Help Print this page 

Document 52003PC0578

Title and reference
Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) - GALILEO - mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Folkerepublikken Kina

/* KOM/2003/0578 endelig udg. */
  • No longer in force
Languages and formats available
Multilingual display
Text

52003PC0578

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) - GALILEO - mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Folkerepublikken Kina /* KOM/2003/0578 endelig udg. */


Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) - GALILEO - mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Folkerepublikken Kina

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

I januar 1998 udsendte Kommissionen en meddelelse med titlen "På vej mod et transeuropæisk net af positionsbestemmelses- og navigationssystemer: en europæisk strategi for globale navigationssatellitsystemer (GNSS)" [1]. Den udstak en strategi for udvikling af et integreret net af navigationshjælpemidler under bedst mulig udnyttelse af satellitbaseret navigation for at opnå en optimal betjening af hele Europa, også de nordligste breddegrader, til en acceptabel pris.

[1] KOM(1998)29 endelig af 21. januar 1998.

I en meddelelse med titlen "Uddybning af partnerskabet med Kina", som fik Rådets tilslutning den 29. juni 1998, noterede Kommissionen, at handelsdialogen mellem EU og Kina kunne styrkes yderligere ved indgåelse af bilaterale særaftaler på områder af særlig interesse.

Den 10. februar 1999 godkendte Kommissionen en meddelelse med titlen "GALILEO - Europæisk deltagelse i en ny generation af satellitnavigationstjenester" [2]. Heri fremlægges der en strategi for udvikling af GALILEO som en global europæisk komponent i GNSS-2 i fire faser: definition, udvikling og validering, etablering og ibrugtagning samt drift. GALILEO bliver et uafhængigt system, der dog bliver fuldt driftskompatibelt med det amerikanske GPS-system og åbent for samarbejde med andre tredjelande.

[2] KOM(1999)54 endelig af 10. februar 1999.

Den 19. juli 1999 vedtog Rådet en resolution, der hilser Kommissionens meddelelse velkommen og opfordrer Kommissionen til at sondere samarbejdsmulighederne.

Den 5. april 2001 vedtog Rådet en resolution [3], hvori det tilskynder til, at man under dets politiske kontrol viderefører kontakter med tredjelande, der er interesserede i at bidrage til udviklingen af GALILEO. Derudover opfordrede det til aktiv forberedelse af WRC 2003 for at udmønte resultaterne af WRC 2000, idet der udarbejdes en passende fælles holdning med hensyn til GALILEO-spektret.

[3] Rådets resolution om GALILEO, EFT C 157 af 30.5.2001.

Den 24. september 2002 godkendte Kommissionen en meddelelse om GALILEO [4], hvori den fremsatte ønske om retningslinjer for forhandlinger med Folkerepublikken Kina.

[4] KOM(2002)518 endelig af 24.9.2002.

Den 6. december 2002 vedtog Rådet et sæt konklusioner [5], hvori det opfordrede Kommissionen til under behørig iagttagelse af sikkerhedsmæssige hensyn at stille forslag til direktiver for forhandlinger med Kina.

[5] Dok. nr. 15628/2002 af 13.12.2002.

Under formelle forhandlinger den 16. maj og 18. september 2003 er repræsentanter for Kommissionen og Folkerepublikken Kina enedes om indholdet og har paraferet aftalen. Rådets særlige udvalg er blevet hørt i overensstemmelse med forhandlingsdirektiverne.

Forslag til afgørelse

På grundlag af artiklerne 133 og 170 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum i traktaten om Den Europæiske Union henstiller Kommissionen til Rådet, at det giver bemyndigelse til undertegnelse af samarbejds aftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) - Galileo mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Folkerepublikken Kina.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) - GALILEO mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Folkerepublikken Kina

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artiklerne 133 og 170, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen har på Fællesskabets vegne ført forhandlinger om en aftale med Folkerepublikken Kina.

(2) Aftalen, der blev paraferet den 18. september 2003, bør undertegnes med forbehold af senere indgåelse -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til på Det Europæiske Fællesskabs vegne at un dertegne samarbejdsaftalen mellem Det Euro pæiske Fællesskab og Folkerepublik ken Kina om et civilt globalt satellitnaviga tionssystem (GNSS) - GALILEO - med forbehold af senere indgåelse.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles,

På Rådets vegne

Formand

BILAG

Samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS)-GALILEO mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og

Folkerepublikken Kina

Folkerepublikken Kina, i det følgende også benævnt "Kina", på den ene side

og

Det Europæiske Fællesskab, i det følgende benævnt "Fællesskabet",

og

parterne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, i det følgende benævnt Fællesskabets medlemsstater, på den anden side,

som tager hensyn til den fælles interesse i at udvikle et globalt navigationssatellit system til civil brug,

som anerkender betydningen af GALILEO som et bidrag til navigations- og informa tions infrastrukturen i Europa og Kina,

som anerkender, at Kinas arbejde med satellitbaseret navigation, navnlig Beidou-programmet, har nået et fremskredent stade

som tager hensyn til den stigende udvikling af GNSS-anvendelser i Kina, Europa og andre dele af verden,

som ønsker at styrke samarbejdet mellem Kina og Fællesskabet,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Aftalens formål

Aftalen har til formål at fremme, lette og intensivere samarbejdet mellem parterne om europæiske og kinesiske bidrag til et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) - GALILEO-programmet.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a. "forstærkning": Regionale eller lokale mekanismer som f.eks. Egnos (European Geostationary Navigation Overlay System) eller Kinas Wide Area Differential Satellite Navigation System (CWADSNS). Sådanne systemer forsyner brugere af satellitbaserede navigations- og tidssignaler med supplerende inputdata i forhold til dem, der kommer fra den eller de benyttede hovedkonstellationer samt supplerende afstandsdata/pseudoafstandsdata eller rettelser til eller forbedringer af eksisterende pseudoafstandsdata. Sådanne mekanismer giver brugerne øget udbytte af hovedkonstellationerne.

b. "Beidou": Et satellitnavigationssystem, der omfatter et forstærkningssystem, og som kon stru eres, udvikles og drives af Folkerepublikken Kina.

c. "lokale GALILEO-elementer": Lokale mekanismer, der giver brugerne af GALILEOs satellitbaserede navigations- og tidssignaler inputdata, som supplerer dem, der fås fra den benyttede hovedkonstellation. Lokale elementer kan etableres for at opnå større ydeevne omkring lufthavne, søhavne og i byområder eller andre geografisk problematiske miljøer. GALILEO vil stille generiske modeller for lokale elementer til rådighed.

d. "GALILEO": Et selvstændigt europæisk system for global satellitbaseret navigation og tidsbestemmelse, som er under civil kontrol, og som skal levere GNSS-tjenester, der konstrueres og udvikles af Fællesskabet og dets medlemsstater. Driften af GALILEO kan overlades til en privat part. GALILEO skal efter planen omfatte en eller flere tjenester, dels åbne tjenester med gratis adgang, dels en forretningsmæssig tjeneste og endelig en livskritisk ("safety-of-life-") tjeneste.

e. "udstyr til global navigation samt steds- og tidsbestemmelse": Alt civilt slutbruger udstyr, der er konstrueret til at transmittere, modtage eller behandle satellitbaserede navigations- eller tidssignaler med henblik på levering af en tjeneste eller for at fungere med regional forstærkning.

f. "regulerende foranstaltning": Enhver lov, administrativ forskrift, procedure, beslut ning, administrativ foranstaltning eller tilsvarende foranstaltning truffet af en part.

g. "interoperabilitet": En situation på brugerniveau, hvor en modtager for to systemer kan udnytte signaler fra to systemer, som tilsammen giver præstationer, der er ligeværdige med eller bedre end præstationerne fra et af systemerne alene.

i. "intellektuel ejendom": Defineres på samme måde som "intellektuel ejendomsret" i artikel 2 i konventionen om oprettelse af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, udfærdiget i Stockholm den 14. juli 1967.

j. "erstatningsansvar": Det forhold, at en fysisk eller juridisk person efter bestemte retsprincipper og -regler kan drages til økonomisk ansvar for skader, der påføres en anden fysisk eller juridisk person. Erstatningspligten kan være fastlagt i en aftale (kontraktligt ansvar) eller i en retsnorm (ikke-kontraktligt ansvar).

Artikel 3

Principperne for samarbejdet

Parterne er blevet enige om at anvende følgende principper for det samarbejde, der er omfattet af denne aftale:

a) Gensidigt udbytte på grundlag af en overordnet ligevægt mellem rettigheder og forpligtelser, herunder mellem bidrag.

b) Partnerskab i GALILEO-programmet efter de procedurer og regler, der er fastlagt for forvaltningen af det.

c) Gensidige muligheder for at medvirke i samarbejdsaktiviteter i europæiske og kinesiske GNSS-projekter.

d) Rettidig udveksling af informationer, der kan have betydning for samarbejdet.

e) Rimelig beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Artikel 4

Samarbejdsområder

1. Samarbejdet inden for satellitbaseret navigation og tidsbestemmelse omfatter føl gende områder: videnskabelig forskning, industriel produktion, uddannelse, anven del se, tjeneste- og markedsudvikling, handel, frekvensspørgsmål, integritets spørgs mål, standardisering og certificering samt sikkerhed. Parterne kan ændre listen i stk. 1 ved afgørelse i det fælles styringsudvalg, der nedsættes i henhold til aftalens artikel 14.

2. Hvis begge parter ønsker at udvide samarbejdet til at omfatte GALILEOs stats regu lerede tjeneste (PRS-tjenesten), systemets sikkerhedsfunktioner (definition, forvalt ning og brug) og kritiske kontrolfunktioner i GALILEOs globale segment samt til udveksling af klassificerede informationer, må Den Europæiske Union og Kina indgå en særskilt aftale herom.

3. Aftalen påvirker ikke anvendelsen af Rådets forordning 876/2002/EF af 21. maj 2002 om oprettelse af fællesforetagendet GALILEO eller den institutionelle struktur, der er etableret ved denne forordning, og heller ikke en eventuel anden forordning eller bestemmelse om opret telse af et efterfølgerorgan til fællesforetagendet GALILEO. Af talen påvirker endvidere ikke gældende love, forskrifter eller foranstaltninger til gen nemførelse af ikke-sprdningsforpligtelser, eksportkontrol for varer med dobbelt anvendelsesformål eller nationale indenlandske foranstaltninger med henblik på sikker hed og kontrol med immaterielle teknologioverførsler.

Artikel 5

Samarbejdsformer

1. Parterne fremmer inden for rammerne af gældende love og administrative bestem melser i størst muligt omfang samarbejdet i henhold til denne aftale med det formål at yde sammenlignelige muligheder for deltagelse i deres aktiviteter inden for de områder, der er opført i artikel 4.

2. Parterne er enige om at gennemføre samarbejdsaktiviteter efter følgende bestem melser:

Artikel 6

Videnskabelig forskning

Parterne fremmer fælles forskningsaktiviteter inden for GNSS gennem europæiske og kinesiske forskningsprogrammer, herunder Det Europæiske Fællesskabs ramme pro gram for forskning og udvikling samt forskningsprogrammerne under Den Euro pæ iske Rumorganisation og det kinesiske ministerium for videnskab og teknologi.

De fælles forskningsaktiviteter bør bidrage til planlægningen af den fremtidige udvik ling af et GNSS til civilt brug.

Uddannelsesaktiviteter samordnes gennem det kinesisk-europæiske center for uddan nelse og teknisk samarbejde på GNSS-området (China-Europe GNSS Training and Technical Co-operation Centre), der er oprettet i Beijing.

Artikel 7

Radiofrekvenser

1. Parterne er enige om at bygge videre på tidligere succes'er inden for rammerne af Den Internationale Telekommunikationsunion og fortsætte samarbejdet og den gensidige støtte i spørgsmål om radiofrekvens er.

2. I denne forbindelse udveksler parterne oplysninger om frekvensansøgninger og frem mer hensigtsmæssige frekvenstildelinger til GALILEO og Beidou for at sikre, at disse systemers tjenester kan stilles til rådighed for brugere i hele verden, særlig i Kina og Fællesskabet.

3. Endvidere anerkender parterne betydningen af at beskytte radionavigationsspektret mod afbrydelse og interferens. Med dette formål vil de indkredse kilder til interferens og søge gensidigt acceptable løsninger til bekæmpelse af denne interferens.

4. Parterne er enige om at pålægge det udvalg, der nedsættes i henhold til artikel 14, at fastlægge en mekanisme, der kan sikre effektive kontakter og effektivt samarbejde på dette område.

Artikel 8

Industrisamarbejde

1. Parterne tilskynder til og støtter samarbejde mellem industrier fra de to parter, bl.a. ved joint ventures med det formål at etablere GALILEO-systemet og at fremme udnyt telse og udvikling af GALILEOs applikationer og tjenester.

2. Parterne vil nedsætte en fælles rådgivende gruppe om industrisamarbejde under det styringsudvalg, der nedsættes i henhold til artikel 14, med det formål at undersøge og vejlede samarbejdet om satellitfremstilling, opsendelsestjenester, bygning af jord sta tioner og om applikationsprodukter.

3. For at lette industrisamarbejdet beskytter parterne intellektuel ejendom i overens stemmelse med de relevante internationale standarder.

4. Kinesisk eksport til tredjelande af følsomme varer med tilknytning til GALILEO-programmet skal forelægges til forhåndsgodkendelse i GALILEOs kompetente sikker heds myndighed, hvis myndigheden har henstillet til EU's medlemsstater, at disse va rer skal gøres til genstand for eksportgodkendelse.

5. Parterne tilskynder til intensiverede kontakter mellem det kinesiske ministerium for videnskab og teknologi, Kinas nationale rumadministration og Den Europæiske Rum or ga nisation for derved at bidrage til, at aftalens formål nås.

Artikel 9

Handel og markedsudvikling

1. Parterne tilskynder til handel med og investering i europæisk og kinesisk satellit baseret navigationsinfrastruktur, -udstyr samt lokale GALILEO-elementer og GALILEO-applika tioner.

2. Med dette formål bedriver parterne offentlig oplysning om GALILEOs satellitbaserede navigationsteknologi, indkredser mulige hindringer for vækst i GNSS-applikationer og træffer foranstaltninger, der er egnede til at lette denne vækst.

3. Med det formål at indkredse og effektivt reagere på brugerbehov overvejer Fællesskabet og Kina at oprette et fælles GNSS-brugerforum.

4. Denne aftale påvirker ikke parternes rettigheder og forpligtelser over for Verdenshandelsorganisationen eller i henhold til relevante eksportkontrolregler, EU's forordning 1334/2000 med senere ændringer, den fælles aktion FUSP/401/2000 og andre relevante internationale instrumenter som f.eks. den internationale adfærds kodeks mod spredning af ballistiske missiler, vedtaget i Haag, samt anden relevant lovgivning i EU's medlemsstater og Kina.

Artikel 10

Standarder, certificering og forskrifter

1. Parterne anerkender værdien af at samordne fremgangsmåderne inden for interna tio nale standardiserings- og certificeringsorganer for globale satellitnaviga tions tjenester. Parterne vil navnlig i fællesskab støtte udviklingen af GALILEOs standarder og fremme deres anvendelse i hele verden.

Et af formålene med samordningsindsatsen er at fremme en udbredt og innovativ anvendelse af GALILEO-systemets åbne og forretningsmæssige tjenester og dets safety-of-life-tjenester som en verdensomspændende standard for navigation og tidsbestem melse. Parterne er enige om at tilrettelægge gunstige vilkår for udvikling GALILEO-applikationer.

2. Parterne samarbejder derfor med det formål at fremme og gennemføre målene for denne aftale om alle de sager vedrørende satellitbaseret navigation, der tages op i Organisationen for International Civil Luftfart, Den Internationale Søfartsorganisation og Den Internationale Telekommunikationsunion.

3. På bilateralt plan sikrer parterne, at foranstaltninger vedrørende tekniske standarder, certificering samt licensvilkår og -procedurer ikke udgør unødige hindringer for handlen. Indenlandske krav skal bygge på objektive, ikke-diskriminerende, forud fastsatte og gennemskuelige kriterier.

4. Parterne agter gennem det udvalg, der nedsættes i henhold til artikel 14, at tilrettelægge samarbejde og udveksling af oplysninger om koder, navigation, jordba seret modtageudstyr og sikkerhed i forbindelse med navigationsapplikationer. Parter ne fremmer desuden kinesiske repræsentanters medvirken i europæiske standar dise ringsorganisationer.

Artikel 11

Udvikling af globale og regionale GNSS-systemer

1. Interoperabilitet mellem globale og regionale satellitnavigationssystemer øger kva li teten af de tjenester, der står til rådighed for brugerne. Parterne samarbejder om at definere og benytte systemarkitekturer, der giver optimal sikkerhed for GALILEOs integritet og GALILEO-tjenesternes kontinuitet.

2. På regionalt plan samarbejder parterne om at opbygge et regionalt forstærknings system i Kina på grundlag af GALILEO-systemet. Et sådant regionalt system har til formål at yde regionale integritetstjenester i tillæg til dem, GALILEO-systemet leverer på globalt plan.

På lokalt plan letter parterne udviklingen af lokale GALILEO-elementer.

Artikel 12

Sikkerhed

1. Parterne er overbevist om nødvendigheden af at beskytte globale satellit navigationssystemer mod misbrug, interferens, afbrydelse og fjendt lige handlinger.

2. Parterne alle tager realistiske skridt for at varetage hensynet til kontinuitet og sik kerhed for de satellitbaserede navigationstjenester og den dertil knyttede infra struktur på deres områder.

3. Parterne anerkender, at samarbejdet om at opretholde GALILEO-systemets og dets tjenesters sikkerhed er et vigtig fælles mål.

4. Derfor etablerer parterne en egnet kommunikationskanal for sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med GNSS. Denne kanal benyttes for at sikre GNSS-tjenesternes kon tinuitet.

De praktiske ordninger og procedurer fastlægges af parternes kompetente sikkerheds myndigheder i fællesskab.

Artikel 13

Erstatningsansvar og dækning af omkostninger

Parterne samarbejder i nødvendigt omfang om at fastlægge og gennemføre en ordning for erstatningsansvar og omkostningsdækning for at lette tilrådighedsstillelsen af civi le GNSS-tjenester.

Artikel 14

Samarbejdsmekanisme

1. Arbejdet med at samordne og lette samarbejdet i henhold til denne aftale udføres på Kinas vegne af Ministeriet for Videnskab og Teknologi og på Fællesskabets vegne af Europa-Kommissionen.

2. I overensstemmelse med det i artikel 1 anførte mål nedsætter disse to organer et styringsudvalg for GNSS, herefter benævnt "udvalget", til at forvalte aftalen. Udval get vil bestå af officielle repræsentanter for hver part og fastsætter sin egen forretningsorden.

Styringsudvalgets opgaver omfatter følgende:

a) Det fremmer, fremsætter henstillinger vedrørende og fører tilsyn med de forskellige samarbejdsaktiviteter, der er anført i aftalens artikel 4 til 12.

b) Det rådgiver parterne om, hvordan samarbejdet kan styrkes og forbedres i over ensstemmelse med principperne i denne aftale.

c) Det påser, at aftalen fungerer og gennemføres effektivt.

3. Udvalget mødes som hovedregel en gang om året. Møderne holdes skiftevis i Fællesskabet og Kina. Der kan holdes ekstraordinære møder, når en af parterne anmoder om det.

Udvalgets udgifter og udgifter, der opstår i udvalgets navn, bæres af den part, som de berørte medlemmer repræsenterer. Andre udgifter end rejse- og opholdsudgifter, der er direkte forbundet med udvalgsmøderne, bæres af værtsparten. Udvalget kan nedsætte fælles tekniske arbejdsgrupper om særlige emner, når parterne anser det for hensigtsmæssigt.

4. Parterne stiller sig positivt til, at en relevant kinesisk institution deltager i fællesforetagendet efter den procedure, der er fastlagt i Rådet forordning 876/2002/EF af 21. maj 2002.

Artikel 15

Udveksling af oplysninger

1. Parterne tilvejebringer administrative ordninger og kontaktpunkter med henblik på disse konsultationer og på en effektiv gennemførelse af aftalens bestemmelser.

2. Det Beijing-baserede kinesisk-europæiske center for uddannelse og teknisk samar bejde på GNSS-området (China-Europe GNSS Training and Technical Co-operation Centre) medvirker til at udarbejde informationsmateriale om aktiviteter inden for satellitbaseret navigation, og til at distribuere det til repræsentanter for erhvervslivet, forskere, journalister og offentligheden i Kina og Fællesskabet.

3. Parterne tilskynder til yderligere informationsudveksling om satellitbaseret naviga tion mellem parternes institutioner og virksomheder.

Artikel 16

Finansiering

1. Kina bidrager til finansieringen af GALILEO-programmet gennem fællesforetagendet GALILEO. Bidragsbeløbet og ordningerne for, hvordan det ydes, fastlægges ved særskilt aftale og i overensstemmelse med de institutionelle ordninger i Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 eller en eventuel efterfølgende forordning.

2. Når særlige samarbejdsordninger hos den ene part giver mulighed for finansierings støtte til deltagere fra den anden part ydes der skatte- og toldfritagelse i overensstem mel se med de love og bestemmelser, der gælder på hver parts område, for sådanne bevillinger eller finansielle eller andre bidrag til støtte for aktiviteterne fra den ene part til deltagerne fra den anden part.

Artikel 17

Konsultationer og tvistbilæggelse

1. Når en part anmoder om det, konsulterer parterne hinanden om ethvert spørgsmål om fortolkning eller anvendelse af denne aftale. Enhver tvist om fortolkning eller anvendelse af denne aftale løses ved venskabelige konsultationer mellem parterne.

2. Stk. 1 hindrer ikke, at parterne søger en tvist løst efter WTO-aftalens regler.

Artikel 18

Ikrafttræden og opsigelse

1. Når parterne har undertegnet aftalen, træder den i kraft på den dag, hvor parterne har udvekslet noter om, at deres respektive interne procedurer for dens ikrafttræden er gennemført.

2. Opsiges aftalen, får dette ingen virkning for gyldigheden eller varigheden af even tuelle ordninger, der er etableret i henhold til aftalen, eller for eventuelle specifikke rettigheder og forpligtelser, der er opstået på området intellektuelle ejendomsrettig heder.

3. Aftalen kan ændres ved indbyrdes skriftlig aftale mellem parterne. Ændringerne træder i kraft den dag, parterne udveksler diplomatiske noter, hvori de underretter hinanden om, at deres respektive interne procedurer for ændringernes ikrafttræden er gennemført.

4. Denne aftale forbliver i kraft i fem år, efter at den er trådt i kraft. Derefter for længes den stiltiende for yderligere en femårsperiode ad gangen. Hver af parterne kan opsige aftalen med tre måneders skriftligt varsel til den anden part.

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og kinesisk.

Teksterne på engelsk og kinesisk er autentiske.

Top