Help Print this page 

Document 52002DC0563

Title and reference
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af handlingsplanen for risikovillig kapital ("Risk Capital Action Plan (RCAP))

/* KOM/2002/0563 endelig udg. */
  • In force
Languages and formats available
Multilingual display
Text

52002DC0563

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af handlingsplanen for risikovillig kapital ("Risk Capital Action Plan (RCAP)) /* KOM/2002/0563 endelig udg. */


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET OM GENNEMFØRELSEN AF HANDLINGSPLANEN FOR RISIKOVILLIG KAPITAL ("RISK CAPITAL ACTION PLAN (RCAP))

>TABELPOSITION>

BILAGSFORTEGNELSE

Bilag 1 Historiske data for risikokapital i EU

Bilag 2 Historiske data for enturekapitalinvesteringer i USA

Bilag 3 Business Angel-netværk i Europa

Bilag 4 Implementering af RCAP

Bilag 5 Akronymer (RCAP)

Bilag 6 Ordliste (RCAP)

BILAG 1

>TABELPOSITION>

BILAG 2

HISTORISKE DATA FOR VENTUREKAPITALINVESTERINGER I USA

>TABELPOSITION>

BILAG 3

BUSINESS ANGEL-netværk i Europa

>TABELPOSITION>

BILAG 4

RCAP (HANDLINGSPLANEN FOR RISIKOVILLIG KAPITAL) GODKENDT PÅ TOPMØDET I CARDIFF (JUNI 1998)

OPDELT EFTER TYPE BARRIERER - STATUS PR. OKTOBER 2002

RCAP omfatter seks (6) kategorier af barrierer, der skal fjernes i EU :

- MARKEDSOPSPLITNING

- INSTITUTIONELLE OG REGULERINGSMÆSSIGE BARRIERER

- BESKATNING

- MANGEL PÅ HØJTEKNOLOGISKE SMV

- MENNESKELIGE RESSOURCER

- KULTURBARRIERER

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

BILAG 5

AKRONYMER (RCAP)

AIM // Alternativt investeringsmarked (www.londonstockexchange.com/aim)

BEPG // Broad Economic Policy Guidelines (De overordnede retningslinjer for den økonomiske politik)

BEST // Business Environment Simplification Task Force. Oprettet af Kommissionen i september 1997

BSPCE // Den franske "Bons de Souscription des Parts et Créateurs d'Entreprises"

CESR // Committee of European Securities Regulators (Udvalget af europæiske regeludstedende myndigheder på værdipapirområdet)

CVC // Venture Capital (Venturekapital)

EASDAQ // European Association of Securities Dealer Automated Quotation. Omdøbt til "NASDAQ-Europe" (www.nasdaqeurope.com)

EFC // Community Economic and Finance Committee (Det Økonomiske og Finansielle Udvalg)

EIB // Den Europæiske Investeringsbank (www.eib.org)

EIF // Den Europæiske Investeringsfond (www.eif.org)

EJC // De Europæiske Fællesskabers Domstol (www.curia.eu.int)

ESC // European Securities Committee (Det Europæiske Værdipapirudvalg). Erstatter High Level Securities Supervisors Committee (Det Højtstående Udvalg af Værdipapirtilsynsmyndigheder)

EUR NM // Nouveau Marché (Paris) + Neuer Markt (Frankfurt) + Nouveau Marché (Brussel) + Nieuwe Markt (Amsterdam) + Nuovo Mercato (Milano)

EVCA // European Private Equity and Venture Capital Association (www.evca.com)

FIBV // Federation Européenne des Bourses de Valeurs/International Federation of Stock Exchanges (www.fibv.com)

FSAP // Financial Services Action Plan (Handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser)

F&U // Research and Development (Forskning og Udvikling (F&U))

IAS // International Accounting Standards (Internationale regnskabsstandarder)

ICT // Information and Communication Technology (Informations- og kommunikationsteknologi)

ISD // Investment Services Directive (Investeringsservicedirektivet) (93/22/EØF)

IT // Informationsteknologi

MAP // Multi-annual Programme for Enterprise and Entrepreneurship, implementeret af Kommissionen

NASDAQ // The American National Association of Securities Dealers Automated Quotation system (www.nasdaq.com)

RTD // Forskning og teknologisk udvikling

SMV // Små og mellemstore virksomheder

TMT // Telecom, media and technology

UCITS // Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (Investment Funds) (Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (Investeringsinstitutter))

US GAAP // Almindelig anerkendte regnskabsprincipper (USA)

VC // Venture Capital (Venturekapital)

BILAG 6

ORDLISTE (RCAP)

Aktieoption: // Option til ansatte og/eller ledere om at købe aktier til en fast pris.

Business Angels: // Private, der investerer direkte i nye unoterede selskaber i vækst (seed-finansiering). I mange tilfælde gør de det også nemmere at finansiere næste fase af unge selskabers livscyklus (opstartsfasen). Business angels tilbyder normalt finansiering til gengæld for en aktiepost i selskabet, men kan også tilbyde anden langfristet finansiering. Denne kapital kan supplere venturekapital-indskyderne ved at stille mindre beløb til rådighed (generelt under 150.000 ) på et tidligere stadium end det, hvor de fleste venturekapitalselskaber kan investere.

Corporate governance: // Ledelsesmetode, især i aktieselskaber, og karakteren af ledelsens ansvar over for ejerne. Dette spørgsmål har fået stigende betydning siden begyndelsen af 1990'erne, fordi de eksterne investorer i et selskab ønsker at sikre sig, at ledelsen ikke handler i modstrid med deres interesser.

Corporate venturing: // Corporate venturekapital, hvor en større virksomhed erhverver en direkte minoritetsandel i et mindre unoteret selskab af strategiske eller finansielle årsager, eller for at påtage sig et socialt ansvar. Anvendes hovedsagelig af store virksomheder til at støtte ekstern teknologiudvikling.

Det Højtstående Udvalg af Værdipapir tilsynsmyndigheder: // Uformel rådgivende gruppe nedsat i 1985 af Kommissionen og EU's værdipapirtilsynsmyndigheder med det formål at drøfte samarbejdsspørgsmål og grænseoverskridende anliggender. Det er blevet erstattet af Værdipapirudvalget (ESC).

Early stage-kapital: // Finansiering af selskaber, før de påbegynder produktion og salg på forretningsmæssigt grundlag, og før de giver overskud. Omfatter seed-* og startkapital*.

Egenkapital: // Et selskabs ordinære aktiekapital.

Erstatningskapital: // En anden venturekapitalinvesteringsorganisations eller en anden aktionærs eller andre aktionærers køb af bestående aktier i et selskab.

Fondsbørs eller aktiemarked: // Et marked, hvor værdipapirer købes og sælges. Den grundlæggende funktion er at give aktieselskaber, regeringer og lokale myndigheder mulighed for at rejse kapital ved at sælge værdipapirer til investorer.

Institutionelle investorer: // Denne betegnelse omfatter primært forsikringsselskaber, pensionsfonde og investeringsforeninger, der modtager opsparing og forsyner markederne med kapital, men også andre typer institutionelle fonde (f.eks. stiftelser og legatfonde).

Investeringsservice-direktivet: // Direktiv 93/22/EØF (ISD*). Det udsteder et europæisk "enhedspas" til investeringsfonde (mæglere, handlere, osv.) og giver elektroniske børser ret til at placere terminaler i andre medlemsstater.

IPO: // Initial Public Offering (første udbydelse til offentligheden): igangsætning af et aktieselskab ved offentlig aktietegning.

Kapitalmarked: // Et marked, hvor der rejses langfristet kapital af industrien og handelen samt staten og de lokale myndigheder. Fondsbørserne er en del af kapitalmarkedet.

Management buyout: // Finansiering, der sætter den nuværende ledelse og investorer i stand til at erhverve et bestående produktsortiment eller en bestående virksomhed. Kendes også under betegnelsen MBO.

Markeder for risikovillig kapital: // Markeder, der tilvejebringer egenkapitalfinansiering til selskaber i den tidlige fase af deres vækst (seedkapital*, startkapital* og udviklingskapital*). I denne meddelelse dækker udtrykket tre former for finansiering:

* uformelle investeringer foretaget af business angels* og selskaber (Corporate Venturing*)

* venturekapital.

* aktiemarkeder, der er specialiseret i SMV og højvækstvirksomheder.

Markedskapitalisering: // Prisen på en aktie multipliceret med det samlede antal cirkulerende aktier. Markedets samlede værdiansættelse af et aktieselskab. I videre betydning værdiansættelsen af samtlige selskaber, der er noteret på et aktiemarked.

Primærmarked: // Marked, hvor en ny emission af værdipapirer iværksættes.

Privat egenkapital: // Modsat offentlig egenkapital; private investorers egenkapitalinvesteringer i selskaber, der ikke er noteret på et aktiemarked. Omfatter venturekapital og buy-out-investeringer.

Prospekt: // Et formelt skriftligt tilbud om at sælge værdipapirer, hvori der redegøres for en virksomhed, der påtænkes oprettet, eller for forhold vedrørende en bestående virksomhed, som en investor har brug for at træffe en informeret beslutning om.

Prospektdirektivet: // Documents drawn up according to the rules of Directives 89/298/EEC (public offers) and/or 80/390/EEC (listing particulars).These Directives will be replaced by a new one under negotiation (proposal adopted by the Commission on 30 May 2001)

Prudent--man-regulering: // Pensionsforvalteres forpligtelse til at investere, som en forsigtig investor ville gøre på egne vegne, især ved at foretage en fornuftig porteføljespredning uden andre begrænsninger i porteføljespredningen end pensionsforvalternes egne investeringer til finansiering af pensionsfonde, der finansierer bestemte pensionsordninger. Nederlandene, UK, Irland, USA, Canada og Australien har en sådan lovgivning.

Regnskabsdirektiv: // Direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF.

Regulerede markeder: // Organiserede markeder, hvor købere og sælgere mødes for at handle efter aftalte regler og procedurer. Markeder, der opfylder betingelserne i artikel 1, stk. 13, i investeringsservicedirektivet*.

Seed-kapital: // Finansiering til forskning, vurdering og udvikling af et nyt virksomhedskoncept.

Sekundært marked: // Marked, hvor værdipapirer købes og sælges efter den oprindelige emission. Et blomstrende, likvidt sekundært marked skaber betingelserne for et sundt primærmarked.

Startkapital: // Ydes til virksomheder til produktudvikling og første markedsføring.

Udviklingskapital: // Kapital, der stilles til rådighed til et selskabs vækst og ekspansion.

Venturekapital: // Investeringer i unoterede selskaber foretaget af venturekapitalselskaber, der forvalter private, institutionelle eller egne midler. Omfatter early stage*, ekspansion og erstatning*, men omfatter ikke finansieringen af buy-out-transaktioner.

Venturekapitalfond: // Lukket fond, der er oprettet med det formål at tilvejebringe venturekapital.

Værdipapir: // Et finansielt aktiv, herunder aktier og obligationer, samt beviser for udlån og indlån.

(*) Ord, der er defineret i ordlisten eller listen over akronymer

Top