Help Print this page 

Document 52004PC0493

Title and reference
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den Europæiske Socialfond

/* KOM/2004/0493 endelig udg. - COD 2004/0165 */
Multilingual display
Text

52004PC0493

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den Europæiske Socialfond /* KOM/2004/0493 endelig udg. - COD 2004/0165 */


Bruxelles, den 14.7.2004

KOM(2004) 493 endelig

2004/0165 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om Den Europæiske Socialfond

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Nye udfordringer for den fremtidige ESF

Den Europæiske Socialfond (ESF) bidrager til virkeliggørelsen af det mål om økonomisk og social samhørighed, der er opstillet i EF-traktatens artikel 158, ved at støtte politikker og prioriterede opgaver, som tager sigte på at opnå fuld beskæftigelse og bedre arbejdskvalitet og -produktivitet samt at fremme social integrering og samhørighed i overensstemmelse med retningslinjerne og henstillingerne under den europæiske beskæftigelsesstrategi (EBS).

For at virkeliggøre dette mål er det nødvendigt, at ESF tager tre vigtige udfordringer op: imødegåelse af den manglende ligevægt på arbejdsmarkedet, de sociale uligheder, mangelen på de nødvendige kvalifikationer og på visse former for arbejdskraft i en udvidet Union; en hurtigere økonomisk og social omstrukturering som følge af globaliseringen og udvikling af en videnbaseret økonomi samt den demografiske udvikling, som har ført til en aftagende og aldrende arbejdsstyrke.

Bedre sammenhæng mellem ESF, den europæiske beskæftigelsesstrategi og de mål, Unionen har opstillet med hensyn til social integrering og almen og erhvervsfaglig uddannelse

Sammenhængen mellem Fællesskabets finansielle instrument og Unionens politiske rammer må forbedres i den kommende programmeringsperiode med henblik på en bedre virkeliggørelse af beskæftigelsesmålene og de i Lissabon-strategien opstillede mål. I den forbindelse bør ESF støtte de af medlemsstaternes politikker, som nøje følger de retningslinjer og henstillinger, der er udarbejdet under den europæiske beskæftigelsesstrategi, og som er i overensstemmelse med de af Unionen fastlagte mål med hensyn til social integrering og almen og erhvervsfaglig uddannelse.

Udkastet til ESF-forordningen for 2007-2013 fastlægger målrettede rammebestemmelser for ESF i hele EU. Både under ”konvergens”-målet og målet om ”regional konkurrenceevne og beskæftigelse” vil ESF yde støtte med henblik på at forudse og styre den økonomiske og sociale udvikling. Støtten fra ESF vil blive koncentreret omkring fire prioriterede indsatsområder, som Det Europæiske Råd har godkendt: forbedring af tilpasningsevnen hos arbejdstagere og virksomheder; forbedret adgang til beskæftigelse, forebyggelse af arbejdsløshed, forlængelse af den erhvervsaktive periode og hjælp til at få flere ind på arbejdsmarkedet; styrkelse af den sociale integrering ved at fremme integreringen af dårligt stillede personer på arbejdsmarkedet og bekæmpe forskelsbehandling samt fremme af partnerskaber med henblik på reformer vedrørende beskæftigelse og integrering.

I de mindst velstående regioner og medlemsstater vil fondens indsats blive koncentreret om fremme af strukturtilpasninger, vækst og jobskabelse. Med henblik herpå vil ESF også ud over ovennævnte prioriterede opgaver under konvergensmålet støtte aktiviteter, der tager sigte på at øge og forbedre investeringerne i menneskelige ressourcer, navnlig gennem forbedring af systemerne for almen og erhvervsfaglig uddannelse, og foranstaltninger, der tager sigte på at forbedre den institutionelle kapacitet og effektiviteten i den offentlige administration på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Desuden lægges der i forslaget øget vægt på Unionens bestræbelser på at fjerne forskelsbehandling af mænd og kvinder. Særlige foranstaltninger for kvinder kombineres med en solid generel integration af kønsaspektet i hele indsatsen for derved at øge kvindernes andel og avancementsmuligheder i beskæftigelsen.

På tilsvarende måde vil fremme af nyskabende aktiviteter og tværnationalt samarbejde blive fuldt integreret i ESF’s anvendelsesområde og indgå som et normalt led i de nationale og regionale operationelle programmer. ESF vil både under ”konvergens”-målet og målet om ”regional konkurrenceevne og beskæftigelse” prioritere finansieringen af tværnationalt samarbejde, herunder udveksling af erfaringer og af bedste praksis inden for EU og fælles foranstaltninger, der, hvor det er hensigtsmæssigt, kan sikre sammenhæng og komplementaritet med andre tværnationale fællesskabsprogrammer.

Endelig lægges der i forslaget særlig vægt på at fremme god forvaltningsskik. Det er af stor betydning, at arbejdsmarkedets parter involveres i programmeringen og gennemførelsen af fondens prioriterede opgaver og foranstaltninger. Med henblik herpå vil arbejdsmarkedets parter under det nye konvergensmål blive tilskyndet til at deltage aktivt i foranstaltningerne vedrørende kapacitetsopbygning og til at gøre en fælles indsats på de politiske områder, hvor de spiller en afgørende rolle.

2004/0165 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om Den Europæiske Socialfond

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 148,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[1],

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[2],

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget[3],

efter proceduren i traktatens artikel 251[4], og

ud fra følgende betragtninger:

Forordning (EF) nr. […] om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden[5] fastlægger rammebestemmelserne for indsatsen under strukturfondene og Samhørighedsfonden og opstiller navnlig mål, principper og regler for partnerskab, programmering, evaluering og forvaltning. Det er derfor nødvendigt at definere de opgaver, som Den Europæiske Socialfond, i det følgende benævnt ”ESF”, har i relation til dem, der er fastlagt i traktatens artikel 146, og i forbindelse med medlemsstaternes og Fællesskabets bestræbelser på at udvikle en samordnet strategi for beskæftigelse som foreskrevet i traktatens artikel 125. Af klarhedshensyn bør der i stedet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1784/1999 af 12. juli 1999 om Den Europæiske Socialfond[6] vedtages en ny forordning.

Det er nødvendigt at fastsætte særlige bestemmelser om den type aktiviteter, der kan finansieres under de mål, der er fastlagt i forordning (EF) nr. […] [om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden].

ESF bør støtte de af medlemsstaternes politikker, som nøje følger de retningslinjer og henstillinger, der er udarbejdet under den europæiske beskæftigelsesstrategi, og som er i overensstemmelse med de af Fællesskabet fastlagte mål med hensyn til social integrering og almen og erhvervsfaglig uddannelse, så der derved ydes et bedre bidrag til virkeliggørelsen af de mål, der opnåedes enighed om på Det Europæiske Råds møder i Lissabon og Göteborg.

For bedre at kunne forudse og styre forandringer under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse bør støtten fra ESF navnlig koncentreres om forbedring af arbejdstageres og virksomheders tilpasningsevne, øget adgang til beskæftigelse og udvidet arbejdsmarkedsdeltagelse, udbygning af den sociale integrering af dårligt stillede og bekæmpelse af forskelsbehandling samt fremme af partnerskaber med henblik på reformer.

Ud over disse vigtige opgaver er det for at øge den økonomiske vækst, for at skabe beskæftigelsesmuligheder for kvinder og mænd og for at opnå bedre arbejdskvalitet og -produktivitet nødvendigt i de mindst udviklede regioner og medlemsstater under konvergensmålet at øge og forbedre investeringerne i de menneskelige ressourcer og at udbygge den institutionelle, administrative og retslige kapacitet, navnlig med henblik på forberedelse og gennemførelse af reformer og håndhævelse af de gældende bestemmelser.

Fremme af nyskabende aktiviteter og af tværnationalt samarbejde er af grundlæggende betydning og bør integreres i ESF’s anvendelsesområde.

Det er nødvendigt at skabe sammenhæng mellem ESF’s indsats og den politik, der er fastlagt under den europæiske beskæftigelsesstrategi, og at koncentrere ESF-støtten om gennemførelsen af retningslinjerne og henstillingerne vedrørende beskæftigelse.

En efficient og effektiv gennemførelse af de foranstaltninger, der støttes af ESF, forudsætter en god forvaltningsskik og et partnerskab mellem alle relevante territoriale og socioøkonomiske aktører, navnlig arbejdsmarkedets parter og andre involverede, også på regionalt og lokalt plan.

Medlemsstaterne og Kommissionen skal sikre, at gennemførelsen af de prioriterede foranstaltninger, der finansieres af ESF under konvergensmålet og målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, medvirker til at fremme ligebehandling og afskaffe forskelsbehandling af mænd og kvinder; integrationen af kønsaspektet bør kombineres med særlige foranstaltninger, der vedvarende kan øge kvindernes andel og avancementsmuligheder i beskæftigelsen.

ESF bør også yde støtte til teknisk bistand, navnlig med henblik på at tilskynde til gensidig kvalificering gennem udveksling af erfaringer og formidling og overførsel af god praksis, og på at fremhæve ESF’s bidrag til gennemførelsen af Fællesskabets politiske mål og prioriterede opgaver vedrørende beskæftigelse og social integrering.

Ifølge forordning (EF) nr. […] [om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden] skal reglerne om udgifters støtteberettigelse fastsættes på nationalt plan med visse undtagelser, for hvilke der skal fastsættes særlige bestemmelser. Undtagelserne vedrørende ESF bør derfor fastsættes -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Denne forordning fastlægger opgaverne for Den Europæiske Socialfond (ESF) og anvendelsesområdet for støtten under målene ”konvergens” og ”regional konkurrenceevne og beskæftigelse”, der er defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. […], samt de former for udgifter, der er støtteberettigede.

Artikel 2

Opgave

1. ESF skal styrke den økonomiske og sociale samhørighed ved at støtte de politikker i medlemsstaterne, der tager sigte på fuld beskæftigelse, forbedring af arbejdskvalitet og -produktivitet, fremme af social integrering og mindskelse af de regionale forskelle i beskæftigelsen.

ESF støtter navnlig foranstaltninger, der er i overensstemmelse med de retningslinjer og henstillinger, der er vedtaget under den europæiske beskæftigelsesstrategi.

2. Ved varetagelsen af de opgaver, der er omhandlet i stk. 1, skal ESF medvirke til at løse Fællesskabets prioriterede opgaver, hvad angår behovet for at øge den sociale integrering, styrke konkurrenceevnen og fremme en miljøvenlig økonomisk vækst. ESF tager navnlig hensyn til Fællesskabets mål på områderne for social integrering, almen og erhvervsfaglig uddannelse og ligestilling af mænd og kvinder.

Artikel 3

Bistandens anvendelsesområde

1. Inden for rammerne af konvergensmålet og målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse støtter ESF foranstaltninger vedrørende følgende prioriterede opgaver:

a) Forbedring af tilpasningsevnen hos arbejdstagere og virksomheder, navnlig ved at fremme

i) virksomheders, navnlig SMV’ers, og arbejdstageres øgede investeringer i menneskelige ressourcer gennem udvikling og indførelse af systemer for livslang læring og strategier, der kan sikre bedre adgang til uddannelse for lavtuddannede og ældre arbejdstagere, større gennemsigtighed med hensyn til kvalifikationer og kompetence, udbredelse af informations- og kommunikationsteknologi og ledelseskvalifikationer, og fremme af iværksætterlyst og innovation

ii) tidlig konstatering og positiv styring af økonomiske forandringer, bl.a. gennem udvikling og udbredelse af nyskabende og mere produktive former for arbejdstilrettelæggelse, herunder bedre arbejdsmiljø, identificering af fremtidige beskæftigelses- og kvalifikationsbehov samt udvikling af specifikke beskæftigelses-, uddannelses- og støttetjenester for arbejdstagere i forbindelse med omstrukturering af virksomheder og sektorer.

b) Forbedring af adgangen til beskæftigelse for arbejdssøgende og inaktive, forebyggelse af arbejdsløshed, forlængelse af den erhvervsaktive periode og øget beskæftigelse af kvinder og vandrende arbejdstagere, navnlig ved at fremme:

i) modernisering og styrkelse af arbejdsmarkedsinstitutioner, navnlig arbejdsformidlinger

ii) gennemførelse af aktive og forebyggende foranstaltninger, der kan sikre en tidlig identificering af behov og personlig støtte, arbejdssøgning og mobilitet, selvstændig erhvervsvirksomhed og etablering af egen virksomhed

iii) specifikke foranstaltninger, der kan øge kvinders muligheder for varig beskæftigelse og avancement, mindske den kønsbaserede opdeling af arbejdsmarkedet, herunder bekæmpelse af årsagerne til kønsbaserede lønforskelle, og fremme mulighederne for at forene arbejde og privatliv, herunder lettere adgang til børnepasning og pleje af personer med behov herfor

(iv) specifikke foranstaltninger, der kan fremme den sociale integrering af vandrende arbejdstagere og øge disses muligheder for beskæftigelse, herunder rådgivning og sprogundervisning samt anerkendelse af kompetence, der er erhvervet i et andet land.

c) Forbedring af den sociale integrering af dårligt stillede og bekæmpelse af forskelsbehandling, navnlig ved at fremme:

i) mulighederne for beskæftigelse af dårligt stillede personer, socialt udstødte, personer der er gået tidligt ud af skolen, minoriteter og handicappede, gennem foranstaltninger der kan gøre dem bedre egnede til beskæftigelse, også inden for den tredje sektor, ledsageforanstaltninger og relevante støtte- og plejetjenester

ii) diversitet på arbejdspladsen og bekæmpelse af forskelsbehandling af dem, der søger ind på arbejdsmarkedet, gennem bevidstgørelse og medinddragelse af lokalsamfund og virksomheder.

d) Forberedelse af reformer vedrørende beskæftigelse og integrering, navnlig ved at fremme udviklingen af partnerskaber og pagter gennem netværkssamarbejde mellem de relevante involverede parter på nationalt, regionalt og lokalt plan.

2. Inden for rammerne af konvergensmålet støtter ESF også foranstaltninger vedrørende følgende prioriterede opgaver:

a) Forøgelse og forbedring af investeringerne i menneskelige ressourcer, navnlig ved at fremme:

i) gennemførelse af reformer inden for de almene og erhvervsfaglige undervisningssystemer, navnlig med henblik på at bringe dem i bedre overensstemmelse med behovene i et videnbaseret samfund, at forbedre de grundlæggende skole- og erhvervsuddannelsers relevans for arbejdsmarkedet og at sørge for en løbende ajourføring af de kvalifikationer, som lærerne og det øvrige personale har

ii) øget deltagelse i almen og erhvervsfaglig undervisning hele livet igennem, herunder foranstaltninger til væsentlig nedbringelse af det antal elever, der går tidligt ud af skolen, og forbedring af adgangen til grundlæggende erhvervsuddannelse og videregående uddannelse

iii) udvikling af de menneskelige ressourcer inden for forskning og innovation, bl.a. gennem ph.d.-studier og uddannelse af forskere med tilhørende netværksaktiviteter mellem universiteter, forskningscentre og virksomheder.

b) Styrkelse af den institutionelle kapacitet og effektiviteten i den offentlige forvaltning og de offentlige tjenester på nationalt, regionalt og lokalt plan med henblik på at indlede reformer og udbrede god forvaltningsskik, specielt på det økonomiske, beskæftigelsesmæssige, sociale, miljømæssige og retslige område, navnlig ved at fremme:

i) hensigtsmæssig udformning af politikker og programmer, overvågning og evaluering ved hjælp af undersøgelser, statistikker og sagkundskab, støtte til koordinering mellem tjenesterne og en dialog mellem de relevante offentlige og private organer

ii) kapacitetsopbygning med hensyn til udarbejdelse af politikker og programmer, herunder også håndhævelse af lovgivningen, navnlig gennem uddannelse af ledere og øvrigt personale og særlig støtte til vigtige tjenester, kontrolorganer og socioøkonomiske aktører, herunder arbejdsmarkedets parter og relevante ngo’er.

3. Ved gennemførelsen af de mål og prioriterede opgaver, der er omhandlet i stk. 1 og 2, støtter ESF fremme og udbredelse af nyskabende aktiviteter samt tværnationalt og interregionalt samarbejde, navnlig i form af udveksling af oplysninger, erfaringer, resultater og god praksis og udvikling af komplementære metoder og samordnede eller fælles foranstaltninger.

4. Ved gennemførelsen af den prioriterede opgave vedrørende social integrering, der er omhandlet i stk. 2, litra c), nr. i), kan ESF’s finansiering af foranstaltninger inden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. […] [EFRU] højst udgøre 10 % af beløbet for den pågældende prioriterede opgave.

Artikel 4

Sammenhæng og koncentration

1. Medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne sikrer, at de foranstaltninger, der støttes af ESF, er i overensstemmelse med og understøtter gennemførelsen af den europæiske beskæftigelsesstrategi. De sikrer navnlig, at de foranstaltninger, der er beskrevet i den strategiske referenceramme og i de operationelle programmer, fremmer strategiens målsætninger, prioriteter og mål i den enkelte medlemsstat og særlig koncentrerer støtten om gennemførelsen af de beskæftigelseshenstillinger, der er fremsat i medfør af traktatens artikel 128, stk. 4, og om virkeliggørelsen af Fællesskabets relevante mål vedrørende social integrering.

2. Inden for de operationelle programmer skal ressourcerne anvendes til at imødekomme de mest påtrængende behov og koncentreres om de politikområder, hvor ESF-støtten i væsentlig grad kan medvirke til virkeliggørelsen af programmets mål. For at ESF-støtten kan blive så effektiv som mulig, skal der i de operationelle programmer tages særligt hensyn til de regioner og områder, der har de alvorligste problemer, herunder også dårligt stillede byområder, landdistrikter præget af tilbagegang og fiskeriafhængige områder.

3. De relevante oplysninger i den årsrapport fra medlemsstaterne, der er omhandlet i artikel 19 i forordning (EF) nr. […] [om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden], skal også medtages i de tilsvarende nationale handlingsplaner for beskæftigelse henholdsvis de tilsvarende nationale handlingsplaner for social integrering.

4. De kvantificerede mål og indikatorer, der vælges til overvågning af gennemførelsen af den nationale strategiske referenceramme, der er defineret i artikel 18 i forordning (EF) nr. […] [om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden], skal være dem, der anvendes ved gennemførelsen af den europæiske beskæftigelsesstrategi og i forbindelse med de for Fællesskabet fastlagte mål for social integrering og almen og erhvervsfaglig uddannelse. Overvågningsindikatorerne for operationelle programmer skal være i overensstemmelse med disse kvantificerede mål.

5. Evalueringer af ESF’s indsats skal også indeholde en vurdering af, hvordan de af ESF støttede foranstaltninger i den pågældende medlemsstat har medvirket til gennemførelsen af den europæiske beskæftigelsesstrategi og til virkeliggørelsen af Fællesskabets mål vedrørende social integrering og almen og erhvervsfaglig uddannelse.

Artikel 5

God forvaltningsskik og partnerskab

1. ESF skal fremme god forvaltningsskik og partnerskab. ESF-støtten skal i overensstemmelse med de specifikke institutionelle ordninger i den enkelte medlemsstat udformes og gennemføres på det mest hensigtsmæssige territoriale plan under særlig hensyntagen til det regionale og lokale plan.

2. Medlemsstaterne og forvaltningsmyndigheden for hvert operationelt program skal på det mest hensigtsmæssige territoriale plan sørge for, at arbejdsmarkedets parter involveres i, og at de berørte ikke-statslige parter på passende måde høres om programmeringen, gennemførelsen og overvågningen af ESF-støtten.

3. Forvaltningsmyndigheden for hvert operationelt program skal tilskynde til, at arbejdsmarkedets parter på passende måde deltager i og får adgang til de aktiviteter, der finansieres i henhold til artikel 2 i denne forordning.

Under konvergensmålet skal mindst 2 % af ESF-midlerne afsættes til kapacitetsopbygning og aktiviteter, som arbejdsmarkedets parter gennemfører i fællesskab, navnlig vedrørende forbedring af tilpasningsevnen hos arbejdstagere og virksomheder som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a).

4. Forvaltningsmyndigheden for hvert operationelt program skal tilskynde til, at ngo’er på passende måde deltager i og får adgang til de aktiviteter, der finansieres, navnlig hvis de vedrører social integrering eller ligestilling af mænd og kvinder.

5. Hvis ansvaret for gennemførelsen uddelegeres, kan støtten i forbindelse med et program ydes i form af globaltilskud.

Artikel 6

Ligestilling af mænd og kvinder

Medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne sørger for, at de operationelle programmer indeholder en beskrivelse af, hvordan ligestillingen af mænd og kvinder fremmes ved programmeringen, gennemførelsen og overvågningen, eventuelt ved hjælp af særlige indikatorer, samt ved evalueringen.

Artikel 7

Innovation

I forbindelse med de enkelte operationelle programmer lægger medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne særlig vægt på at fremme og integrere nyskabende aktiviteter. Efter høring af det overvågningsudvalg, der er omhandlet i artikel 47 i forordning (EF) nr. […] [om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden], udvælger forvaltningsmyndigheden de emner, for hvilke der kan ydes støtte til innovation, ligesom den fastlægger de nærmere gennemførelsesbestemmelser.

Artikel 8

Tværnationalt samarbejde

1. Medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne sørger for, at programmeringen af tværnationale og interregionale samarbejdsaktiviteter udformes som en særlig prioriteret opgave inden for et operationelt program eller som et særligt operationelt program.

2. Medlemsstaterne sikrer sammenhæng og komplementaritet mellem foranstaltninger under fonden og foranstaltninger, der støttes under andre tværnationale EF-programmer, navnlig på området for almen og erhvervsfaglig uddannelse, gennem passende samarbejdsmekanismer, så der gøres den bedst mulige brug af Fællesskabets ressourcer til støtte for undervisning og livslang læring.

Artikel 9

Teknisk bistand

Kommissionen fremmer navnlig udvekslinger af erfaringer, bevidstgørelsesaktiviteter, seminarer, netværksarbejde og peer-review for derigennem at fastlægge og udbrede god praksis og tilskynde til gensidig dygtiggørelse med henblik på at forstærke ESF’s politiske betydning for og bidrag til virkeliggørelsen af Fællesskabets mål med hensyn til beskæftigelse og social integrering.

Artikel 10

Årlige og endelige rapporter

De årlige og endelige rapporter om gennemførelsen, der er omhandlet i artikel 49 i forordning (EF) nr. […] [om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden], skal indeholde en sammenfattende beskrivelse af gennemførelsen, for så vidt angår:

a) integration af kønsaspektet og eventuelle kønsspecifikke foranstaltninger

b) foranstaltninger, der skal styrke den sociale integrering af vandrende arbejdstagere og disses beskæftigelse

c) foranstaltninger, der skal styrke den sociale integrering af minoriteter og disses beskæftigelse

d) nyskabende aktiviteter, herunder en begrundelse for de emner, der er udvalgt med henblik på innovation, og en beskrivelse af de opnåede resultater og udbredelsen og anvendelsen heraf

e) tværnationale og interregionale samarbejdsaktiviteter.

Artikel 11

Støtteberettigelse

1. ESF yder støtte til offentlige udgifter i form af individuelle tilskud eller globaltilskud, der ikke skal tilbagebetales, lån, rentegodtgørelser og mikrokreditter samt indkøb af varer og tjenesteydelser ved offentlige udbud.

2. Der kan ikke ydes ESF-støtte til følgende udgifter:

a) Moms, der kan refunderes

b) Renter af gæld

c) Indkøb af infrastrukturer, afskrivningsberettigede aktiver, fast ejendom og jord.

3. Uanset stk. 2 i denne artikel finder de regler om støtteberettigelse, der er fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. […] [om EFRU], anvendelse på foranstaltninger, der medfinansieres af ESF, og som er omfattet af anvendelsesområdet for artikel [2] i [forordningen om EFRU].

4. Uanset de nationale regler om støtteberettigelse kan udgifter, der anmeldes under operationelle programmer, som medfinansieres af ESF, omfatte:

a) ydelser og lønninger, som tredjemand har afholdt til fordel for deltagerne i en foranstaltning, og som attesteres over for modtageren, forudsat at sådanne betalinger udgør den nationale offentlige medfinansiering af foranstaltningen i overensstemmelse med de gældende nationale regler

b) indirekte omkostninger ved en foranstaltning efter standardsatser, for indtil 20 % af de anmeldte direkte omkostninger ved den pågældende foranstaltning, afhængigt af foranstaltningens art, forholdene i forbindelse med gennemførelsen og stedet herfor.

Artikel 12

Overgangsbestemmelser

Denne forordning påvirker ikke den fortsatte gennemførelse eller eventuelle ændringer, herunder hel eller delvis annullering, af foranstaltninger, der er godkendt af Rådet eller Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. 1784/1999, som var gældende inden den 1. januar 2007.

Ansøgninger, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 1784/1999, er fortsat gyldige.

Artikel 13

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1784/99 ophæves med virkning fra den 1. januar 2007.

Henvisninger til forordning (EF) nr. 1784/99 betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 14

Revisionsklausul

Europa-Parlamentet og Rådet tager senest den 31. december 2013 denne forordning op til fornyet overvejelse efter proceduren i traktatens artikel 251.

Artikel 15

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den [….].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

[…] […]

[1] EUT C […] af […], s. […].

[2] EUT C […] af […], s. […].

[3] EUT C […] af […], s. […].

[4] EUT C […] af […], s. […].

[5] EUT L […] af […], s. […].

[6] EFT L 213 af 13.8.1999, s. 5.

Top