Help Print this page 

Document 52004PC0781

Title and reference
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af rådets beslutning 2000/819/EF om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (2001-2005)

/* KOM/2004/0781 endelig udg. - COD 2004/0272 */
  • No longer in force
Multilingual display
Text

52004PC0781

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af rådets beslutning 2000/819/EF om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (2001-2005) /* KOM/2004/0781 endelig udg. - COD 2004/0272 */


Bruxelles, den 7.12.2004

KOM(2004) 781 endelig

2004/0272 (COD)

.

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om ændring af Rådets beslutning 2000/819/EF om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (2001-2005)

.

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

1. Det flerårige program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV), blev vedtaget den 20. december 2000. Det løber fra den 1. januar 2001 til den 31. december 2005 og råder over et budget på 450 mio. EUR.

2. Programmet har følgende mål:

- at styrke virksomhedernes vækst og konkurrenceevne i en internationaliseret og videnbaseret økonomi

- at fremme iværksætterånden

- at forenkle og forbedre de lovgivningsmæssige og administrative rammer for virksomhederne, navnlig for at fremme forskning, innovation og oprettelse af virksomheder

- at forbedre det finansielle klima for virksomhederne og navnlig for SMV

- at lette virksomhedernes adgang til støttetjenester, programmer og fællesskabsnetværk og at forbedre samordningen af dem og

- at fremme gennemførelsen af det europæiske charter om små virksomheder på EU-plan.

3. Programmet iværksættes ved hjælp af tre former for gennemførelsesinstrumenter:

- udveksling af erfaringer og kortlægning af god praksis medlemsstaterne imellem

- nettet af Euro Info Centre, der tilbyder tjenester og rådgivning i Europa-spørgsmål til virksomheder overalt i Europa

- en række finansielle fællesskabsinstrumenter for SMV via Den Europæiske Investeringsfond (EIF).

4. Uafhængige eksperter har foretaget en ekstern evaluering af programmet. Eksperterne fandt, at programmet har opfyldt de overordnede mål, og at gennemførelsen har været effektiv:

- Fællesskabets finansielle instrumenter for SMV blev anset for at have bidraget til at lette små og mellemstore virksomheders adgang til kapital. De afbøder de anerkendte markedssvigt eller -fejl, som der fortsat vil være trods markedsintegrationen inden for finansielle tjenesteydelser. Evalueringen viste dog, at en alt for stor grad af målretning af Fællesskabets finansielle instrumenter for SMV mod bestemte erhvervssektorer eller bestemte politikmål kan begrænse muligheden for at opnå markedets accept af dem. Desuden bør Fællesskabets finansielle instrumenter gøres mere synlige. EIF's rolle ved forvaltningen af Fællesskabets finansielle instrumenter for SMV på et efterspørgselsbaseret grundlag blev anset for at være en god praksis.

- Evalueringen bekræftede, at nettet af Euro Info Centre spiller en positiv rolle ved leveringen af erhvervsstøttetjenester til SMV. Det blev dog foreslået, at den tværgående rolle, som nettet af Euro Info Centre spiller ved gennemførelsen af programmet, bør styrkes, f.eks. ved at udbrede kendskabet til programmets aktiviteter og resultater.

- Det blev foreslået, at udvekslingen af erfaringer og kortlægningen af god praksis medlemsstaterne imellem for at forbedre klimaet for iværksætterånden og initiativ gøres mere målrettet. Desuden ville medlemsstaternes opfølgning blive mere effektiv, hvis den blev overvåget.

5. Gennemførelsen af programmet er blevet evalueret med jævne mellemrum. En af disse evalueringer omhandlede JEV-programmet (Joint European Venture), som var en del af Rådets vækst- og beskæftigelsesinitiativ fra 1998, og som ved udgangen af 2000 blev en del af det flerårige program, dog uden at der blev afsat yderligere bevillinger. Evalueringsrapporten fra 2003 om vækst- og beskæftigelsesinitiativet viste, at JEV-programmet havde en lav omkostningseffektivitet og var lidet efterspurgt på markedet. Kommissionen foreslog derfor en ændring af det flerårige program, så JEV-programmet kunne udfases. Ændringen af programmet blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning af 21. juli 2004[1].

6. Fra marts til maj 2004 afholdt Kommissionen en offentlig høring om udformningen af et nyt program til fremme af iværksætterånd og virksomhedernes konkurrenceevne som en efterfølger til det flerårige program. Høringen viste, at der var stor opbakning til et bredere grundlag for analyse, udvikling og samordning af politikken og til konkrete tiltag, der kan hjælpe virksomhederne med at blive konkurrencedygtige og innovative.

7. Det foreslåede opfølgningsprogram skulle have løbet fra 2006 under de nuværende finansielle overslag og indtil 2010, fristen for at nå de ambitiøse mål, der er fastsat i Lissabon-dagsordenen. Udfordringen ved det nye program ville derfor blive at bidrage til konkurrenceevnen på en mere omfattende måde, end det er sket som led i det flerårige program. Efter evalueringen og den offentlige høring besluttede Kommissionen, at et rammeprogram bedst ville kunne sætte skub i innovation og konkurrenceevnen. Kommissionen foreslog derfor i en meddelelse af 14. juli 2004[2], at der udarbejdes et sådant rammeprogram som led i de nye finansielle overslag (2007-2013). Rammeprogrammet skal levere midler og værktøjer til at gennemføre politikken på forskellige områder med betydning for europæisk konkurrenceevne, bl.a.:

- forbedring af erhvervsmiljøet (adgang til investeringskapital, sikre elektroniske net, effektiv ydelse af erhvervsservice overalt i EU og moderniserede tjenesteydelser ved brug af informations- og kommunikationsteknologi)

- sikring af, at innovationen fremmer konkurrenceevnen og gennemføres via en konkret anvendelse på erhvervslivets niveau (synergier med de teknologiske platforme inden for rammeprogrammet for forskning, miljøteknologi, vedvarende energi og samarbejde med Agenturet for Intelligent Energi)

- opbakning af den europæiske politik for virksomheders konkurrenceevne, innovation, iværksætterånd og små og mellemstore virksomheder med policy-ekspertise og fremme af EU's indsats.

8. Det er ikke muligt for Kommissionen at forelægge et forslag til et sådant rammeprogram for innovation og konkurrenceevne i 2004, så det kan løbe fra den 1. januar 2006. Desuden bør rammeprogrammet for innovation og konkurrenceevne være i tråd med det 7. rammeprogram for forskning. Begge nye rammeprogrammer bør derfor løbe fra den 1. januar 2007.

9. Det er dog vigtigt at sikre kontinuiteten i Fællesskabets støtte til forbedring af erhvervsklimaet og til virksomhedernes og navnlig de små og mellemstore virksomheders vækst og konkurrenceevne. Det bør derfor undgås, at der opstår perioder uden de instrumenter, der anvendes som led i det flerårige program. På baggrund heraf foreslår Kommissionen, at det nuværende program, som ændret i 2004, bør forlænges indtil den 31. december 2006. Dette vil gøre det muligt for Kommissionen at forelægge et forslag til et fællesskabsrammeprogram for innovation og konkurrenceevne hurtigst muligt.

10. Europa-Kommissionen foreslår derfor:

- at det flerårige program forlænges indtil den 31. december 2006

- at det finansielle referencebeløb hæves med 81,5 mio. EUR.

- 2004/0272 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om ændring af Rådets beslutning 2000/819/EF om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (2001-2005)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 157, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[3],

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[4],

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget[5],

efter proceduren i traktatens artikel 251[6], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det er vigtigt at sikre kontinuiteten i Fællesskabets støtte til fremme af initiativ og iværksætterånd og navnlig til små og mellemstore virksomheder (SMV).

(2) Derfor bør gyldighedsperioden for Rådets beslutning 2000/819/EF[7] forlænges med endnu et år indtil den 31. december 2006, ligesom det finansielle referencebeløb bør hæves med 81,5 mio. EUR.

(3) Beslutning 2000/819/EF bør ændres i overensstemmelse hermed -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Beslutning 2000/819/EF ændres som følger:

(1) I artikel 7, stk. 1, ændres det finansielle referencegrundlag på 450 mio. EUR til 531,5 mio. EUR.

(2) I artikel 8 ændres datoen den 31. december 2005 til den 31. december 2006.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

+++++ TABLE +++++

1. BUDGET LINES + HEADINGS

The following existing budget lines:

010405: Improvement of the financial environment for SMEs;

02020301: Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship, and in particular for SMEs;

02010404: Administrative support;

2. OVERALL FIGURES

2.1 Total allocation for action (Part B):

€ 81.5 million for commitment

This amount represents the budgetary impact of the proposal to prolong the existing programme, which is due to end on 31 December 2005, for the additional year to 31 December 2006.

2.2 Period of application: 1st January 2006 - 31st December 2006

Payment appropriations may extend beyond the end of the legal base until 31 December 2008.

2.3 Overall multiannual estimate of expenditure:

a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1)

€ million (to three decimal places)

+++++ TABLE +++++

b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2)

+++++ TABLE +++++

c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure (see points 7.2 and 7.3)

+++++ TABLE +++++

2.4 Compatibility with financial programming and financial perspective

[ X ] Proposal is compatible with existing financial programming.

[..] Proposal will entail reprogramming of the relevant headings in the financial perspective.

[..] Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement.

2.5 Financial impact on revenue

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure).

[..] Proposal has financial impact.

3. BUDGET CHARACTERISTICS

+++++ TABLE +++++

6.1.2 Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations)

+++++ TABLE +++++

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)

Commitment appropriations in € million (to three decimal places)

+++++ TABLE +++++

+++++ TABLE +++++

* JEV has been phased out under Decision 593/2004/EC of 21/07/2004.

Nota bene : Open Method of Co-ordination between participating countries will normally include expert meetings, analyses, seminars and publications.

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.

7.1. Impact on human resources

+++++ TABLE +++++

The estimates provided in the above table are based on current human resources involved in management or co-ordination of MAP actions. The figures exclude human resources from horizontal resources services.

At present 67 people (equivalent full time) are involved in implementing the multiannual programme for enterprise and entrepreneurship (2001-2005) within DG Enterprise (35 grade A, 10 grade B and 22 grade C). In addition, central support services for the Euro-Info-Centres Network (as provided for by Council Decision 2000/819/EC on the MAP) employ 52 people in benefit of the Network. 6 further staff members (3 grade A; 3 grade B) work in DG ECFIN on the execution of the Community financial instruments for SMEs by the EIF requiring monitoring during and beyond the programme duration on the Commission side.

7.2 Overall financial impact of human resources

+++++ TABLE +++++

The amounts are total expenditure for twelve months.

7.3 Other operating expenditure deriving from the action

+++++ TABLE +++++

The amounts are total expenditure for 12 months.

+++++ TABLE +++++

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1 Follow-up arrangements

Following the adoption of this Decision, the management of the programme actions will continue to be based on an annual programming cycle. The Commission will establish, in consultation with the Enterprise Programme Management Committee (EPMC), the 2006 annual work programmes including specific, appropriate and coherent performance indicators for the deliverables (quality and quantity), implementation and effectiveness. Each action will be explicitly linked to one or more stated objectives of the programme.

The performance of the programme will be scrutinised by the Management Committee which will meet 3 or 4 times in the year. As has been the case thus far, the EPMC will receive an annual Implementation Report, covering implementation and budget execution. The Implementation Report will also be made available to the European Parliament and general public.

8.2 Arrangements and schedule for evaluation

An independent external final evaluation of the actions carried out under the MAP has been carried out in accordance with Council Decision 2000/819/EC (Article 5) and will be transmitted to the European Parliament and the Council. The recommendations of the evaluation will be taken into account in the proposed period of extension.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

(Article 3(4) of the Financial Regulation: "In order to prevent risk of fraud or irregularity, the Commission shall record in the financial statement any information regarding existing and planned fraud prevention and protection measures.")

There are no (internal or external) audit reports giving raise to indications for fraud underthe activities undertaken in pursuance of Council Decision 2000/819/EC.

Verification before payment of subsidies or the delivery of services and studies ordered and carried out by Commission services will take place, taking into account the contractual obligations and the principles of economy and sound financial and global management. All contracts, conventions and legal undertakings concluded between the Commission and the beneficiaries under the programme foresee the possibility of an audit at the premises of the beneficiary by the Commission’s services or by the Court of Auditors, as well as the possibility of requiring the beneficiaries to provide all relevant documents and data concerning expenses relating to such contracts, conventions or legal undertakings up to 5 years after the contractual period. Beneficiaries are subject to the requirement to provide reports and financial accounts, which are analysed as to the eligibility of the costs and the content, in line with the rules on Community financing and taking account of contractual obligations, economic principles and good financial management.

[1] EUT L 268 af 16.8.2004, s. 3.

[2] KOM(2004) 487 endelig.

[3] EUT C […] af […], s. […].

[4] EUT C […] af […], s. […]..

[5] EUT C […] af […], s. […].

[6] EUT C […] af […], s. […].

[7] EFT L 333 af 29.12.2000, s. 84. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutningnr. 593/2004/EF (EUT L 268 af 16.8 2004, s. 3).

[8] OJ L268 of 16/08/2004, pp. 3-5.

[9] Flash Eurobarometer, Nov 2002.

[10] SEC(2004)1460

[11] OJ L11 of 16.1.2003, p.1

[12] Enterprise Policy Management Committee (EPMC)

Top