, der er farlige for miljøet

ê 933/1999 Art. 1, nr. 3, litra b)

h) beskyttelse af kystområder og havmiljøet.

ê 1210/90

Navnlig grænseoverskridende, internationale eller globale fænomener skal omfattes.

Den socioøkonomiske dimension skal ligeledes tages i betragtning.

ê 933/1999 Art. 1, nr. 3, litra c) (tilpasset)

3. Agenturet kan også samarbejde om udveksling af oplysninger med andre organer, herunder Ö EU-netværket til gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivningen Õ (IMPEL-netværket).

Agenturet skal i sit arbejde undgå overlapninger med aktiviteter, der allerede er igangsat af andre institutioner og organer.

ê 1210/90

Artikel 4

1. Nettet omfatter:

a) de vigtigste elementer, der indgår i de nationale informationsnet

b) nationale knudepunkter

c) temacentre.

ê 933/1999 Art. 1, nr. 4, litra a) og 1210/90 Art. 4, stk. 2, første afsnit (tilpasset)

2. Medlemsstaterne underretter agenturet om de vigtigste elementer, der indgår i deres nationale informationsnet på miljøområdet Ö navnlig på de i artikel 3, stk. 2, nævnte prioriterede områder, herunder alle de institutioner, som efter deres mening kan samarbejde med agenturet, idet der herved tages hensyn til behovet for at sikre den videst mulige geografiske dækning af deres område Õ.

Medlemsstaterne samarbejder i det omfang, det er hensigtsmæssigt, med agenturet og bidrager til arbejdet i Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet i overensstemmelse med agenturets arbejdsprogram ved at indsamle, sammenstille og analysere data på landsplan.

Medlemsstaterne kan også deltage i samarbejdet om disse aktiviteter på tværnationalt plan.

ê 1210/90 (tilpasset)

3. Medlemsstaterne Ö kan Õ navnlig blandt de i stk. 2 nævnte institutioner eller andre organisationer på deres område udpege et nationalt knudepunkt, hvis opgave det er at forestå koordineringen og/eller udsendelsen af de oplysninger, som på nationalt plan skal tilsendes agenturet og andre institutioner og organer, som indgår i nettet, herunder de temacentre, der er omhandlet i stk. 4.

4. Medlemsstaterne kan ligeledes udpege de institutioner eller andre organisationer på deres område, som navnlig vil kunne få til opgave at samarbejde med agenturet om visse emner af særlig interesse.

En således udpeget institution Ö bør Õ kunne indgå aftale med agenturet om at fungere som temacenter med henblik på udførelse af særlige opgaver.

Disse centre skal samarbejde med andre institutioner, der deltager i nettet.

ê 933/1999 Art. 1, nr. 4, litra c)

5. Temacentrene udpeges af bestyrelsen, jf. artikel 8, stk. 1, for et tidsrum, der ikke går ud over gyldighedsperioden for hvert af de i artikel 8, stk. 4, nævnte flerårige arbejdsprogrammer. Centrene kan dog udpeges på ny.

ê 1210/90

6. Tildelingen af særlige opgaver til temacentrene skal opføres i agenturets flerårige arbejdsprogram, jf. artikel 8, stk. 4.

7. På baggrund af bl.a. det flerårige arbejdsprogram tager agenturet periodisk nettets vigtigste elementer, jf. stk. 2, op til revision og foretager de ændringer heri, som bestyrelsen måtte have besluttet, i givet fald under hensyn til nye udpegninger foretaget af medlemsstaterne.

Artikel 5

Agenturet kan træffe de nødvendige aftaler, herunder f.eks. kontrakter, med de i artikel 4 nævnte institutioner eller organer, der indgår i nettet, om gennemførelsen af de opgaver, som det pålægger disse.

En medlemsstat kan for så vidt angår de nationale institutioner og organer på dens område bestemme, at sådanne aftaler med agenturet skal indgås med samtykke fra det nationale knudepunkt.

ê 1641/2003 Art. 1, nr. 1 (tilpasset)

Artikel 6

1. Forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse på agenturets dokumenter.

ê 1641/2003

2. De beslutninger, som agenturet træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til Ombudsmanden eller indbringes for De Europæiske Fællesskabers Domstol efter bestemmelserne i henholdsvis artikel 195 og artikel 230 i traktaten.

ê 1210/90

Artikel 7

Agenturet har status som en juridisk person. Det har i alle medlemsstater den videstgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer.

Artikel 8

ê 933/1999 Art. 1, nr. 5, litra a)

1. Agenturets bestyrelse består af en repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen. Desuden kan der være en repræsentant for ethvert andet land, der deltager i agenturet, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser.

ê 1210/90

Desuden udpeger Europa-Parlamentet to videnskabsmænd med særlige kvalifikationer inden for miljøbeskyttelsesområdet til medlemmer af bestyrelsen; de pågældende vælges på grundlag af det personlige bidrag til agenturets arbejde, de forventes at kunne give.

Hvert medlem af bestyrelsen kan lade sig repræsentere af en stedfortræder.

2. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand for en periode på tre år og fastsætter selv sin forretningsorden. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

ê 933/1999 Art. 1, nr. 5, litra b)

Bestyrelsen vælger et forretningsudvalg, hvortil den kan delegere eksekutivafgørelser, i overensstemmelse med regler, som den selv fastsætter.

ê 933/1999 Art. 1, nr. 5, litra c)

3. Bestyrelsens beslutninger vedtages med et flertal på to tredjedele af bestyrelsens medlemmer.

4. På grundlag af et udkast, som forelægges af den administrerende direktør, jf. artikel 9, efter høring af Det Videnskabelige Udvalg, jf. artikel 10, og udtalelse fra Kommissionen, vedtager bestyrelsen et flerårigt arbejdsprogram, baseret på de prioriterede områder, der er beskrevet i artikel 3, stk. 2. I det flerårige arbejdsprogram indgår der — under hensyntagen til den årlige budgetprocedure for Fællesskabet — et flerårigt budgetoverslag.

ê 1210/90

5. Inden for rammerne af det flerårige program vedtager bestyrelsen hvert år agenturets arbejdsprogram på grundlag af et udkast, som forelægges af den administrerende direktør efter høring af Det Videnskabelige Udvalg og udtalelse fra Kommissionen. Programmet kan tilpasses i årets løb efter samme fremgangsmåde.

ê 1641/2003 Art. 1, nr. 2, litra a)

6. Bestyrelsen vedtager en årsberetning om agenturets virksomhed og sender den senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og medlemsstaterne.

ê 1641/2003 Art. 1, nr. 2, litra b)

7. Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.

ê 1210/90 (tilpasset)

Artikel 9

1. Agenturet ledes af en administrerende direktør, som på Kommissionens forslag udnævnes af bestyrelsen for en femårig periode, der kan forlænges.

Den administrerende direktør er agenturets repræsentant i retlig henseende.

Den administrerende direktør er ansvarlig for:

a) korrekt udarbejdelse og udførelse af de beslutninger og programmer, som bestyrelsen vedtager

b) agenturets daglige ledelse

c) udførelse af de i artikel 12 og 13 nævnte opgaver

d) udarbejdelse og offentliggørelse af de i artikel 2, litra h), nævnte rapporter

ê 933/1999 Art. 1, nr. 6, litra a)

e) alle personalespørgsmål og arbejdsopgaver som omhandlet i artikel 8, stk. 4 og 5.

ê 1210/90

Den administrerende direktør indhenter udtalelse fra det i artikel 10 nævnte Videnskabelige Udvalg ved ansættelsen af agenturets videnskabelige medarbejdere.

2. Den administrerende direktør aflægger referat om sine aktiviteter til bestyrelsen.

Artikel 10

1. Bestyrelsen og den administrerende direktør bistås af et videnskabeligt udvalg, der har til opgave at afgive udtalelse i de i denne forordning fastsatte tilfælde og med hensyn til ethvert videnskabeligt spørgsmål vedrørende agenturets virksomhed, som bestyrelsen eller den administrerede direktør forelægger det.

Det Videnskabelige Udvalgs udtalelser offentliggøres.

ê 933/1999 Art. 1, nr. 7

2. Det Videnskabelige Udvalg består af medlemmer, der er særligt kvalificerede på miljøområdet, og som udpeges af bestyrelsen for en periode på fire år, der kan forlænges én gang bl.a. under hensyn til de videnskabelige områder, der skal være repræsenteret i udvalget, for at det kan bistå agenturet inden for dets virkefelt. Udvalgets virksomhed fastsættes ved den i artikel 8, stk. 2, nævnte forretningsorden.

ê 1210/90

Artikel 11

1. Der udarbejdes overslag over alle agenturets indtægter og udgifter for hvert regnskabsår der svarer til kalenderåret, og disse skal opføres på agenturets budget.

2. Der skal være ligevægt mellem indtægter og udgifter på budgettet.

3. Agenturets indtægter omfatter bortset fra andre indtægter et tilskud fra Fællesskabet, der opføres på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, og betaling for tjenesteydelser.

4. Agenturets udgifter omfatter bl.a. løn til personale, administration, infrastruktur og drift samt udgifter til kontrakter med de institutioner eller organer, der deltager i nettet, og med tredjepart.

ê 1641/2003 Art. 1, nr. 3 (tilpasset)

Artikel 12

1. Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af et udkast fra den administrerende direktør et overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Den sender senest den 31. marts dette overslag, der omfatter en foreløbig stillingsfortegnelse, til Kommissionen.

2. Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt «budgetmyndigheden») sammen med det foreløbige forslag til De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

3. På grundlag af overslaget opfører Kommissionen i det foreløbige forslag til De Europæiske Fællesskabers almindelige budget de overslag, som den finder nødvendige for så vidt angår stillingsfortegnelsen og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, og forelægger dette for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.

4. Budgetmyndigheden godkender bevillingerne i form af tilskud til agenturet.

Budgetmyndigheden vedtager agenturets stillingsfortegnelse.

5. Budgettet vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. Det justeres i givet fald i overensstemmelse hermed.

6. Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle påtænkte projekter, som kan få betydelige finansielle følger for finansieringen af budgettet, navnlig projekter vedrørende fast ejendom såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen herom.

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den agter at afgive udtalelse, sender den denne til bestyrelsen inden seks uger regnet fra underretningen om projektet.

ê 1641/2003 Art. 1, nr. 4

Artikel 13

1. Den administrerende direktør gennemfører agenturets budget.

2. Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentrale organer i overensstemmelse med artikel 128 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[11].

3. Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige til Europa-Parlamentet og Rådet.

4. Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til agenturets foreløbige årsregnskab, jf. artikel 129 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, opstiller den administrerende direktør på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

5. Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige årsregnskab.

6. Den administrerende direktør sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

7. Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8. Den administrerende direktør sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.

9. Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er nødvendige, for at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. artikel 146, stk. 3, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 30. april i år n + 2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.

ê 1641/2003 Art. 1, nr. 5 (tilpasset)

Artikel 14

Agenturets finansforordning vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. Den kan kun afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002[12], hvis det er nødvendigt på grund af de særlige forhold, der karakteriserer agenturets drift, og Kommissionen på forhånd giver sit samtykke.

ê 1210/90 (tilpasset)

Artikel 15

1. Agenturet søger aktivt samarbejde med Fællesskabets øvrige organer og programmer, navnlig Det Fælles Forskningscenter, Ö De Europæiske Fællesskabers Õ Statistiske Kontor Ö (Eurostat) Õ samt Fællesskabets miljøforsknings- og miljøudviklingsprogrammer. Navnlig

a) skal samarbejdet med Det Fælles Forskningscenter omfatte de opgaver, som er angivet i bilag I, afsnit A

b) skal koordineringen med Eurostat og De Europæiske Fællesskabers statistiske program følge de retningslinjer, som er opstillet i bilag I, afsnit B.

ê 1210/90

2. Agenturet samarbejder desuden aktivt med andre organer såsom Det Europæiske Rumagentur, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Europarådet, Det Internationale Energiagentur samt De Forenede Nationer og FN's særorganisationer, herunder navnlig De Forenede Nationers Miljøprogram, Den Meteorologiske Verdensorganisation og Den Internationale Atomenergiorganisation.

ê 933/1999 Art. 1, nr. 8, litra a)

3. Agenturet kan samarbejde på områder af fælles interesse med de institutioner i lande, der ikke er medlemmer af Fællesskabet, som kan skaffe data, oplysninger og ekspertise, metoder for dataindsamling, -analyse og -vurdering, som er af gensidig interesse, og som er nødvendige for, at agenturet kan udføre sit arbejde på tilfredsstillende måde.

ê 933/1999 Art. 1, nr. 8, litra b)

4. Det i stk. 1, 2 og 3 omhandlede samarbejde skal tilrettelægges, så enhver form for overlapning undgås.

ê 1210/90

Artikel 16

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for agenturet.

Artikel 17

Ordninger og forordninger gældende for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber finder ligeledes anvendelse på agenturets personale.

Med hensyn til eget personale udøver agenturet de beføjelser, der tilkommer ansættelsesmyndigheden.

Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen passende gennemførelsesbestemmelser.

Artikel 18

1. Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt. Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse, som indeholdes i en af agenturet indgået aftale.

2. For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader forvoldt af agenturet eller af dets ansatte under udøvelsen af deres hverv.

Domstolen har kompetence til at afgøre tvister vedrørende sådan skadeserstatning.

3. De ansattes personlige ansvar over for agenturet fastsættes i de bestemmelser, der gælder for agenturets personale.

Artikel 19

Agenturet er åbent for lande, som ikke er medlemmer af Fællesskabet, men som deler Fællesskabets og medlemsstaternes interesse i agenturets mål i henhold til aftaler, der indgås mellem dem selv og Fællesskabet efter fremgangsmåden i traktatens artikel 300.

ê

Artikel 20

Forordning (EØF) nr. 1210/90 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 21

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles,

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand [...] [...]

ê 1210/90 Bilag (tilpasset)

BILAG I

A. SAMARBEJDET MED DET FÆLLES FORSKNINGSCENTER

- harmonisering af metoder til miljømålinger[13]

- indbyrdes kalibrering af instrumenter1

- standardisering af dataformaterne

- udvikling af nye metoder og nye instrumenter til miljømålinger

- andre opgaver efter aftale mellem agenturets administrerende direktør og Det Fælles Forskningscenters generaldirektør.

B. SAMARBEJDET MED EUROSTAT

ê 933/1999 Art. 1, nr. 10 (tilpasset)

1. Agenturet Ö skal Õ i videst muligt omfang gøre brug af oplysninger, der er indsamlet via Fællesskabets officielle statistiske tjenester. Dette er et resultat af arbejdet i Eurostat og medlemsstaternes statistiske kontorer, der indsamler, validerer og formidler samfundsrelaterede og økonomiske statistikker, herunder nationale regnskaber og hermed forbundne oplysninger.

ê 1210/90

2. Det statistiske program for miljøområdet aftales mellem agenturets administrerende direktør og Eurostats generaldirektør og forelægges agenturets bestyrelse og Det Statistiske Programudvalg til godkendelse.

3. Det statistiske program udarbejdes og gennemføres på det grundlag, som er lagt af internationale statistiske organer som FN's Statistiske Kommission, De Europæiske Statistikeres Konference og OECD.

_____________

é

BILAG II

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 | (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1) |

Rådets forordning (EF) nr. 933/1999 | (EFT L 117 af 5.5.1999, s. 1) |

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1641/2003 | (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1) |

_____________

BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EØF) Nr. 1210/90 | Nærværende forordning |

Artikel 1, stk. 1 | Artikel 1, stk. 1 |

Artikel 1, stk. 2, indledende tekst | Artikel 1, stk. 2, indledende tekst |

Artikel 1, stk. 2, første led | Artikel 1, stk. 2, litra a) |

Artikel 1, stk. 2, andet led | Artikel 1, stk. 2, litra b) |

Artikel 2, indledende tekst | Artikel 2, indledende tekst |

Artikel 2, nr. i) | Artikel 2, litra a) |

Artikel 2, nr. ii), første led | Artikel 2, litra b) |

Artikel 2, nr. ii), andet led | Artikel 2, litra c) |

Artikel 2, nr. ii), tredje led | Artikel 2, litra d) |

Artikel 2, nr. iii) | Artikel 2, litra e) |

Artikel 2, nr. iv) | Artikel 2, litra f) |

Artikel 2, nr. v) | Artikel 2, litra g) |

Artikel 2, nr. vi) | Artikel 2, litra h) |

Artikel 2, nr. vii) | Artikel 2, litra i) |

Artikel 2, nr. viii) | Artikel 2, litra j) |

Artikel 2, nr. ix) | Artikel 2, litra k) |

Artikel 2, nr. x) | Artikel 2, litra l) |

Artikel 2, nr. xi) | Artikel 2, litra m) |

Artikel 2, nr. xii) | Artikel 2, litra n) |

Artikel 2, nr. xiii) | Artikel 2, litra o) |

Artikel 3, stk. 1, indledende tekst | Artikel 3, stk. 1, indledende tekst |

Artikel 3, stk. 1, nr. i) | Artikel 3, stk. 1, litra a) |

Artikel 3, stk. 1, nr. ii) | Artikel 3, stk. 1, litra b) |

Artikel 3, stk. 1, nr. iii) | Artikel 3, stk. 1, litra c) |

Artikel 3, stk. 1, afslutning | Artikel 3, stk. 1, afslutning |

Artikel 3, stk. 2, første afsnit | Artikel 3, stk. 2, første afsnit |

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, indledende tekst | Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, indledende tekst |

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, første led | Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, litra a) |

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, andet led | Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, litra b) |

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, tredje led | Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, litra c) |

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, fjerde led | Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, litra d) |

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, femte led | Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, litra e) |

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, sjette led | Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, litra f) |

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, syvende led | Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, litra g) |

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, ottende led | Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, litra h) |

Artikel 3, stk. 2, tredje afsnit | Artikel 3, stk. 2, tredje afsnit |

Artikel 3, stk. 2, fjerde afsnit | Artikel 3, stk. 2, fjerde afsnit |

Artikel 3, stk. 3 | Artikel 3, stk. 3 |

Artikel 4, stk. 1, indledende tekst | Artikel 4, stk. 1, indledende tekst |

Artikel 4, stk. 1, første led | Artikel 4, stk. 1, litra a) |

Artikel 4, stk. 1, andet led | Artikel 4, stk. 1, litra b) |

Artikel 4, stk. 1, tredje led | Artikel 4, stk. 1, litra c) |

Artikel 4, stk. 2, første afsnit, fra ”Med” til ”miljøområdet” | - |

Artikel 4, stk. 2, første afsnit, fra ”navnlig” til ”område” | Artikel 4, stk. 2, første afsnit, afslutning |

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit | Artikel 4, stk. 2, første, andet og tredje afsnit |

Artikel 4, stk. 3 | Artikel 4, stk. 3 |

Artikel 4, stk. 4 | Artikel 4, stk. 4, første, andet og tredje afsnit |

Artikel 4, stk. 5, første afsnit | - |

Artikel 4, stk. 5, andet afsnit | Artikel 4, stk. 5 |

Artikel 4, stk. 6 og 7 | Artikel 4, stk. 6 og 7 |

Artikel 5 | Artikel 5, første og andet afsnit |

Artikel 6, stk. 1 | Artikel 6, stk. 1 |

Artikel 6, stk. 2 | - |

Artikel 6, stk. 3 | Artikel 6, stk. 2 |

Artikel 7 og 8 | Artikel 7 og 8 |

Artikel 9, stk. 1, første afsnit, første punktum | Artikel 9, stk. 1, første afsnit |

Artikel 9, stk. 1, første afsnit, andet punktum | Artikel 9, stk. 1, andet afsnit |

Artikel 9, stk. 1, første afsnit, indledende tekst | Artikel 9, stk. 1, tredje afsnit, indledende tekst |

Artikel 9, stk. 1, første afsnit, første led | Artikel 9, stk. 1, tredje afsnit, litra a) |

Artikel 9, stk. 1, første afsnit, andet led | Artikel 9, stk. 1, tredje afsnit, litra b) |

Artikel 9, stk. 1, første afsnit, tredje led | Artikel 9, stk. 1, tredje afsnit, litra c) |

Artikel 9, stk. 1, første afsnit, fjerde led | Artikel 9, stk. 1, tredje afsnit, litra d) |

Artikel 9, stk. 1, første afsnit, femte led | Artikel 9, stk. 1, tredje afsnit, litra e) |

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit | Artikel 9, stk. 1, fjerde afsnit |

Artikel 9, stk. 2 | Artikel 9, stk. 2 |

Artikel 10 | Artikel 10 |

Artikel 11 | Artikel 11 |

Artikel 12 | Artikel 12 |

Artikel 13 | Artikel 13 |

Artikel 14 | Artikel 14 |

Artikel 15, stk. 1, indledende tekst | Artikel 15, stk. 1, indledende tekst |

Artikel 15, stk. 1, første led | Artikel 15, stk. 1, litra a) |

Artikel 15, stk. 1, andet led | Artikel 15, stk. 1, litra b) |

Artikel 15, stk. 2 | Artikel 15, stk. 2 |

Artikel 15, stk. 2a | Artikel 15, stk. 3 |

Artikel 15, stk. 3 | Artikel 15, stk. 4 |

Artikel 16 | Artikel 16 |

Artikel 17 | Artikel 17 |

Artikel 18 | Artikel 18 |

Artikel 19 | Artikel 19 |

Artikel 20 | - |

- | Artikel 20 |

Artikel 21 | Artikel 21 |

Bilag | Bilag I |

- | Bilag II |

- | Bilag III |

_____________

[1] KOM(87) 868 PV.

[2] Se bilag 3 til del A i konklusionerne.

[3] Foretaget i henhold til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Kodificering af gældende fællesskabsret, KOM(2001) 645 endelig.

[4] Se bilag II til dette forslag.

[5] EUT C […] af [...], s. [...].

[6] EUT C […] af [...], s. [...].

[7] EUT C […] af [...], s. [...].

[8] EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1).

[9] Se bilag II.

[10] EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

[11] EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

[12] EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

[13] I samarbejdet på disse områder skal der også tages hensyn til det arbejde, der udføres af Ö Institut for Referencematerialer og -målinger Õ.

Top